• Câu hỏi:

  Cho biểu thức \(C=\frac{x\sqrt{x}+1}{x-1}-\frac{x-1}{\sqrt{x}+1}\) với \(x>0; x\neq 1\)

  Với giá trị nào của x thì \(|C|=C\)

  • A. \(0< x< 1\)
  • B. \(0< x< \frac{1}{2}\)
  • C. \(x>1\)
  • D. \(0< x< 2; x\neq 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(C=\frac{x\sqrt{x}+1}{x-1}-\frac{x-1}{\sqrt{x}+1}\)

  \(=\frac{x-\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}-\sqrt{x}+1\)

  \(=\frac{x-\sqrt{x}+1-x+\sqrt{x}+\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-1}=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}\)
  Để \(|C|=C\Rightarrow C\geq 0\Leftrightarrow \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}\geq 0\)

  Xét với điều kiện \(x>0; x\neq 1\)\(\Rightarrow x>1\) thỏa ycbt

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC