ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biểu diễn biểu thức \(K = \sqrt[3]{{\frac{2}{3}\sqrt[3]{{\frac{2}{3}\sqrt {\frac{2}{3}} }}}}\) dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ.

   

  • A. \(K = {\left( {\frac{2}{3}} \right)^{\frac{5}{{18}}}}\)
  • B. \(K = {\left( {\frac{2}{3}} \right)^{\frac{1}{{2}}}}\)
  • C. \(K = {\left( {\frac{2}{3}} \right)^{\frac{1}{{8}}}}\)
  • D. \(K = {\left( {\frac{2}{3}} \right)^{\frac{1}{{6}}}}\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l}
  K = \sqrt[3]{{\frac{2}{3}\sqrt[3]{{\frac{2}{3}\sqrt {\frac{2}{3}} }}}} = \sqrt[3]{{\frac{2}{3}\sqrt[3]{{\frac{2}{3}.{{\left( {\frac{2}{3}} \right)}^{\frac{1}{2}}}}}}}\\
   = \sqrt[3]{{\frac{2}{3}\sqrt[3]{{{{\left( {\frac{2}{3}} \right)}^{\frac{3}{2}}}}}}} = \sqrt[3]{{\frac{2}{3}.{{\left( {\frac{2}{3}} \right)}^{\frac{1}{2}}}}} = \sqrt[3]{{{{\left( {\frac{2}{3}} \right)}^{\frac{3}{2}}}}}\\
   = {\left( {\frac{2}{3}} \right)^{\frac{1}{2}}}
  \end{array}\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 134

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1