YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Biểu diễn biểu thức \(K = \sqrt[3]{{\frac{2}{3}\sqrt[3]{{\frac{2}{3}\sqrt {\frac{2}{3}} }}}}\) dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ.

  • A. \(K = {\left( {\frac{2}{3}} \right)^{\frac{5}{{18}}}}\)
  • B. \(K = {\left( {\frac{2}{3}} \right)^{\frac{1}{{2}}}}\)
  • C. \(K = {\left( {\frac{2}{3}} \right)^{\frac{1}{{8}}}}\)
  • D. \(K = {\left( {\frac{2}{3}} \right)^{\frac{1}{{6}}}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l}
  K = \sqrt[3]{{\frac{2}{3}\sqrt[3]{{\frac{2}{3}\sqrt {\frac{2}{3}} }}}} = \sqrt[3]{{\frac{2}{3}\sqrt[3]{{\frac{2}{3}.{{\left( {\frac{2}{3}} \right)}^{\frac{1}{2}}}}}}}\\
   = \sqrt[3]{{\frac{2}{3}\sqrt[3]{{{{\left( {\frac{2}{3}} \right)}^{\frac{3}{2}}}}}}} = \sqrt[3]{{\frac{2}{3}.{{\left( {\frac{2}{3}} \right)}^{\frac{1}{2}}}}} = \sqrt[3]{{{{\left( {\frac{2}{3}} \right)}^{\frac{3}{2}}}}}\\
   = {\left( {\frac{2}{3}} \right)^{\frac{1}{2}}}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF