YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bằng chứng quan trọng nhất thể hiện nguồn gốc chung của sinh giới là 

  • A. Bằng chứng địa lý sinh học
  • B. Bằng chứng phôi sinh học
  • C. Bằng chứng giải phẫu học so sánh 
  • D. Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Có 5 bằng chứng tiến hóa, trong đó tế bào học và sinh học phân tử là bằng chứng quan trọng có sức thuyết phục nhất thể hiện nguồn gốc chung của sinh giới. Tất cả các loài sinh vật đều có cấu tạo từ tế bào, tế bào là đơn vị chức năng của mọi cơ thể. Mọi loài đều có vật chất di truyền là ADN, ADN của mọi loài đều có cấu 
  trúc theo nguyên tắc giống nhau. Prôtêin của mọi loài đều được cấu tạo từ các đơn phân là axit amnin

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 131104

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON