YOMEDIA
ZUNIA12
 • Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one.

  Câu hỏi:

  All payments to the ICRC are _______ and are received as donations.

  • A. volunteer
  • B. voluntary
  • C. voluntarily
  • D. voluntariness

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2876

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF