YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  a, Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phản ứng, ghi rõ điều kiện nếu có):  
  CH3COONa →CH4  → C2H2 → C2H4 →  C2H5OH 
  b, Cho 9,4 gam hỗn hợp X gồm 2 ankin đồng đẳng kế tiếp vào dung dịch brom dư, thấy có 0,4 mol brom tham gia phản ứng. Tìm công thức phân tử và tính khối lượng mỗi ankin trong 9,4 gam X. 

  Lời giải tham khảo:

  a.  (1) CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3 
   
      (2) 2CH4 →  C2H2 + 3H2
   
      (3) C2H2 + H2 → C2H4
    
      (4) C2H4 + H2O → C2H5OH 

  b. Xác định đúng công thức phân tử 2 ankin là C3H4 và C4H6

  mC3H4 = 4,0 gam; mC4H6 = 5,4 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 84444

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF