Trắc nghiệm Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) - Đại số 9

5 trắc nghiệm 7 bài tập SGK

Cùng nhau học tập tốt và củng cố các kiến thức vừa học về vẽ đồ thị hàm số y=ax2 (a≠0) thông qua các bài tập sau đây.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):