Trắc nghiệm Giải tích 12 Chương 1 Bài 5 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

10 trắc nghiệm 9 bài tập SGK 127 hỏi đáp

Thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Giải tích 12 Chương 1 Bài 5 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số sẽ giúp các em đánh giá mức độ hiểu bài và khả năng vận dụng nội dung vừa học để giải bài tập, qua đó sẽ có hướng điều chỉnh cách học hiểu quả hơn.

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):