Xác suất!!!

Xác suất!!!

bởi Cương Nguyễn ngày 05/12/2017

Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số đuợc lập từ {1,2,3,4,5,6,7,8,9}. Tìm xác suất để tìm được số chia hết cho 15

Theo dõi (3)

Câu trả lời (1)

 • Chia hết cho 15 thì tận cùng là 5 và tổng các chữ số chia hết cho 3

  Số cách chọn: 9x9x3x1=243

  Số cách lập số tự nhiên có 4 chữ số: 9P4=3024

  Xác suất cần tìm: 243/3024=0,08=8%

  Mình làm như vậy, bạn xem thử có chính xác không nhé!

  bởi Đỗ Nguyên ngày 05/12/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan