Cương Nguyễn's Profile

Cương Nguyễn

Cương Nguyễn

03/09/2001

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Cương Nguyễn đã đặt câu hỏi: Xác suất!!! Cách đây 6 tháng

    Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số đuợc lập từ {1,2,3,4,5,6,7,8,9}. Tìm xác suất để tìm được số chia hết cho 15

  • Cương Nguyễn đã đặt câu hỏi: Xác suất!!! Cách đây 6 tháng

    Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số đuợc lập từ {1,2,3,4,5,6,7,8,9}. Tìm xác suất để tìm được số chia hết cho 15