ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.7 trang 53 SBT Vật lý 11

Bài tập 21.7 trang 53 SBT Vật lý 11

Dòng điện chạy qua một dây dẫn thẳng dài đặt nằm ngang trong không khí gây ra tại một điểm cách nó 4,5 cm một cảm ứng từ có độ lớn 2,8.10-4 T. Xác định :

a) Cường độ của dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng.

b) Độ lớn của cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại điểm cách nó 10 cm. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Áp dụng công thức B = 2.10-7 I/r ta suy ra

a) Cường độ của dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng dài đặt nằm ngang trong không khí gây ra cảm ứng từ có độ lớn B1 = 2,8.10-4 T tại điểm M cách nó một khoảng r1 = 4,5cm:

\(I = \frac{{{B_1}{r_1}}}{{{{2.10}^{ - 7}}}} = \frac{{2,{{8.10}^{ - 4}}.4,{{5.10}^{ - 2}}}}{{{{2.10}^{ - 7}}}} = 63A\)

b) Cảm ứng từ do dòng điện có cường độ I = 63 A chạy qua dây dẫn thẳng dài đặt nằm ngang trong không khí gây ra tại điểm N cách nó một khoảng r2 = 10 cm :

\({B_2} = {2.10^{ - 7}}\frac{I}{{{r_2}}} = {2.10^{ - 7}}.\frac{{63}}{{{{10.10}^{ - 2}}}} = 1,{26.10^{ - 4}}T\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.7 trang 53 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hạ An Sơ
  Hai dòng điện có cường độ I1=6 (A) và I2=8(A) chạy trong hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 10(cm) trong chân không I1 ngược chiều I2. Tính cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây tại điểm M cách I1 6(cm) và cách I2 8(cm)?
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Mạnh Hà

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1