ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 9 Tổng hợp và phân tích lực và Điều kiện cân bằng của chất điểm

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 9 về Tổng hợp và phân tích lực và Điều kiện cân bằng của chất điểm online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (14 câu):

 • Câu 1:

  Gọi F1 , F2 là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là đúng ?

  • A. F không bao giờ nhỏ hơn cả F1 và  F2
  • B. F không bao giờ bằng F1 hoặc F2
  • C. F luôn luôn lớn hơn cả F1 v F2
  • D. Trong mọi trường hợp :  \(\left| {{F_1} - {F_2}} \right| \le F \le \left| {{F_1} + {F_2}} \right|\)
 • Câu 2:

  Độ lớn của hợp lực hai lực đồng qui hợp với nhau góc \(\alpha \)  là :

  • A. \(F_{}^2 = {F_1}^2 + F_2^2 + 2{F_1}{F_2}\cos \alpha \)
  • B. \(F_{}^2 = {F_1}^2 + F_2^2 - 2{F_1}{F_2}\)cos\(\alpha \)
  • C. \(F = {F_1} + F_2^{} + 2{F_1}{F_2}\)
  • D. \(F_{}^2 = {F_1}^2 + F_2^2 - 2{F_1}{F_2}\)cos\(\alpha \)
   
   
 • Câu 3:

  Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào là độ lớn của hợp lực ?

  • A. 1N
  • B. 2N
  • C. 15N
  • D. 25N
 • Câu 4:

  Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10 N. Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 10 N?

   

  • A. 900
  • B. 1200
  • C. 600
  • D. 00
 • Câu 5:

  Phân tích lực   thành hai lực   theo hai phương OA và OB (hình vẽ). Giá trị nào sau đây là độ lớn của hai lực thành phần.

  Hình 9.10 bài 7 trang 58 SGK Vật lí lớp 10

  • A. \(F_1 = F_2 = F\)
  • B.  \(F_1 = F_2 =\frac{1}{2}F\)
  • C. \(F_1 = F_2 = 1,15F\)
  • D.  \(F_1 = F_2 = 0,58F\)
 • Câu 6:

  Khi nói về phép phân tích lực, phát biểu nào sau đây sai? 

  • A. Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.
  • B. Khi phân tích một lực thành hai lực thành phần thì phải tuân theo quy tắc hình bình hành.
  • C. Khi phân tích một lực thành hai lực thành phần thì hai lực thành phần làm thành hai cạnh của hình bình hành.
  • D. Phân tích lực là phép thay thế các lực tác dụng đồng thời vào vật bằng một lực như các lực đó.
 • Câu 7:

  Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần vuông góc với nhau có độ lớn lần lượt là F1 = 5 N và F2. Biết hợp lực trên có độ lớn là 25 N. Giá trị của F2 là 

  • A. 10 N.
  • B. 20 N.
  • C. 30 N.
  • D. 40 N.
 • Câu 8:

  Hai lực có giá đồng quy có độ lớn là 3 N là 4 N và có phương vuông góc với nhau. Hợp lực của hai lực nàu có độ lớn là 

  • A. 7 N.
  • B. 5 N.
  • C. 1 N. 
  • D. 12 N.
 • Câu 9:

  Một chất điểm chịu tác dụng của hai lực thành phần có độ lớn 6 N là 8 N. Biết hợp lực của hai lực này có giá trị 10 N, góc tạo bởi hai lực này là 

  • A.  90o.
  • B. 30o.
  • C. 45o
  • D. 60o.
  • A. 7 N.
  • B. 13 N.
  • C.  20 N.
  • D. 22 N.
  • A. 28 N.
  • B. 20 N.
  • C. 4 N. 
  • D. 26,4 N.
  • A. nhỏ hơn F.
  • B. lớn hơn 3F.
  • C. vuông góc với lực F. 
  • D. vuông góc với lực 2F.
  • A. 3 N, 15 N ; 120o;   
  • B. 3 N, 13 N ; 180o.
  • C.  3 N, 6 N ; 60o.   
  • D. 3 N, 5 N ; 0o.
  • A. 30o.   
  • B.  60o.
  • C. 45o.      
  • D. 90o.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1