YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 233 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 233 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một mol khí ở áp suất 2atm và nhiệt độ 30℃ thì chiếm một thể tích là bao nhiêu? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Trạng thái tiêu chuẩn của 1 mol khí :

\(\begin{array}{l} {V_0} = 22,4(l)\\ {T_0} = 273(K);\\ {p_0} = 1(atm) \end{array}\)

Trạng thái khác:

\(\begin{array}{l} V = ?\\ T = 30 + 273 = 303K;\\ p = 2(atm) \end{array}\)

Phương trình trạng thái :

\(\begin{array}{l} \frac{{{p_0}.{V_0}}}{{{T_0}}} = \frac{{pV}}{T}\\ \Rightarrow V = \frac{{{p_0}.{V_0}.T}}{{p.{T_0}}} = \frac{{1.22,4.303}}{{2.273}} = 12,4(l) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 233 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF