YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 34-35.4 trang 85 SBT Vật lý 10

Bài tập 34-35.4 trang 85 SBT Vật lý 10

Một sợi dây sắt dài gấp đôi nhưng có tiết diện nhỏ bằng nửa tiết diện của sợi dây đồng. Giữ chặt đầu trên của mỗi sợi dây này và treo vào đầu dưới của mỗi dây một vật nặng giống nhau. Cho biết suất đàn hồi của sắt lớn hơn của đồng 1,6 lần. Hỏi sợi dây sắt bị dãn nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu lần so với sợi dây đồng ?

A. Dây sắt dãn ít hơn 1,6 lần.          B. Dây sắt dãn nhiều hơn 1,6 lần.

C. Dây sắt dãn ít hơn 2,5 lần.          D. Dây sắt dãn nhiều hơn 2,5 lần.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\({l_{01}} = 2{l_{02}};{S_1} = \frac{1}{2}{S_2};{E_1} = 1,6{E_2}\)

- Ta có:

\(\sigma = \frac{F}{S} = E\frac{{{\rm{\Delta }}l}}{{{l_0}}}\)

- Tỉ lệ về độ tăng chiều dài là:

\(\begin{array}{l} {\rm{\Delta }}{l_1} = \frac{{F.{l_{01}}}}{{{S_1}.{E_1}}};{\rm{\Delta }}{l_2} = \frac{{F.{l_{02}}}}{{{S_2}.{E_2}}}\\ \Rightarrow \frac{{{\rm{\Delta }}{l_1}}}{{{\rm{\Delta }}{l_2}}} = \frac{{F.{l_{01}}}}{{{S_1}.{E_1}}}\frac{{{S_2}.{E_2}}}{{F.{l_{02}}}} = \frac{{{l_{01}}}}{{{l_{02}}}}\frac{{{S_2}}}{{{S_1}}}\frac{{{E_2}}}{{{E_1}}}\\ = 2.2.\frac{1}{{1,6}} = 2,5 \end{array}\)

- Chọn đáp án D

- Ta có:

\(\sigma = \frac{F}{S} = E\frac{{{\rm{\Delta }}l}}{{{l_0}}}\)

- Tỉ lệ về độ tăng chiều dài là:

\(\begin{array}{l} {\rm{\Delta }}{l_1} = \frac{{F.{l_{01}}}}{{{S_1}.{E_1}}};{\rm{\Delta }}{l_2} = \frac{{F.{l_{02}}}}{{{S_2}.{E_2}}}\\ \Rightarrow \frac{{{\rm{\Delta }}{l_1}}}{{{\rm{\Delta }}{l_2}}} = \frac{{F.{l_{01}}}}{{{S_1}.{E_1}}}\frac{{{S_2}.{E_2}}}{{F.{l_{02}}}} = \frac{{{l_{01}}}}{{{l_{02}}}}\frac{{{S_2}}}{{{S_1}}}\frac{{{E_2}}}{{{E_1}}}\\ = 2.2.\frac{1}{{1,6}} = 2,5 \end{array}\)

- Chọn đáp án D

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34-35.4 trang 85 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON