YOMEDIA

Giải Toán 12 SGK nâng cao Chương 3 Bài 1 Nguyên hàm

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài tập Toán 12 nâng cao Chương 3 Bài 1 Nguyên hàm được hoc247 biên soạn và tổng hợp, nội dung bám sát theo chương trình SGK Giải tích 12 nâng cao giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn tập kiến thức hiệu quả hơn. 

Bài 1 trang 141 SGK Toán 12 nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau :

\(\begin{array}{l}
a)f\left( x \right) = 3{x^2} + \frac{x}{2}\\
b)f(x) = 2{x^3} - 5x + 7\\
c)f\left( x \right) = \frac{1}{{{x^2}}} - {x^2} - \frac{1}{3}\\
d)f(x) = {x^{ - \frac{1}{3}}}\\
e)f(x) = {10^{2x}}
\end{array}\)

Hướng dẫn giải:

Câu a:

\(\int {\left( {3{x^2} + \frac{x}{2}} \right)} dx = 3\int {{x^2}dx}  + \frac{1}{2}\int {xdx}  = {x^3} + \frac{{{x^2}}}{4} + C\)

Câu b:

\(\int {\left( {2{x^3} - 5x + 7} \right)} dx = 2\int {{x^3}dx}  - 5\int {xdx}  + 7\int {dx}  = \frac{{{x^4}}}{2} - \frac{{5{x^2}}}{4} + 7x + C\)

Câu c:

\(\int {\left( {\frac{1}{{{x^2}}} - {x^2} - \frac{1}{3}} \right)} dx = \int {{x^{ - 2}}dx}  - \int {{x^2}dx}  - \frac{1}{3}\int {dx}  =  - \frac{1}{x} - \frac{{{x^3}}}{3} - \frac{x}{3} + C\)

Câu d:

\(\int {\left( {{x^{ - \frac{1}{3}}}} \right)} dx = \frac{{{x^{\frac{2}{3}}}}}{{\frac{2}{3}}} + C = \frac{3}{2}{x^{\frac{2}{3}}} + C\)

Câu e:

\(\int {{{10}^{2x}}} dx = \frac{{{{10}^{2x}}}}{{2.\ln 10}} + C\)


Bài 2 trang 141 SGK Toán 12 nâng cao

Tìm

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{a)\int {\left( {\sqrt x  + \sqrt[3]{x}} \right)dx} }\\
{b)\int {\frac{{x\sqrt x  + \sqrt x }}{{{x^2}}}} dx}\\
{c)\int {4{{\sin }^2}xdx} }\\
{d)\int {\frac{{1 + \cos 4x}}{2}dx} }
\end{array}\)

Hướng dẫn giải:

Câu a:

\(\begin{array}{l}
\int {\left( {\sqrt x  + \sqrt[3]{x}} \right)dx}  = \int {\left( {{x^{\frac{1}{2}}} + {x^{\frac{1}{3}}}} \right)} dx\\
 = \frac{{{x^{\frac{3}{2}}}}}{{\frac{3}{2}}} + \frac{{{x^{\frac{4}{2}}}}}{{\frac{4}{2}}} + C = \frac{2}{3}{x^{\frac{3}{2}}} + \frac{3}{4}{x^{\frac{4}{2}}} + C
\end{array}\)

Câu b:

\(\begin{array}{l}
\int {\frac{{x\sqrt x  + \sqrt x }}{{{x^2}}}} dx = \int {\frac{1}{{\sqrt x }}dx}  + \int {\frac{{dx}}{{x\sqrt x }} = \int {{x^{ - \frac{1}{2}}}dx}  + \int {{x^{ - \frac{3}{2}}}dx} } \\
 = \frac{{{x^{\frac{1}{2}}}}}{{\frac{1}{2}}} + \frac{{{x^{ - \frac{1}{2}}}}}{{ - \frac{1}{2}}} + C = 2\sqrt x  - \frac{2}{{\sqrt x }} + C
\end{array}\)

Câu c:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{\int 4 {{\sin }^2}xdx = \int 2 \left( {1 - \cos 2x} \right)dx}\\
\begin{array}{l}
 = 2\int {dx}  - 2\int {\cos 2x} dx\\
 = 2x - \sin 2x + C
\end{array}
\end{array}\)

Câu d:

\(\int {\frac{{1 + cos4x}}{2}dx}  = \frac{x}{2} + \frac{1}{8}\sin 4x + C\)


Bài 3 trang 141 SGK Toán 12 nâng cao

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây :

Nguyên hàm của hàm số y = xsin⁡x là

\(\begin{array}{l}
(A){x^2}sinx2 + C\\
(B) - xcosx + C\\
(C) - xcosx + sinx + C
\end{array}\)

Hướng dẫn giải:

Ta có (−xcosx + sinx+C)′ = −cosx + xsinx + cosx = xsinx.

Chọn (C).


Bài 4 trang 141 SGK Toán 12 nâng cao

Khẳng định sau đúng hay sai : Nếu \(f\left( x \right) = {\left( {1 - \sqrt x } \right)^\prime }\) thì \(\smallint f(x)dx =  - \sqrt x  + C\)

Hướng dẫn giải:

Đúng vì \( - \sqrt x \) là một nguyên hàm của f(x)

 

Trên đây là nội dung hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK nâng cao môn Toán 12 Chương 3 Bài 1 Nguyên hàm được trình bày rõ ràng, cụ thể với phương pháp ngắn gọn và khoa học. Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh lớp 12 học tập thật tốt!

 

YOMEDIA