Điềm kiểm tra 1 tiết chương 3 Giải tích 12 Trường THPT Phước Vĩnh năm học 2017 - 2018

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Giải tích 12 Trường THPT Phước Vĩnh năm học 2017 - 2018 sau đây gồm 25 câu trắc nghiệm giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra Chương 3 - Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng phần giải tích lớp 12.

SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT PHƯỚC VĨNH

 

 

(Đề thi có 04 trang)

KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI 1 HK II NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN TOÁN – Khối lớp 12

Thời gian làm bài : 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

 

Mã đề 302

                                                                                                                                            

Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................

Câu 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = 2 – x2 và y = x.

A. \(\frac{{11}}{2}\)                                   B. 7                                    C.  \(\frac{9}{2}\)                                    D. 5

Câu 2. Cho \(\int\limits_1^2 {\frac{{\ln \left( {x + 1} \right)}}{{{x^2}}}dx = a\ln 2 + b\ln 3} \), với a,b là các số hữu tỉ. Tính \(P = a + 4b\)

A. \(P=0\)                           B. \(P=1\).                          C.   \(P=-3\)                       D. \(P=3\)

Câu 3. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y = x{e^x},y = 0,x = 1\).

A.   \(\frac{1}{2}\)                                 B. 1                                    C. \(\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)                                   D. \(\frac{3}{2}\)

Câu 4. Biết một nguyên hàm của hàm số \(y=f(x)\) là \(F\left( x \right) = {x^2} + 4x + 1\). Khi đó, giá trị của hàm số \(y=f(x)\) tại \(x=3\) là

A. \(f\left( 3 \right) = 30\) .                     B.  \(f\left( 3 \right) = 10\) .                    C.  \(f\left( 3 \right) = 22\) .                      D.  \(f\left( 3 \right) = 6\) .

Câu 5. Nếu \(f(x)\) liên tục và \(\int\limits_0^4 {f(x)dx = 10} \), thì \(\int\limits_0^2 {f(2x)dx} \) bằng :

A. 19                                   B.                                    C.                                      D. 29

Câu 6. Tính tích phân \(\int\limits_0^1 {\frac{{dx}}{{{x^2} - x - 12}}} \).

A. \( - \frac{1}{7}\ln \frac{9}{{16}}\)                          B.  \(\ln \frac{9}{{16}}\)                            C.  \(\frac{1}{7}\ln \frac{9}{{16}}\)                           D. \(\frac{1}{4}\ln \frac{9}{{16}}\)

Câu 7. Cho hàm số \(f(x)\) thỏa mãn \(f'(x) = 3 - 5\sin x\) và \(f(0) = 7\). Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. \(f(x) = 3x + 5\cos x + 2\)                                               B. \(f(x) = 3x - 5\cos x + 2\)

C. \(f(x) = 3x - 5\cos x + 15\)                                            D. \(f(x) = 3x + 5\cos x + 5\)

Câu 8. Giả sử hàm số \(F(x)\) là một nguyên hàm của hàm số \(f(x)\) trên K. Khẳng định nào sau đây đúng.

A. Chỉ có duy nhất hàm số \(y=F(x)\) là nguyên hàm của \(f\) trên K.

B. Với mỗi nguyên hàm G của \(f\) trên K thì tồn tại một hằng số C sao cho \(G(x)=F(x)+C\) với \(x\) thuộc K.

C. Chỉ có duy nhất một hằng số C sao cho hàm số \(y = F(x) + C\) là một nguyên hàm của hàm \(f\) trên K.

D. Với mỗi nguyên hàm G của \(f\) trên K thì \(G(x) = F(x) + C\) với mọi  thuộc K và C bất kỳ.

Câu 9. Cho \(\int\limits_0^2 {f(x){\rm{d}}x = 4} \). Tính tích phân \(I = \int\limits_0^{\frac{\pi }{{12}}} {\frac{{f(2\tan 3x)}}{{{{\cos }^2}3x}}{\rm{d}}x} .\)

A.   \(I = \frac{1}{3}.\)                          B. \(I = \frac{4}{3}.\)                            C.  \(I = \frac{2}{3}.\)                            D. \(I = \frac{8}{3}.\)

Câu 10. Tìm nguyên hàm \(\int {\frac{1}{{1 - 2x}}} {\rm{d}}x\).

A. \(\int {\frac{1}{{1 - 2x}}} {\rm{d}}x = \ln \left| {1 - 2x} \right| + C.\)                                       B. \(\int {\frac{1}{{1 - 2x}}} {\rm{d}}x = \frac{1}{2}\ln \left| {1 - 2x} \right| + C.\)

C. \(\int {\frac{1}{{1 - 2x}}} {\rm{d}}x = \frac{1}{2}\ln \left| {\frac{1}{{1 - 2x}}} \right| + C.\)                                 D. \(\int {\frac{1}{{1 - 2x}}} {\rm{d}}x = \ln \left| {\frac{1}{{1 - 2x}}} \right| + C.\)

Câu 11. Một hình cầu có bán kính 6dm người ta cắt bỏ hai phần bằng hai mặt phẳng song song và cùng vuông góc với đường kính để làm mặt xung quanh của một chiếc lu chứa nước (như hình vẽ).

 

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Giải tích 12 Trường THPT Phước Vĩnh năm học 2017 - 2018 . Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.