Đề trắc nghiệm Amin, Aminoaxit và Protein môn Hóa 12 có đáp án năm 2018

Tải về

HOC247 xin gửi đến các em tài liệu Đề trắc nghiệm Amin, Aminoaxit và Protein môn Hóa 12 có đáp án năm 2018. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu quan trọng, giúp các em rèn luyện được kĩ năng giải bài tập , chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 3:

AMIN, AMINOAXIT VÀ PROTEIN

MÔN: HÓA HỌC 12

Năm học: 2018 - 2019

I. NHẬN BIẾT

Câu 1: Anilin không thể tác dụng với chất nào sau đây:

A. dd HCl.                     B. dd NaOH.                 C. dd H2SO4.                 D. dd Br2.

Câu 2: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh:

A. Alanin.                      B. glyxerol                     C. Anilin                        D. metylamin

Câu 3: Tên gọi nào dưới đây không đúng ứng với chất CH3 – CH(NH2) – COOH

A. axit α – amino propionic                                  B. axit 2 – amino propanoic

C. Alanin                                                              D. axit α – amino propanoic

Câu 4 Hợp chất nào sau đây không phải là aminoaxit?

A. CH3-CH2NH2-COOH                                     B. HOOC-CHNH2-CH2-COOH

C. H2N-CH2-COOH                                            D. CH3-CH2-CO-NH2

Câu5: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng màu biure:

A. Lòng trắng trứng

B. Ala – Glu – Val – Ala

C. H2N – CH(CH3) – CO – NH – CH2 – COOH

D. H2N – CH2 – CO – NH – CH2 – CO – NH – CH2 – COOH

Câu 6: Ứng với công thức C2H5NH2 có tên gọi là

A. Đimetyl amin            B. Metyl amin                C. Etylamin                    D. Propyl amin

Câu7: Công thức cấu tạo của glyxin là

A. H2N–CH2–COOH.                                          B. H2N–CH(CH3) –COOH.

C. H2N– CH2 – CH2 –COOH.                             D. CH2OH–CHOH–CH2OH.

Câu 8: Cho phản ứng hóa học của aminno axit

H2N-R-COOH + HCl  Cl-H3N+-R-COOH

H2N-R-COOH + NaOH  H2N-R-COONa + H2O

Câu 9 Hai phản ứng trên chứng tỏ các amino axit

A. Có tính chất lưỡng tính.                                  B. Có tính oxi hóa – khử

C. Chỉ có tính bazơ                                              D. Chỉ có tính axit.

Câu 10: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là

A. PE                             B. PVC                          C. Cao su lưu hóa          D. Xenlulozơ

Câu 11: Cho quỳ tím vào mỗi dd dưới đây, dd làm quỳ tím hóa xanh là?

A. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH               B. CH3COOH

C. H2NCH2COOH                                               D. H2NCH2 - CH(NH2)- COOH

Câu 12: Aminoaxit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

A. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino.                           C. chỉ chứa nhóm cacboxyl.

B. chỉ chứa nhóm amino.                                            D. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon.

Câu 13: C4H9O2N có mấy đồng phân amino axit có nhóm amino ở vị trí α?

A. 2                                B. 5                                C. 4                                D. 3

II. THÔNG HIỂU

Câu 14: Cho từng chất H2N−CH2−COOH, C2H5 −COOH, CH3−COOCH3 lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng) và với dung dịch HCl (đun nóng). Số phản ứng xảy ra là

A. 3.                               B. 6.                               C. 4.                               D. 5.

Câu 15: Cho các phát biểu sau, có mấy phát biểu đúng?

1. Số đồng phân amin chứa vòng benzen ứng với CTPT C7H9N bằng 5.

2. Dung dịch của tất cả các amin đều làm quỳ tím đổi màu.

3. Tripeptit là những phân tử chứa ba liên kết peptit.

4. Alanin và anilin đều phản ứng được với dung dịch HCl.

5. Valin là hợp chất không có tính lưỡng tính.

6. Axit glutamic là hợp chất có tính lưỡng tính.

A. 3.                               B. 5.                               C. 4.                               D. 6.

Câu 16: Cho các chất sau: NH3 (1); CH3NH2 (2); C6H5NH2 (3); (CH3)2NH (4). Trật tự sắp xếp các chất theo chiều tăng dần tính bazơ từ trái qua phải là

A. (3), (2), (1), (4)          B. (3), (1), (2), (4)          C. (1), (2), (3), (4)          D. (4), (2), (1), (3)

Câu 17: Một loại polietilen(PE) có phân tử khối là 50.000. Hệ số trùng hợp của loại polietilen này là:

A. 920                            B. 1230                          C. 1529                          D. 1786

Câu 18: Ứng với công thức phân tử C3H9N có số đồng phân  amin bậc một là:

A. 4     B. 3     C. 2     D.

Câu 19: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6. xenlulozơ axetat, Tơ nilon – 6. Những loại tơ nào là tơ tổng hợp?

A. tơ nilon-6,6, Tơ nilon – 6                                B. tơ tằm, tơ enang

C. tơ visco, tơ tằm.                                               D. tơ visco, tơ xenlulozơ axetat.

III.VẬN DỤNG:

Câu 20: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu  được 16,8 lít khí CO2, 2,8 lít khí N2 và 20,25g H2O, các khí đo ở đktc. CTPT của X là:

A. C3H7N                       B. C3H9N                       C. C2H7N                       D. C4H9N

Câu 21: Chất dẻo PVC được điều chế theo sơ đồ sau: CH4  A  B  PVC. Biết CH4 chiếm 95% thể tích khí thiên nhiên, vậy để điều chế 0,5 tấn PVC thì số m3 khí thiên nhiên (đktc) cần là

A. 2942 m3.                    B. 2288 m3.                    C. 3118 m3.                    D. 3613 m3.

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17,6g CO2 và 12,6g H2O và 69,44 lít nitơ. Giả thiết không khí chỉ gồm nitơ và oxi, trong đó oxi chiếm 20% thể tích. Các thể tích đo ở đktc. Amin X có công thức phân tử là:

A. C4H9NH2.                 B. C2H5NH2.                  C. C3H7NH2.                  D. CH3NH2.

Câu 23: Cho 5,9 gam propylamin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối  thu được là (Cho H = 1, C = 12, N = 14)

A. 8,15 gam.                  B. 9,65 gam.                  C. 9,55 gam.                   D. 8,10 gam.

Câu 24: Hỗn hợp X gồm Ala-Ala, Ala-Gly-Ala, Ala-Gly-Ala-Gly và Ala-Gly-Ala-Gly-Gly. Đốt 26,26 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 25,872 lít O2(đktc). Cho 0,25 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thì thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A.  54,62.                       B.  114,35.                     C.  99,15.                       D.  25,08.

Câu 25: Cho 14,24 gam alanin phản ứng tối đa bao nhiêu ml dung dịch NaOH 2M ?

A. 60                              B. 120                            C. 100                            D. 80

Câu 26: Chất X có thành phẩn % khối lượng các nguyên tố C, H, N lần lượt là 40,45%, 7,86%, 15,73% còn lại là oxi. Khối lượng mol phân tử của X < 100. X tác dụng được với NaOH và HCl, có nguồn gốc tự nhiên. X có cấu tạo là

A. CH3-CH(NH2)-COOH                                    B. H2N-(CH2)2-COOH

C. H2N-CH2-COOH                                            D. H2N-(CH2)3-COOH

Câu 27: Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000  thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là

A. 328.                           B. 283.                           C. 382.                           D. 191.

IV VẬN DỤNG CAO

Câu 28: Hỗn hợp X chứa hai hợp chất hữu cơ gồm chất Y (C2H7O2N) và chất Z (C4H12O2N2). Đun nóng 9,42 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp T gồm hai amin kế tiếp có tỉ khối so với He bằng 9,15. Nếu cho 9,42 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được dung dịch có chứa m gam muối của các hợp chất hữu cơ. Giá trị của m là:

A. 11,77 gam                 B. 14,53 gam                 C. 7,31 gam                    D. 10,31 gam

Câu 29: Cho 14,7 gam axit glutamic vào dung dịch H2SO4 0,5M và HCl 1M, thu được dung dịch X chứa 19,83 gam chất tan. Thể tích dung dịch NaOH 1M và KOH 0,6M cần lấy để phản ứng vừa đủ với chất tan trong dung dịch X là:

A. 225 ml                       B. 200 ml                       C. 160 ml                       D. 180 ml

Câu 30 Hỗn hợp X gồm các peptit mạch hở và các amino axit(các amino axit tự do và amino axit tạo nên peptit đều có dạng H2N – CnH2n – COOH). Thủy phân hoàn toàn m gam X trong dd NaOH, đun nóng, thấy có 1,0 mol NaOH đã phản ứng và thu được 118 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X bằng oxi, sau đó cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dd nước vôi trong dư, thu được kết tủa và khối lượng dd nước vôi trong giảm 137,5 gam. Giá trị của m là

A. 74,8                           B. 82,5                           C. 78,0                           D. 81,6

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là phần trích đoạn một phần nội dung trong Đề trắc nghiệm Amin, Aminoaxit và Protein môn Hóa 12 có đáp án năm 2018. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong học tập