AMBIENT

Đề thi thử THPT QG môn Hóa lần 1 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Phan Đình Phùng

Tải về

HOC247 xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 Đề thi thử THPT QG lần 1 môn Hóa học năm học 2019 - 2020 Trường THPT Phan Đình Phùng, tài liệu gồm các dạng toán thường gặp với những câu trắc nghiệm và bài tập tự luận có đáp án sẽ giúp các em học sinh ôn tập kiến thức, củng cố kỹ năng làm bài thi đồng thời tự đánh giá năng lực và có kế hoạch ôn tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN HÓA HỌC LẦN 1

Năm học: 2019 – 2020

Thời gian: 50 phút

 

Câu 1: Có bao nhiêu amin bậc III có công thức phân tử C5H13N là đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 4                               B. 2                               C. 3                               D. 5

Câu 2: Khi cho lượng bột sắt dư vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thì sau phản ứng thu được dung dịch chứa các ion nào?

A. Fe3+ và SO42-             B. Fe2+ và SO42-            C. Fe2+, H+ và SO42-       D. Fe3+, H+ và SO42- 

Câu 3: Dung dịch A chứa 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,12 mol HC1 có khả năng hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu kim loại? (Biết NO là sản phẩm khử duy nhất)

A. 2,88 gam                  B. 3,92 gam                  C. 3,20 gam                  D. 5,12 gam

Câu 4: Xà phòng hóa hoàn toàn 98 gam một chất béo X bằng dung dịch NaOH thu được 13,8 gam glixerol và m gam xà phòng. Giá tri của m là

A. 91,8                          B. 83,8                          C. 102,2                        D. 108,2

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X thu được 16,8 lít khí CO2; 2,8 lít N2 (đktc) và 20,25 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C3H9N                      B. C2H7N                      C. C3H7N                      D. C4H9N

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp FeS và FeS2 cần 13,16 lít oxi, thu được 8,96 lít khí X và chất rắn Y. Dùng hiđro khử hoàn toàn Y thu được m gam chất rắn. Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của m là

A. 11,2                          B. 8,4                            C. 5,6                            D. 14,0

Câu 7: Nguyên nhân gây nên những tính chất vật lý chung của kim loại là

A. các electron lớp ngoài cùng.                          B. các electron hóa trị  

C. các electron tự do                                          D. các electron hóa trị và các electron tự do

Câu 8: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tính oxi hóa giảm dần: Ag+ > Cu2+ > Fe3+ > Ni2+ > Fe2+                   

B. Tính khử giảm dần: K > Zn > Fe > Ni > Hg.                                     

C. Tính oxi hóa giảm dần: Hg2+> Cu2+> Fe2+ > Zn2+ > Ca2+.                 

D. Tính khử giảm dần: Mg > Al > Sn > Cu > Ag

Câu 9: Hàm lượng sắt có trong quặng xiđerit là

A. 48,27%.                    B. 63,33%.                    C. 46,67%.                    D. 77,78%.

Câu 10: Trong số các amino axit sau: glyxin, alanin, axit glutamic, lysin và valin có bao nhiêu chất có số nhóm amino bằng số nhóm cacboxyl?

A. 3                               B. 2                               C. 4                               D. 1

Câu 11: Nhận định nào dưới đây không đúng về glucozơ?

A. Còn có tên gọi là đường nho                        

B. Chất rắn, màu trắng, tan trong nước và có vị ngọt                             

C. Có 0,1% trong máu người                            

D. Có mặt trong hầu hết các bộ phận của cây, nhất là trong quả chín

Câu 12: Dãy kim loại nào sau đây đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường?

A. Ba, Be và K             B. Na, Fe và Ca            C. Ca, Na và Ba            D. Na, Cr và K

Câu 13: Tripeptit mạch hở là hợp chất

A. có 2 liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc a-amino axit                       

B. có 2 liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc a-amino axit giống nhau    

C. có 4 liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc a-amino axit khác nhau.     

D. có 3 liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc a-amino axit

Câu 14: Cho dãy các chất sau: Cu, CuO, Fe3O4, C, FeCO3 và Fe(OH)3. Số chất trong dãy có thể bị oxi hóa bởi H2SO4 đặc, nóng là

A. 3                               B. 4                               C. 2                               D. 1

Câu 15: Cho hỗn hợp rắn gồm MgO, Fe3O4 và Cu vào dung dịch HC1 loãng dư, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và còn lại phần rắn không tan. Các chất tan trong dung dịch X là

A. MgCl2, FeCl3, FeCl2, HCl                             B. MgCl2, FeCl3, CuCl2 và HC1           

C. MgCl2, FeCl2, HCl                                        D. MgCl2, FeCl2, CuCl2 và HC1           

Câu 16: Este X được điều chế từ amino axit A và ancol etylic. Hóa hơi 2,06 gam X hoàn toàn chiếm thể tích bằng thể tích của 0,56 gam nitơ ờ cùng điều kiện nhiệt độ, áp xuất. Hợp chất X là

A. H2NCH2CH2COOCH2CH3                           B. H2NCH2COOCH2CH3         

C. CH3NHCOOCH2CH3                                   D. CH3COONHCH2CH3

Câu 17: Kim loại Mg được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?

A. Cho khí CO khử MgO ở nhiệt độ cao          

B. Điện phân nóng chảy MgCl2                        

C. Dùng Na để khử MgCl2                               

D. Điện phân dung dịch MgCl2 có màng ngăn

Câu 18: Polime nào sau đây có thể được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Cao su buna             B. Tơ nitron                  C. Nhựa PVC               D. Tơ lapsan

Câu 19: Hỗn hợp X gồm hai este chứa vòng thơm là đồng phân của nhau có công thức là C8H8O2. Lấy 34 gam X thì tác dụng được tối đa với 0,3 mol NaOH. Số cặp chất có thể thỏa mãn X là

A. 8                               B. 4                               C. 2                               D. 6

Câu 20: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Glucozo còn được gọi là đường mía             B. Trong phân tử anilin có 3 nguyên tử cacbon

C. Tơ nitron thuộc loại poliamit.                        D. Ở điều kiện thường, glyxin là chất rắn

Câu 21: Thuốc súng không khói (xenlulozo trinitrat) được điều chế bằng cách xử lý bông gòn (chứa 98% khối lượng là xenlulozơ) với các dung dịch axit sulfuric đậm đặc và axit nitric, tại 0°C. Hiệu suất cả quy trình là 95%. Để sản xuất 10 kg xenlulozo trinitrat, cần dùng tổng khối lượng bông gòn và dung dịch axit nitric 70% là

A. 15,31 kg                   B. 14,66 kg                   C. 12,56 kg                   D. 15,43 kg

Câu 22: Có thể dùng phương pháp đơn giản nào dưới đây để phân biệt nhanh nước có độ cứng tạm thời và nước có độ cứng vĩnh cừu?

A. Cho vào một ít Na2CO3                                 B. Cho vào một ít Na3PO4         

C. Đun nóng                                                       D. Cho vào một ít NaCl

Câu 23: Các chất được dùng để tổng hợp cao su buna-N là

A. CH2=CH-CH=CH2 và NC-CH=CH2.           B. CH2=C(CH3)-CH=CH2 và NC-CH=CH2     

C. CH2=CH-CH=CH2 và C6H5CH=CH2           D. CH2=C(CH3)-CH=CH2 và C6H5CH=CH2

Câu 24: Cho dãy các chất: C6H5OH (phenol); C6H5NH2 (anilin); H2NCH2COOH; CH3CH2COOH và CH3CH2CH2NH2. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch HC1 là

A. 1                               B. 2                               C. 3                               D. 4

Câu 25: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H10O4N2. X phản ứng với NaOH vừa đủ, đun nóng cho sản phẩm gồm hai chất khí đều làm xanh quỳ tím ẩm có tổng thể tích là 2,24 lít (đktc) và một dung dịch chứa m gam muối của một axit hữu cơ. Giá trị của m là

A. 13,4                          B. 13,8                          C. 6,7                            D. 6,9

 

----(Để xem nội dung chi tiết từ câu 26 đến câu 40 của đề thi thử THPT QG môn Hóa 12 trường THPT Phan Đình Phùng vui òng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)----

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN HÓA 12

1-C

2-B

3-C

4-C

5-A

6-D

7-C

8-A

9-A

10-A

11-B

12-C

13-A

14-B

15-D

16-B

17-B

18-D

19-A

20-D

21-D

22-C

23-A

24-C

25-C

26-D

27-D

28-B

29-A

30-D

31-A

32-D

33-B

34-C

35-D

36-D

37-D

38-A

39-A

40-B


...

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Đề thi thử THPT QG lần 1 môn Hóa học năm học 2019 - 2020 Trường THPT Phan Đình Phùng. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm 1 số tài liệu cùng chuyên mục sau đây:

 

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

 

AMBIENT
?>