Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Chương Este - Lipit

Tải về

Hoc247 xin giới thiệu đến các em học sinh Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Chương Este - Lipit. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập và củng cố lại kiến thức đã học. Chúc các em học tốt.

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – CHƯƠNG ESTE - LIPIT

Môn Hóa học – Lớp 12

ĐỀ BÀI

A- Trắc nghiệm (6 đ)

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các ý trả lời A, B, C, D ở mỗi câu hỏi sau:

Câu 1: A có công thức phân tử là C3H6O2. A phản ứng với NaOH, không phản ứng với Na, phản ứng với dd AgNO3/NH3. CTCT của A là:

  A. CH3CH2COOH                B. CH3COOCH3            C. CH3CH(OH)CHO           D. HCOOC2H5.

Câu 2: Thuỷ phân chất nào sau đây sẽ thu được glyxerol

  A. Muối của axit béo          B. Trieste                      C. Chất béo                         D. Este etyl axetat

Caâu 3 : Phản ứng nào sau đây là phản ứng cà phòng hóa?

A. RCOOH + ROH RCOOR +H2O    

B. RCOOR +NaOH RCOONa +ROH

C. RCOOR +H2O RCOOH +ROH           

D. RCOOH +NaOH               RCOONa +H2O

Câu 4: Propyl fomat được điều chế từ

A. axit fomic và ancol metylic.                            B. axit fomic và ancol propylic.

C. axit axetic và ancol propylic.                          D. axit propionic và ancol metylic.

Câu 5: Xà phòng hoá 250 Kg chất béo thuộc loại tripanmitin thì được bao nhiêu Kg glyxerol, biết H=75% 

 A. 28,536                              B. 21,40                        C. 30,05                               D. 68,92

Câu 6: Dãy các axit béo là:

A. axit axetic, axit acrylic, axit panmitic                        

B. axit oleic, axit panmitic, axit fomic

C. axit oleic, axit panmitic, axit propionic                     

D. axit oleic, axit panmitic, axit stearic

Câu 7: Hãy gọi tên este của CTCT sau: CH3CH2CH2COOCH = CH2

 A. Vinylbutanoat                B. Butylbutanoat        C. Vinylpentanoat            D. Anlylbutanoat

Câu 8: Chất béo có đặc đểm chung nào sau đây:

A. Không tan trong nước, nặng hơn nước có thành phần chính của dầu, mỡ thực vật, động vật.

B. Không tan trong nước, nhẹ hơn nước có thành phần chính của dầu, mỡ thực vật, động vật

C. Là chất lỏng, không tan trong nước, nhẹ hơn nước có trong dầu, mỡ thực vật, động vật

D. Là chất rắn, không tan trong nước, nhẹ hơn nước có trong dầu, mỡ thực vật, động vật

Câu 9: Cho các chất: etyl axetat, andehit, ancol etylic, axit acrylic, phenol, ancol benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là 

 A. 4.                                       B. 6.                               C. 5.                                     D. 3.

Câu 10: Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và etanol.                                       B. C17H35COOH và glixerol.            

C. C15H31COONa và glixerol.                                     D. C17H33COONa và glixerol.

Câu 11: Chất X có công thức phân tử C2H4O2, cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra muối và nước. Chất X thuộc loại:

A. ancol no đa chức.                                                  B. axit không no đơn chức.       

C. este no đơn chức.                                                  D. axit no đơn chức.

Câu 12: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là 

A. 6.                                        B. 3.                               C. 5.                         D. 4.

B- Tự luận (4đ)

Câu 1: (2 điểm)

Đun 21 gam axit axetic với 18,4 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 25 gam este. Tính hiệu suất của phản ứng este hóa ?

Câu 2: (2 điểm)

Thuỷ phân hoàn toàn 8,88 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,2M (vừa đủ) thu được 8,16 gam một muối Y. Tìm CTPT, CTCT và gọi tên X

         (Cho H = 1; C = 12; O = 16 ; Na = 23).

 

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi trong Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Chương Este - Lipit. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính.Quý Thầy cô quan tâm có thể tham khảo thêm: 

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và có những điểm số đầu tiên của năm học mới thật sự tốt đẹp. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

Được đề xuất cho bạn

Tài liệu liên quan