Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu năm 2017 - 2018 có đáp án chi tiết

Tải về

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2018 sau đây gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án chi tiết sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kỳ 1 sắp tới.

SỞ GD&ĐT ĐỒNG  THÁP

               ĐỀ THI ĐỀ XUẤT HỌC KÌ  I

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Năm học : 2017 – 2018

    Môn thi:   TOÁN –  Khối 12

Thời gian: 90 phút

Câu 1: Đồ thị hàm số  \(y = \frac{{2x}}{{{x^2} - 2x - 3}}\) có bao nhiêu đường tiệm cận ? 

      A.    3                                B.    0                                  C.    2                                D.    1

Câu 2: Hàm số nào sau đây đồng biến trên từng khoảng xác định của nó

A.  \(y = \frac{{2x + 1}}{{x - 2}}\)                                                                                           B.  \(y = \frac{{x - 1}}{{2 - x}}\)                          

C. \(y = \sqrt {2 - x}  - x\)                                                                                     D. \(y =  - \frac{1}{3}{x^3} + 2{x^2} - 3x + 2\)

Câu 3: Đồ thị hàm số y =  \(\frac{{x - 2}}{{2x + 1}}\) có tâm đối xứng là :

 A.   \(I\left( { - \frac{1}{2};\frac{1}{2}} \right)\)                                                                                            B. \(I\left( {\frac{1}{2};\frac{1}{2}} \right)\)   

C. \(I\left( { - \frac{1}{2};2} \right)\)                                                                                               D.   Không có tâm đối xứng

Câu 4: Cho hàm số \(y = \frac{{x + 3}}{{x - 1}}\) có đồ thị  . Chọn câu khẳng định SAI:

A. Tập xác định \(D = R\backslash \left\{ 1 \right\}\)                                                          B.  Đạo hàm \(y' = \frac{{ - 4}}{{{{(x - 1)}^2}}} < 0,\,\,\,\forall x \ne 1\)

C.  Đồng biến trên \(\left( { - \infty ;\,\,1} \right) \cup \left( {1;\,\, + \infty } \right)\)                                          D.  Tâm đối xứng \(I\left( {1;\,\,1} \right)\)

Câu 5: Cho hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + 2\) (C). Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm của (C) với trục tung có phương trình :

  A.  \(y=2\)              B.   \(y=0\)                    C. \(x+y=2\)                            D. \(x-2y=0\)

Câu 6: Cho đường cong (H) : \(y = \frac{{x + 2}}{{x - 1}}\). Mệnh đề nào sau đây là ĐÚNG ?

A.  (H) có tiếp tuyến song song với trục tung

B.  (H) có tiếp tuyến song song với trục hoành

C.  Không tồn tại tiếp tuyến của (H) có hệ số góc âm

D.  Không tồn tại tiếp tuyến của (H) có hệ số góc dương

Câu 7: Dựa vào bảng biến thiên của hàm số, chọn câu khẳng định ĐÚNG ?

A.  Hàm số có 2 cực trị                                                                 B.  Hàm số có 1 cực trị

C.  Hàm số không có cực trị                                                         D.  Hàm số không xác định tại \(x=3\)  

Câu 8: Cho hàm số \(y=f(x)\) có bảng biến thiên sau :

Với giá trị nào của m thì phương trình \(f(x)=m\) có 3 nghiệm phân biệt

A. \(1 \le m \le 5\)                                                                                              B. \(1 < m < 5\)                            

C. \(m \le 1\)  hoặc \(m \ge 5\)                                                                               D.  \(m < 1\) hoặc \(m > 5\)

Câu 9: Cho hàm số \(y=f(x)\) có bảng biến thiên sau :

Với giá trị nào của m thì phương trình \(f(x) - 1 = m\) có đúng 2 nghiệm

A. \(m>1\)                                                                                                    B.  \(m<-1\)     

C. \(m>-1\)  hoặc \(m=-2\)                                                                          D. \(m \ge  - 1\)  hoặc \(m=-2\)   

Câu 10: Bảng biến thiên sau là của hàm số nào ?

A. \(y = \frac{{2x - 1}}{{x + 3}}\)                    B.  \(y = \frac{{4x - 6}}{{x - 2}}\)                         C.   \(y = \frac{{3 - x}}{{2 - x}}\)                         D. \(y = \frac{{x + 5}}{{x - 2}}\)

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Kim Liên năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết 

 

Được đề xuất cho bạn