YOMEDIA

Đề thi giữa HK2 môn Toán 10 CD năm 2022-2023 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có đáp án

Tải về
 
ZUNIA12

Nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu học tập, rèn luyện chuẩn bị cho kì thi giữa HK2 môn Toán 10 sắp tới, HỌC247 đã biên soạn, tổng hợp nội dung tài liệu Đề thi giữa HK2 môn Toán 10 CD năm 2022-2023 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có đáp án giúp các em học tập rèn luyện tốt hơn. Hi vọng đề thi dưới đây là tài liệu hữu ích cho các em trong quá trình học tập và ôn thi. Chúc các em thi tốt!

ANYMIND360

PHÒNG GD&ĐT

TRƯỜNG THPT

NGUYỄN THỊ MINH KHAI

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 10
NĂM 2022 - 2023
Bài thi môn: Toán lớp 10
Thời gian làm bài: 60 phút
(không kể thời gian phát đề)

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ nhà An đến nhà Bình có 4 con đường đi, từ nhà Bình đến nhà Cường có 6 con đường đi. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường?

A. 24 cách.                         

B. 10 cách.                         

C. 6 cách.                          

D. 4 cách.

Câu 2. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số khác nhau?

A. 500 số.                           

B. 360 số.                           

C. 328 số.                          

D. 405 số.

Câu 3. Một đoàn công tác có 10 người gồm 5 nam và 5 nữ. Muốn chọ̣n ra 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 thư kí, trong đó tổ trưởng, tồ phó phải là hai người khác giới. Số cách chọn là:

A. 380 cách.                         

B. 400 cách.                       

C. 420 cách.                      

D. 360 cách.

Câu 4. Trên giá sách có 5 quyển sách Toán khác nhau, 3 quyển sách Vật lí khác nhau và 6 quyển sách Tiếng Anh khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn hai quyển sách khác bộ môn?

A. 28 cách.                           

B. 63 cách.                         

C. 91 cách.                         

D. 90 cách.

Câu 5. Số nguyên dương \(n\) thoả mãn \(C_{n}^{1}-C_{n-2}^{1}=2\) là

A. 1 .                                     

B. 2 .                                   

C. 5 .                                 

D. 4 .

Câu 6. Trên đường thẳng \(d\) cho trước, lấy 6 điểm phân biệt. Lấy điểm \(A\) nằm ngoài đường thẳng \(\text{d}\). Từ 7 điểm trên lập được bao nhiêu hình tam giác?

A. \(C_{7}^{2}\) .              

B. \(C_{7}^{3}\) .              

C. \(A_{7}^{3}\) .              

D. \(A_{7}^{2}\) .

Câu 7. Số các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau lập từ tập \(\left\{ 0;1;2;3;4;5;6;7 \right\}\) sao cho cả hai chữ số 1 và 5 đồng thời có mặt là

A. 9600 .                            

B. \(A_{8}^{6}\).                   

C. \(C_{8}^{6}\)                

D. \(A_{6}^{2}\cdot A_{6}^{4}\).

Câu 8. Số các số có 6 chữ số khác nhau không bắt đầu bởi 34 được lập từ các chữ số \(1,2,3,4,5,6\) là

A. 966 .                              

B. 720 .                              

C. 669 .                              

D. 696 .

Câu 9. Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11 . Có bao nhiêu cách lấy ra cùng lúc 4 thẻ sao cho tổng số ghi trên 4 tấm thẻ ấy là một số lẻ?

A. 330 .                              

B. 160 .                              

C. 60 .                                

D. 100 .

Câu 10. Từ các chữ số thuộc tập hợp \(S=\left\{ 1;2;3;\ldots ;;9 \right\}\), có thể lập được bao nhiêu số có 9 chữ số khác nhau sao cho chữ số 1 đứng trước chữ số 2 , chữ số 3 đứng trước chữ số 4 và chữ số 5 đứng trước chữ số 6 ?

A. 36288 .                          

B. 72576 .                         

C. 45360 .                          

D. 22680 .

Câu 11. Số tập hợp con có 3 phần tử của một tập hợp có 7 phần tử là:

A. \(C_{7}^{3}\).               

B. \(A_{7}^{3}\).               

C. \(\frac{7!}{3!}\).            

D. 7 .

Câu 12. Một hội đồng gồm 2 giáo viên và 3 học \(\text{sinh}\) được chọn từ một nhóm 5 giáo viên và 6 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn hội đồng đó?

A. 200 .                               B. 150 .                               C. 160 .                               D. 180 .

Câu 13. Số cách chọn một ban chấp hành gồm một trưởng ban, một phó ban, một thư kí và một thủ quỹ được từ 16 thành viên (có khả năng như nhau) là:

A. 4 .                                  

B. \(\frac{16!}{4}\).           

C. \(\frac{16!}{12!.4!}\).   

D. \(\frac{16!}{12!}\).

Câu 14. Từ bảy chữ số \(1,2,3,4,5,6,7\) có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau?

A. \(7!\).                              B. \({{7}^{4}}\).                  C. 7.6.5.4.                           D. \(7!.6!.5!.4\) !.

Câu 15. Khai triển nhị thức \({{(a-2b)}^{5}}\) thành tồng các đơn thức:

A. \({{a}^{5}}-5{{a}^{4}}b+10{{a}^{3}}{{b}^{2}}-10{{a}^{2}}{{b}^{3}}+5a{{b}^{4}}-{{b}^{5}}\).    

B. \({{a}^{5}}+10{{a}^{4}}b-40{{a}^{3}}{{b}^{2}}+80{{a}^{2}}{{b}^{3}}-80a{{b}^{4}}+32{{b}^{5}}\).

C. \({{a}^{5}}-10{{a}^{4}}b+40{{a}^{3}}{{b}^{2}}-80{{a}^{2}}{{b}^{3}}+40a{{b}^{4}}-{{b}^{5}}\).

D. \({{a}^{5}}-10{{a}^{4}}b+40{{a}^{3}}{{b}^{2}}-80{{a}^{2}}{{b}^{3}}+80a{{b}^{4}}-32{{b}^{5}}\).

Câu 16. Số hạng chính giữa trong khai triển \({{(5x+2y)}^{4}}\) là:

A. \(6{{x}^{2}}{{y}^{2}}\).

B. \(24{{x}^{2}}{{y}^{2}}\).                                          

C. \(60{{x}^{2}}{{y}^{2}}\).        

D. \(600{{x}^{2}}{{y}^{2}}\).

Câu 17. Trong khai triển \({{(2a-b)}^{5}}\) bằng nhị thức Newton với lũy thừa \(a\) giảm dần, hệ số của số hạnng thứ 3 bằng:

A. \(-80\).                            B. 80 .                                 C. \(-10\).                            D. 10 .

Câu 18. Số hạng không chứa \(x\) trong khai triên nhị thức Newton của \({{\left( x-\frac{1}{x} \right)}^{4}}\) là:

A. 4 .                                   B. 0 .                                   C. 6 .                                   D. \(-4\).

Câu 19. Tính giá trị của tổng \(S=C_{6}^{0}+C_{6}^{1}+..+C_{6}^{6}\) bằng:

A. 64 .                                 B. 48 .                                 C. 72 .                                 D. 100 .

Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\), cho các điểm \(A\left( 0;2 \right),B\left( -1;0 \right)\). Điểm \(H\) có hoành độ âm thuộc đường thẳng \(y=2x+2\) sao cho tam giác \(ABH\) vuông tại \(H\) có toạ độ là

A. \(\left( -1;0 \right)\).       B. \(\left( -3;-4 \right)\).      C. \(\left( 0;2 \right)\).        D. \(\left( 2;2 \right)\).

 

---(Để xem đầy đủ nội dung của phần trắc nghiệm, vui lòng xem online hoặc đăng nhập vào Học247 để tải về máy)---

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Có bao nhiêu cách xếp 4 người \(A,B,C,D\) lên 3 toa tàu, biết mỗi toa có thể chứa tối đa 4 người?

Câu 2. Cho tập hợp \(A=\left\{ 1;2;3;4;5;6 \right\}\). Hỏi tập \(A\) có bao nhiêu tập hợp con?

Câu 3. Cho ba điểm \(A\left( -1;1 \right),B\left( 2;1 \right),C\left( -1;-3 \right)\).
a) Xác định điểm \(D\) sao cho tứ giác \(ABCD\) là hình bình hành.
b) Tìm điểm \(N\) thuộc trục \(Oy\) sao cho \(N\) cách đều \(B,C\).

Câu 4. Có hai con tàu \(A,B\) xuất phát từ hai bến, chuyển động theo đường thẳng ngoài biển. Trên màn hình ra-đa của trạm điều khiển (xem như mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) với đơn vị trên các trục tính bằng ki-lô-mét), tại thời điểm \(t\) (giờ), vị trí của tàu \(A\) có tọa độ được xác định bởi công thức \(\left\{ \begin{array}{*{35}{l}} x=3-33t \\ y=-4+25t \\ \end{array}; \right.\) vị trí tàu \(B\) có tọa độ là \(\left( 4-30t;3-40t \right)\).

a) Tính gần đúng côsin góc giữa hai đường đi của hai tàu \(A,B\).

b) Sau bao lâu kể từ thời điểm xuất phát, hai tàu gần nhau nhất?

c) Nếu tàu \(A\) đứng yên ở vị trí ban đầu, tàu \(B\) chạy thì khoảng cách ngắn nhất giữa hai tàu bằng bao nhiêu?

Đáp án

1A

2C

3B

4B

5D

6A

7A

8D

9B

10C

11A

12A

13D

14C

15D

16D

17B

18C

19A

20C

21 B

22A

23D

24A

25B

26D

27A

28C

29C

30A

31D

32A

33C

34B

35C

 

 

Trên đây là một phân trích dẫn nội dung Đề thi giữa HK2 môn Toán 10 CD năm 2022-2023 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có đáp án. Các em có thể chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang HOC247.net để tải tài liệu về máy tính.

Các em có thể tham khảo thêm đề thi khác tại đây:

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON