YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 chương 6 năm 2016-2017 - THPT Cát Tiên (Có đáp án)

Tải về
 
NONE

Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 có đáp án đi kèm, là tài liệu ôn tập môn Lý hữu ích dành cho các em học sinh lớp 12, giúp các em ôn tập, hệ thống kiến thức và phương pháp giải các dạng bài tập lượng tử ánh sáng chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới.

ATNETWORK
YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết số 1:

TRƯỜNG THPT CÁT TIÊN

 

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LÝ 12 - 06

NĂM HỌC 2016 – 2017

        

Họ và tên học sinh: …………………………………………………    Lớp: ………………

ĐỀ LẺ:

Bảng thống kê kết quả trả lời trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s điện tích êlectrôn là 1,6.10-19C

Câu 1: Gọi λα và λβ lần lượt là hai bước sóng ứng với các vạch đỏ Hα và vạch lam Hβ của dãy Banme (Balmer), λ1 là bước sóng dài nhất của dãy Pasen (Paschen) trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô. Biểu thức liên hệ giữa λα , λβ , λ1

A. λ1  = λα - λβ .                       B. 1/λ1  = 1/λβ – 1/λα          

C. λ1  = λα + λβ .                      D. 1/λ1  = 1/λβ + 1/λα   

Câu 2: Biết công thoát êlectron của các kim loại: canxi, kali, bạc và đồng lần lượt là: 2,89 eV; 2,26eV; 4,78 eV và 4,14 eV. Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,33 vào bề mặt các kim loại trên. Hiện tượng quang điện không xảy ra với các kim loại nào sau đây?

A. Kali và đồng                        B. Canxi và bạc     

C. Bạc và đồng                        D. Kali và canxi

Câu 3: Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 0,542 và 0,243  vào catôt của một tế bào quang điện. Kim loại làm catôt có giới hạn quang điện là 0,500 .  Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện bằng

A. 9,61.105 m/s                 B. 9,24.105 m/s              C. 2,29.106 m/s          D. 1,34.106 m/s

Câu 4: Công thoát êlectron của một kim loại bằng 3,43.10-19J. Giới hạn quang điện của kim loại này là

A. 0,58 mm.                      B. 0,43mm.                     C. 0,30mm.               D. 0,50mm.

Câu 5: Giới hạn quang điện của một kim loại làm catốt của tế bào quang điện là λ0 = 0,50 μm. Chiếu vào catốt của tế bào quang điện này bức xạ có bước sóng λ = 0,35 μm, thì động năng ban đầu cực đại của êlectrôn (êlectron) quang điện là

A. 1,70.10-19 J.                 B. 70,00.10-19 J.               C. 0,70.10-19 J.                 D. 17,00.10-19 J.

Câu 6: Khi truyền trong chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng  λ1  = 720 nm, ánh sáng tím có bước sóng λ2  = 400 nm. Cho hai ánh sáng này truyền trong một môi trường trong suốt thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đó đối với hai ánh sáng này lần lượt là n1 = 1,33 và n2 = 1,34. Khi truyền trong môi trường trong suốt trên, tỉ số năng lượng của phôtôn có bước sóng λ1  so với năng lượng của phôtôn có bước sóng λ2  bằng

A. 5/9.                B. 9/5.                    C. 133/134.               D. 134/133.

Câu 7: Lần lượt chiếu vào catốt của một tế bào quang điện các bức xạ điện từ gồm bức xạ có bước sóng λ1 = 0,26 μm và bức xạ có bước sóng λ2 = 1,2λ1 thì vận tốc ban đầu cực đại của các êlectrôn quang điện bứt ra từ catốt lần lượt là v1 và v2 với  v2 = 3v1/4. Giới hạn quang điện λ0 của kim loại làm catốt này là

A. 1,45 μm.                B. 0,90 μm.                C. 0,42 μm.                D. 1,00 μm.

Câu 8: Một kim loại có giới hạn quang điện là λ0. Chiếu bức xạ có bước sóng bằng \(\frac{ \lambda _{0}}{3}\) vào kim loại này. Cho rằng năng lượng mà êlectron quang điện hấp thụ từ phôtôn của bức xạ trên, một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại biến hoàn toàn thành động năng của nó. Giá trị động năng này là:

A. \(\frac{2hc}{\lambda _{0}}\).           B. \(\frac{hc}{2 \lambda _{0}}\).           C. \(\frac{hc}{3 \lambda _{0}}\).           D. \(\frac{3hc}{ \lambda _{0}}\).

Câu 9: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của êlectron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo K và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo M bằng

A. 9.                              B. 2.                                C. 3.                                D. 4.

Câu 10: Công suất bức xạ của Mặt Trời là 3,9.1026 W. Năng lượng Mặt Trời tỏa ra trong một ngày là

A. 3,3696.1030 J.         B. 3,3696.1029 J.           C. 3,3696.1032 J.              D. 3,3696.1031 J.

Câu 11 - Câu 25: Để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của  đề số 1, các em có thể tải về hoặc xem Online (Kiểm tra 1 tiết Vật lý lớp 12 chương 6).

 


Đề kiểm tra 1 tiết số 2:

TRƯỜNG THPT CÁT TIÊN

 

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LÝ 12 - 06

NĂM HỌC 2016 – 2017

        

Họ và tên học sinh: …………………………………………………    Lớp: ………………

ĐỀ CHẴN:

Bảng thống kê kết quả trả lời trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s điện tích êlectrôn là 1,6.10-19C

Câu 1: Nguyên tử hiđtô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng

A. 10,2 eV.                       B. -10,2 eV.                    C. 17 eV.                           D. 4 eV

Câu 2: Các nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái dùng ứng với êlectron chuyển động trên quỹ đạo có bán kính lớn gấp 9 lần so với bán kính Bo. Khi chuyển về các trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn thì các nguyên tử sẽ phát ra các bức xạ có tần số khác nhau. Có thể có nhiều nhất bao nhiêu tần số?

A. 1.                                     B. 3.                               C. 2.                            D. 4.

Câu 3: Chiếu bức xạ điện từ có bước sóng 0,25  vào catôt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,5 . Động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện là

A. 3,975.10-20J.                     B. 3,975.10-17J.                C. 3,975.10-19J.                D. 3,975.10-18J.

Câu 4: Công thoát êlectrôn (êlectron) ra khỏi một kim loại là A = 1,88 eV.  Giới hạn quang điện của kim loại đó là                                           

A. 0,33 μm.                      B. 0,22 μm.                     C. 0,66. 10-19 μm.                   D. 0,66 μm.

Câu 5: Chiếu lên bề mặt catốt của một tế bào quang điện chùm sáng đơn sắc có bước sóng 0,485 μm thì thấy có hiện tượng quang điện xảy ra. Biết vận tốc ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện là 4.105 m/s. Công thoát êlectrôn của kim loại làm catốt bằng

A. 6,4.10-20 J.                    B. 6,4.10-21 J.                 C. 3,37.10-18 J.                        D. 3,37.10-19 J.

Câu 6: Một kim loại có công thoát là 2,5eV. Tính giới hạn quang điện của kim loại đó :

  A. 0,4969 μm                B. 0,649 μm                   C. 0,325 μm                             D. 0,229 μm

Câu 7: Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,75 mm. Công thoát êlectron ra khỏi kim loại này bằng

  A. 2,65.10-19J.                     B. 26,5.10-19J.                  C. 2,65.10-32J.                   D. 26,5.10-32J.

Câu 8: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt

    A. 12r0.                   B. 4r0.                   C. 9r0.                   D. 16r0.

 Câu 9: Trong chân không, bức xạ đơn sắc vàng có bước sóng là 0,589 mm.  Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này có giá trị là

    A. 2,11 eV.                   B. 4,22 eV.                     C. 0,42 eV.                       D. 0,21 eV.

Câu 10: Giả sử một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 7.5.1014Hz. Công suất phát xạ của nguồn là 10W. Số phôtôn mà nguồn sáng phát ra trong một giây xấp xỉ bằng:

  A. 0,33.1020                        B. 2,01.1019                       C. 0,33.1019                      D. 2,01.1020

Câu 11 - Câu 25: Để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề số 2, các em có thể tải về hoặc xem Online (Kiểm tra 1 tiết Vật lý lớp 12 chương 6).

 

Đáp án các đề:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Đáp án lẻ

B

C

A

A

A

A

C

A

C

D

B

C

A

C

C

C

C

A

C

D

A

A

A

C

D

Đáp án chẵn

A

B

C

D

D

A

A

A

A

B

D

A

A

D

A

C

B

B

D

B

C

A

A

A

B


Trên đây chỉ trích một phần đề số 1, đề số 2 của bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 chương 6. Để xem toàn bộ nội dung của đề kiểm tra, các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để tải về máy tính. Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt hơn cho kỳ thi kiểm tra 1 tiết môn Vật lý. Chúc các em ôn tập và thi thật tốt.

MOD Vật lý HỌC247 (tổng hợp)

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON