YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 chương 4 năm 2015-2016 - THPT Phan Chu Trinh (Có đáp án)

Tải về
 
NONE

Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 12 có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị sẵn sàng cho kì kiểm tra 1 tiết sắp đến. HOC247 xin chia sẻ đến các em Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 của trường THPT Phan Chu Trinh năm 2015-2016 có đáp án. Mời các em cùng tham khảo!

ATNETWORK
YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết số 1:

SỞ GIÁO DỤC & ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LÝ 12 - 04

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

 

Mã đề thi: DĐĐT_011

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Họ và tên: ……………………………...............… Lớp: .......... Mã đề: …………

Dùng bút chì tô kín một ô tròn lựa chọn là đúng nhất.

1

6

11

16

21

2

7

12

17

22

3

8

13

18

23

4

9

14

19

24

5

10

15

20

25

Câu 1. Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì

   A. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.

   B. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường không đổi.

   C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.

   D. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.

Câu 2. Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích cực đại trên tụ điện là Q0, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là

   A. T = 2p .       B. T = 2pQ0I0.       C. T = 2p .        D. T = 2pLC.

Câu 3. Trong một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Gọi L là độ tự cảm và C là điện dung của mạch. Tại thời điểm t, hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là u và cường độ dòng điện trong mạch là i. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện và I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức liên hệ giữa u và i là

   A. i2 = (U  - u2).                                       B. i2 = (U  - u2).

   C. i2 = LC(U  - u2).                                    D. i2 = (U  - u2).

Câu 4. Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì dao động T. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Điện tích trên bản tụ này bằng 0 ở thời điểm đầu tiên (kể từ t = 0) là

   A. \(\frac{T}{8}\).                    B. \(\frac{T}{2}\).                 C. \(\frac{T}{6}\).                          D. \(\frac{T}{4}\).

Câu 5. Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(L=\frac{1}{\pi}mH\) và tụ điện có điện dung \(C=\frac{4}{\pi}nF\). Tần số dao động riêng của mạch là

   A. \(5 \pi 10^5Hz\).                               B. 2,5.106 Hz..           

   C. \(5 \pi 10^6Hz\).                               D. 2,5.105 Hz.

Câu 6. Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm có độ tự cảm 0,3  và tụ điện có điện dung thay đổi được. Biết rằng, muốn thu được một sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Để thu được sóng của hệ phát thanh VOV giao thông có tần số 91 MHz thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện tới giá trị

   A. 11,2 pF.           B. 10,2 nF.                 C. 10,2 pF.                    D. 11,2 nF.

Câu 7. Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là

   A. 2,5.103 kHz.    B. 3.103 kHz.             C. 2.103 kHz.                D. 103 kHz.

Câu 8. Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Trong  mạch đang có dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là 3 ms. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là

   A. 9 ms.                 B. 27 ms.                     C. ms.                          D. ms.

Câu 9. Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 3183 nH và tụ điện có điện dung 31,83 nF. Chu kì dao động riêng của mạch là

   A. 2 ms.                 B. 5 ms.                       C. 6,28 ms.         D. 15,71 ms.

Câu 10. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μH và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy π2 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị

   A. từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s.                 B. từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s.

   C. từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s.                 D. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s.

Câu 11 - Câu 25: Để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề số 1, các em có thể tải về hoặc xem Online (Kiểm tra 1 tiết Vật lý lớp 12 chương 4).

Đáp án đề số 1:

Mã đề thi: DĐĐT_011

1

D

6

C

11

D

16

B

21

A

2

C

7

D

12

B

17

A

22

C

3

A

8

A

13

D

18

D

23

B

4

D

9

A

14

B

19

A

24

D

5

D

10

C

15

A

20

C

25

B

 


Đề kiểm tra 1 tiết số 2:

SỞ GIÁO DỤC & ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LÝ 12 - 04

NĂM HỌC 2015 – 2016

     

Mã đề thi: DĐĐT_012

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Họ và tên: ……………………………...............… Lớp: .......... Mã đề: …………

Dùng bút chì tô kín một ô tròn lựa chọn là đúng nhất.

1

6

11

16

21

2

7

12

17

22

3

8

13

18

23

4

9

14

19

24

5

10

15

20

25

Câu 1. Điện dung của tụ điện để mạch dao động với tần số f là?

   A. \(C = \frac{1}{{4\pi L{f^2}}}\).     B. \(C = \frac{1}{{4{\pi ^2}L{f^2}}}\).       C. \(C = \frac{1}{{2{\pi ^2}L{f^2}}}\).    D. \(C = \frac{1}{{4{\pi ^2}Lf}}\).

Câu 2. Một sóng điện từ có tần số f lan truyền sóng trong chân không với tốc độ c thì có bước sóng?

   A. \(\lambda = cf\)               B. \(\lambda = \frac{f}{c}\)                    C. \(\lambda = c^2f\).               D. \(\lambda = \frac{c}{f}\)

Câu 3. Với mạch dao động LC. Nếu gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ thì cường độ cực đại của dòng điện trong mạch dao động là

   A. \({I_0} = {U_0}\sqrt {\frac{L}{C}}\).    B. \({I_0} = {U_0}\sqrt {\frac{C}{L}}\).          C. \({I_0} = {U_0}\sqrt {LC}\).   D. \({I_0} = \frac{{{U_0}}}{{\sqrt {LC} }}\).

Câu 4. Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi U0, I0 lần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì

   A. U0 = \(\frac{{{I_0}}}{{\sqrt {LC} }}\).            B. U0 = \({I_0}\sqrt {\frac{L}{C}}\).           C. U0 = \({I_0}\sqrt {\frac{C}{L}}\).      D. U0 = I0\(\sqrt {LC}\).

Câu 5. Một mạch dao động gồm tụ có điện dung C và cuộn cảm có độ tự cảm L = 25,3 µH. Tần số dao động riêng của mạch là f = 1,0 MHz. Điện dung C của tụ điện là

   A. 1,0 nF.             B. 2,0 nF.                   C. 1,0 µF.           D. 2,0 µF.

Câu 6 - Câu 20: Để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề số 2, các em có thể tải về hoặc xem Online (Kiểm tra 1 tiết Vật lý lớp 12 chương 4).

Câu 21. Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 10 µH và tụ điện có điện dung C = 10 pF. Mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng xấp xĩ giá trị nào sau đây?

   A. 15 m.               B. 19 m.                     C. 31 m.             D. 61 m.

Câu 22. Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng là

   A. 0,3 m.              B. 3 m.                        C. 30 m.             D. 300 m.

Câu 23. Tại đài truyền hình Bình Thuận có một máy phát sóng điện từ. Xét một phương truyền nằm ngang, hướng từ Tây sang Đông. Gọi M là một điểm trên phương truyền đó. Ở thời điểm t, véc tơ cường độ điện trường tại M có độ lớn cực đại và hướng từ trên xuống. Khi đó vectơ cảm ứng từ tại M có

   A. độ lớn bằng không.                                                 B. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.

   C. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.                      D. độ lớn cực đại và hướng về phía Nam.

Câu 24. Một mạch dao động phát sóng điện từ có tụ điện là một tụ xoay. Khi điện dung của tụ điện là 25 pF thì bước sóng điện từ do mạch phát ra là 20 m. Để mạch phát ra được sóng sóng điện từ có bước sóng 25 m thì phải

   A. tăng điện dung của tụ điện thêm 9 pF.

   B. giảm điện dung của tụ điện bớt 9 pF.

   C. tăng điện dung của tụ điện thêm 14 pF.

   B. giảm điện dung của tụ điện bớt 14 pF.

Câu 25. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn thuần cảm có độ tự cảm 25 mF và một tụ điện có điện dung thay đổi được. Để mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng 90 m thì phải điều chỉnh để điện dung của tụ điện gần giá trị nào sau đây nhất?

   A. 18,24 mF.         B. 18,24 pF.               C. 9,12 mF.        D. 9,12 pF.

Đáp án đề số 2:

Mã đề thi: DĐĐT_012

1

B

6

B

11

B

16

B

21

B

2

D

7

B

12

D

17

C

22

B

3

B

8

A

13

C

18

B

23

B

4

A

9

A

14

C

19

D

24

C

5

B

10

B

15

C

20

B

25

D

 

Trên đây chỉ trích một phần đề số 1 và đề số 2 của bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 Chương 4. Để xem toàn bộ nội dung các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để tải về máy tính. Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt hơn cho kỳ kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý. Chúc các em ôn tập và thi thật tốt.

MOD Vật lý HỌC247 (tổng hợp)

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON