AMBIENT

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 môn Tin học 12 năm 2018 - 2019 Trường THPT Trần Quang Diệu

Tải về

Nhằm giúp các em có thêm đề thi tham khảo, chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp đến. Hoc247 đã biên soạn và tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết lần 1 môn Tin học 12 năm 2018 - 2019, tài liệu gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận nằm trong đề thi của trường THPT Trần Quang Diệu sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc với đề thi. Đồng thời, kèm với mỗi đề thi đều có đáp án và gợi ý giải giúp các em vừa luyện tập vừa đối chiếu kết quả.

TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG DIỆU

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1

MÔN TIN HỌC 12

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Câu 1: Một Hệ CSDL gồm:

A. CSDL và các thiết bị vật lí.                               

B. Các phần mềm ứng dụng và CSDL.

C. Hệ QTCSDL và các thiết bị vật lí.                    

D. CSDL và hệ QTCSDL.

Câu 2: Chế độ trang dữ liệu không cho phép thực hiện thao tác nào trong các thao tác dưới đây:

A. Thêm bản ghi mới.                                             

B. Xóa bản ghi.

C. Thêm bớt trường của bảng                                

D. Chỉnh sửa nội dung của bản ghi.

Câu 3: Muốn đổi bảng THISINH thành tên bảng HOCSINH ta thực hiện :

A. Nháy chọn tên THISINH / gõ tên HOCSINH.

B. Nháy phải chuột  vào tên THISINH/ Rename / gõ tên HOCSINH.

C. Trong chế độ thiết kế của bảng THISINH, gõ tên HOCSINH vào thuộc tính caption của trường chính.

D. File / Rename / gõ tên HOCSINH

Câu 4: Dữ liệu trong một CSDL được lưu trong:

A. Bộ nhớ RAM.           

B. Bộ nhớ ROM .           

C. Bộ nhớ ngoài.            

D. Các thiết bị vật lí.

Câu 5: Trong cửa sổ CSDL, muốn thay đổi cấu trúc 1 bảng ta chọn bảng đó rồi nháy:

A.                     

B.                        

C.                         

D. 

Câu 6: Để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Chọn Insert → Delete Record rồi chọn Yes.    

B. Nháy  trên thanh công cụ rồi chọn Yes.

C. Nháy  trên thanh công cụ rồi chọn Yes.  

D. Cả a và c đều đúng.

Câu 7: Đâu là kiểu dữ liệu văn bản trong Access:

A. Character                   

B. String                         

C. Text                           

D. Currency

Câu 8: Trong Acess để mở CSDL đã lưu thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:

A. File/new/Blank Database                                   

B. Create table by using wizard

C. File/open/                                            

D. Create Table in Design View

Câu 9: Đối tượng nào sau đây được dùng để thiết kế báo cáo:

A. Table                          

B. Reports                      

C. Queries                      

D. Form

Câu 10: Tên cột (tên trường) được viết bằng chữ hoa hay thường:

A. Bắt buộc phải viết hoa                                       

B. Tùy theo trường hợp

C. Bắt buộc phải viết thường                                 

D. Không phân biệt chữ hoa hay thường.

Câu 11: Mỗi đối tượng của Access có các chế độ làm việc là:

A. Trang dữ liệu và thiết kế                                  

B. Chỉnh sửa và cập nhật       

C. Thiết kế và bảng                                               

D. Thiết kế và cập nhật

Câu 12: Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm thi:

A. AutoNumber             

B. Number                      

C. Yes/No                      

D. Currency

Câu 13: Nếu so sánh với một ngôn ngữ lập trình như Pascal thì ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu tương đương với thành phần nào?

A. Các chỉ thị nhập dữ liệu                                     

B. Các chỉ thị đóng/ mở tệp

C. Các công cụ khai báo dữ liệu                            

D. Cả ba thành phần trên

Câu 14: Data Type có nghĩa là:

A. Độ rộng trưòng          

B. Tên trường                 

C. Kiểu dữ liệu               

D. Mô tả DL

Câu 15: Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL trên mạng máy tính:

A. Nguời quản trị CSDL

B. Người dùng               

C. Người lập trình          

D. Cả ba người trên

Câu 16: Muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng, thao tác thự hiện lệnh nào sau đây là đúng :

A. Record/Sort/Sort Ascending                             

B. Tools/Sort/Sort Ascending

C. Record/Sort/Sort Descending                            

D. Tools/Sort/Sort Descending

Câu 17: Hai bản thiết kế CSDL quản lý đoàn viên khác nhau duy nhất ở một trường; bản thiêt kế thứ nhất lưu tuổi Đoàn, bản thiết kế thứ hai lưu ngày vào Đoàn.

A. Thiết kế thứ nhất tốt hơn vì xác định được tuổi Đoàn mà không cần tính toán.

B. Cả hai bản thiết kế tốt như nhau.

C. Thiết kế thứ hai tốt hơn vì không cập nhật thông tin hằng năm về tuổi Đoàn.

D. Cả ba đáp án trên.

Câu 18: Trong Acess để tạo CSDL mới, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng

A. Create Table in Design View                             

B. Create table by using wizard

C. File/open                                                            

D. File/new/Blank Database.

Câu 19: Đâu là lệnh xoá bản ghi:

A. Records – Delete       

B. Edit – Delete             

C. Tools – Delete record                  

D. File –delete

Câu 20: Việc xác định cấu trúc hồ sơ được tiến hành vào thời điểm nào :

A. Trước khi thực hiện các phép tìm kiếm, tra cứu ttin    

B. Cùng lúc với việc nhập và cập nhật hồ sơ

C. Sau khi đã nhập các hồ sơ vào máy tính                      

D. Trước khi nhập hồ sơ vào máy tính

 

----(Để xem nội dung chi tiết tùa câu 21 đến câu 30 của đề thi vui lòng xem tại online hoặc tải về máy)----

 

Trên đây là trích đoạn một phần câu hỏi trong Đề kiểm tra 1 tiếtlần 1 môn Tin học 12 năm 2018 - 2019 Trường THPT Trần Quang Diệu Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Chúc các em học tập tốt ! 

 

AMBIENT
?>