YOMEDIA

Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Vật lý lớp 12 năm 2016-2017 - THPT Vĩnh Định (có đáp án)

Tải về
 
NONE

Nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập để nắm vững những kiến thức cũng như kỹ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. HỌC247 gửi đến các em học sinh Bộ đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý lớp 12 của trường THPT Vĩnh Định năm 2016-2017 có đáp án.

ATNETWORK
YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết số 1:

TRƯỜNG THPT VĨNH ĐỊNH                            ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II

                    ĐỀ SỐ 1                                                  MÔN: VẬT LÝ 12

                                                                                   Thời gian: 45 phút

Họ và tên:…………………………………………………….Lớp 12B…

PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

(Thứ tự câu trong phiếu trả lời trùng với thứ tự câu trong đề, mỗi câu chọn một phương án đúng)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Lựa chọn

C

C

A

B

A

B

A

B

D

D

 

 

 

 

 

Câu

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Lựa chọn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính. Chùm sáng tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Đó là hiện tượng   

A. khúc xạ ánh sáng.                    B. giao thoa ánh sáng.           C. tán sắc ánh sáng.               D. nhiễu xạ ánh sáng.

Câu 2: Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng   

A. \(0,48 \mu m\).                            B. \(0,40 \mu m\).                    C. \(0,60 \mu m\).                   D. \(0,76 \mu m\).

Câu 3: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 3183 nH và tụ điện có điện dung 31,83 nF. Chu kì dao động riêng của mạch là         

A. \(2 \mu s\)                               B. \(5 \mu s\)                             C. \(6,28 \mu s\)                       D. \(15,71 \mu s\)

Câu 4: Trong một thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1  = 540 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân i1 = 0,36 mm. Khi thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2  = 600 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân

A. i2 = 0,60 mm                         B. i2 = 0,40 mm             C. i2 = 0,50 mm                         D. i2 = 0,45 mm

Câu 5: Giao thoa ánh sáng đơn sắc của Young có l = 0,6 mm; a = 1 mm; D = 2 m. Khoảng vân i là

   A. 12 mm.                               B. 3.10-6 m .                         C. 0,3 mm.                           D. 1,2 mm.

Câu 6: Ánh sáng đơn sắc là

A. ánh sáng giao thoa với nhau                                                B. ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính

C. ánh sáng luôn truyền theo đường thẳng                              D. ánh sáng tạo thành dãy màu từ đỏ sang tím

Câu 7:  Quang phổ liên tục

    A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.

    B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

    C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

    D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.

Câu 8:  Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì T. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là    10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm là 62,8 mA. Giá trị của T là

A. \(2 \mu s\)                                B. \(1 \mu s\)                              C. \(3 \mu s\)                              D. \(4 \mu s\)

Câu 9: Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 bên này đến vân sáng bậc 5 bên kia so với vân sáng trung tâm là

   A. 8i.                                      B. 7i.                                   C. 10i.                                 D. 9i.

Câu 10: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng điện từ mang năng lượng                                  B. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ.

C. Sóng điện từ là sóng ngang                                        D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.

 

Câu 11 - câu 30: Các em có thể xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề số 1 bằng cách tải về hoặc xem online nhé! (Kiểm tra 1 tiết HK2 môn Vật lý 12).

 

Đáp án đề số 1:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Lựa chọn

C

C

A

B

A

B

A

B

D

D

D

C

A

D

A

Câu

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Lựa chọn

D

B

A

C

B

C

A

A

C

D

D

C

C

D

A


Đề kiểm tra 1 tiết số 2:

 TRƯỜNG THPT VĨNH ĐỊNH                                        ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II

               ĐỀ SỐ 2                                                          MÔN: VẬT LÝ 12 Thời gian: 45 phút

Họ và tên:…………………………………………………….Lớp 12B…

PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

(Thứ tự câu trong phiếu trả lời trùng với thứ tự câu trong đề, mỗi câu chọn một phương án đúng)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Lựa chọn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Lựa chọn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1:  Trong các loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tự ngoại, đơn sắc màu lục; tia có tần số nhỏ nhất là

A. tia tử ngoại                   B. tia hồng ngoại                    C. tia đơn sắc màu lục                D. tia Rơn-ghen

Câu 2: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

    A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.   

    B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

    C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.  

    D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho c = 3.108 m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

A. 5,5.1014 Hz.                    B. 4,5. 1014 Hz.                 C. 7,5.1014 Hz                     D. 6,5. 1014 Hz.

Câu 4: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 3183 nH và tụ điện có điện dung 31,83 nF. Chu kì dao động riêng của mạch là         

A. \(2 \mu s\)                               B. \(5 \mu s\)                             C. \(6,28 \mu s\)                       D. \(15,71 \mu s\)

Câu 5: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa trên màn là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 6 (cùng một phía so với vân trung tâm) là

A.6i                                          B. 3i                             C. 5i                             D. 4i

 

Câu 6 - câu 20: Để tham khảo tiếp các câu còn lại các em có thể xem online hoặc tải về máy tính nhé!

 

Câu 21: Gọi nđ, nt và nv lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, tím và vàng. Sắp xếp nào sau đây là đúng

A. nđ < nv < nt                                B. nv < nđ  <  nt                            C. nđ < nt < nv.              D. nt > nđ > nv.

Câu 22:  Trong chân không, bước sóng ánh sáng lục bằng

A. 546 mm                          B. 546 \(\mu m\)                        C. 546 pm                         D. 546 nm.

Câu 23:  Tia Rơnghen có

A. cùng bản chất với sóng âm                                        B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.

C. cùng bản chất với sóng vô tuyến                                D. điện tích âm.

Câu 24:  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?

A. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ lớn hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím.

B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

C. Trong cùng một môi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ hơn vận tốc ánh sáng đỏ.

D. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng vận tốc.

Câu 25:  Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính xấp xỉ bằng

A. 1,4160                                             B. 0,3360.                      C. 0,1680                                             D. 13,3120.

Câu 26: Sóng FM của đài phát thanh Quảng Trị có tần số f = 100 MHz. Cho c = 3.108 m/s.Bước sóng \(\lambda\) do đài phát ra là

A. 3,0 m                       B. 4,0 m                        C. 5,0 m                       D. 10 m.

Câu 27: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì

A. khoảng vân tăng lên.                                              B. khoảng vân giảm xuống. 

C. vị trí vân trung tâm thay đổi.                                   D. khoảng vân không thay đổi.

Câu 28: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(0,4 \mu m\) vị trí của vân sáng bậc 4 cách vân trung tâm một khoảng

   A. 16 mm.                               B. 0.016 mm.                       C. 1,6 mm.                           D. 0,16 mm.

Câu 29: Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định bởi biểu thức

    A. \(\omega =\frac{1}{\pi \sqrt{LC}}\) .                               B. \(\omega =\frac{1}{\sqrt{2\pi LC}}\) .                         C. \(\omega =\frac{1}{\sqrt{ LC}}\) .                              D. \(\omega =\frac{2\pi }{\sqrt{ LC}}\).

Câu 30: Trong một mạch dao động LC, tụ điện có điện dung là 5 μF, cường độ tức thời của dòng điện là \(i = 0,05cos (2000t) (A)\). Biểu thức điện tích của tụ là

A. \(q = 25cos (2000t - \frac{\pi }{2}) (\mu C)\)                          B. \(q = 25cos (2000t - \frac{\pi }{4}) (\mu C)\)

C. \(q = 25cos (2000t - \frac{\pi }{2}) (C)\)                            D. \(q = 2,5cos(2000t - \frac{\pi }{2}) (\mu C)\).

Đáp án đề số 2:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Lựa chọn

B

A

C

A

D

D

B

A

B

B

C

C

D

A

D

Câu

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Lựa chọn

C

D

B

D

D

A

D

C

A

C

A

A

C

C

A

 

Trên đây chỉ trích một phần đề số 1 và đề số 2 của bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12. Để xem toàn bộ nội dung các đề từ 1 đến 4 các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để tải về máy tính. Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt hơn cho kỳ kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý. Mời các em tham khảo!

MOD Vật lý HỌC247 (tổng hợp)

 

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON