ON
ADMICRO

Bộ 3 đề thi học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 9 năm học 2017 có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

Hoc247.net giới thiệu tới các em bộ 3 đề thi học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 9 năm học 2016 - 2017. Với tính chất tham khảo, hi vọng đề thi là nguồn tư liệu tham khảo bổ ích cho các em trong việc ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. 

 
 
YOMEDIA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI

ĐỀ CHÍNH THỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                              ĐỀ THI  HỌC KỲ II – LỚP 9 - NĂM HỌC 2015– 2016

Môn thi: Tiếng Anh -  Ngày thi: 14 tháng 4 năm 2016

(Thời gian làm bài thi 60 phút. Đề thi có 4 trang gồm 40 câu và bài viết luận)

I. Choose the correct phrasal verbs given to complete the following sentences. (1pt)

try on / look after / turn up / turn off / go on

1. A: Would you like to go to the movies with us tonight?

      B: I’d love to but I have to _____________ my youngest sister.

2. A: Why don’t you _________ that dress in the window?

      B: No. I don’t like its color.

3. A: You shouldn’t leave the television all night.

      B: Sorry, I forgot to ________ the TV before going to bed.

4. A: Have you finished the report yet?

      B: No, I haven’t done anything yet because I have to _________completing my school project.

5. A: There is a weather forecast on TV. Would you like to see it?

      B: Yes, please __________ the volume. I can’t hear anything.

II. Put the interchange given in the box into the correct position in the conversation below. (1pt)

a. I got them for 40 dollars.

b. Where did you buy it from?

c. I just bought these clothes a few days ago.

d. They are some Chucks.

e. Thank you.

 

A: I absolutely love what you’re wearing today.

B: You do? (6) _____________

A: Seriously, They look really nice on you. (7) __________

B: I bought them from the Macy’s at the Santa Anita mall.

A: I really like that outfit.

B: Thanks. I think you look nice today, too.

A: (8) _________ . I just bought these new shoes earlier today.

B: Those are nice. What are they?

A: (9) ___________

B: Those are great. How much are they?

A: (10) _____________.

B: I think I might go and find me my new pair of Chucks.

Trên đây là đoạn trích dẫn một phần bộ 3 đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2016 - 2017. Để xem được đầy đủ đề thi, các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net và nhấn vào Xem online hoặc Tải về. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1