ON
ADMICRO

4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 năm 2016-2017 - THPT Chu Văn An (có đáp án)

Tải về
VIDEO_3D

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 12 có thêm nhiều đề luyện tập, hệ thống kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng cho kì kiểm tra 1 tiết sắp đến. HOC247 xin chia sẻ đến các bạn 4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 của trường THPT Chu Văn An năm 2016-2017 có đáp án. Mời các em cùng tham khảo!

 
 
YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết số 1:

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN                   KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 - NĂM HỌC 2016-2017

HỌ VÀ TÊN: ………………………………             MÔN HOÁ 12 – Dành cho lớp 12A1, 12A2

LỚP 12….                                                                                              MÃ ĐỀ: 135

Biết NTK của các nguyên tố sau: H=1; C=12; O=16; N = 14; Cl = 35,5; Na=23; K=39; Ca = 40; Ba=137

 Câu 1. Chất nào sau đây có lực bazơ mạnh nhất?

       A. H2N-CH2-COOH.        B. C6H5NH2.                 C. CH3NH2.                    D. NH3.             

 Câu 2. Chất nào sau đây không phản ứng với Cu(OH)2/OH-?

       A. Glucozơ.                      B. Gly-Ala-Gly.            C. Protein.                     D. Gly-Ala.       

 Câu 3. Cho các nhận định sau:

       1/ Anilin phản ứng với nước brom cho kết tủa trắng.

       2/ Anilin làm xanh quỳ tím ẩm.

       3/ Các dung dịch glyxin, alanin, valin không làm đổi màu quỳ tím.

       4/ Các peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên đều có phản ứng màu biure.

       5/ Khi đun nóng dung dịch lòng trắng trứng xảy ra hiện tượng đông tụ.

Số nhận định đúng là 

         A. 5.                                B. 2.                             C. 3.                             D. 4.   

 Câu 4. Thuốc thử duy nhất dùng để phân biệt 3 dung dịch: metylamin, glyxin, axit glutamic là

       A. quỳ tím.                       B. dung dịch NaOH.    C. dung dịch HCl.         D. phenolphtalein.     

 Câu 5. Cho 8,82 gam axit glutamic vào 120ml dung dịch  HCl 1,0M thu được dung dịch X. Thêm tiếp 200ml dung dịch gồm NaOH 1,0M và KOH 0,5M  vào X đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

       A. 23,56.                           B. 21,40.                       C. 25,63.                        D. 22,48.           

 Câu 6. Amin no, hở, đơn chức có công thức chung là

       A. \(C_nH_{2n-1}N (n \geq 2)\).                  B. \(C_nH_{2n+1}N (n \geq 1)\).   

      C. .\(C_nH_{2n+3}N (n \geq 1)\)                   D. \(C_nH_{2n-3}N (n \geq 2)\).            

 Câu 7. Cho 10,22 gam amin no, đơn chức, mạch hở X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 15,33 gam muối (biết muối có dạng RNH3Cl). Số đồng phân cấu tạo của X là

       A. 4.                                   B. 8.                               C. 1.                                D. 2.

 Câu 8. Peptit A có phân tử khối nhỏ hơn 300. Trong A có 43,64%C; 6,18%H; 34,91%O; 15,27%N về khối lượng. Thủy phân hoàn toàn 2,75 gam A trong dung dịch axit vô cơ thu được 3,11 gam hỗn hợp các amino axit trong đó có amino axit Z là hợp chất phổ biến nhất trong protein của  các loại hạt ngũ cốc, trong y học được sử dụng trong việc hỗ trợ chức năng thần kinh, muối mononatri của Z dùng làm bột ngọt (mì chính)…. Phát biểu không đúng về A là

       A. A tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:3.       

       B. A có tổng số nguyên tử H và N bằng 2 lần số nguyên tử C.

       C. A có ít nhất 1 gốc Gly.                                                                    

       D. Có 6 công thức cấu tạo thỏa mãn A.

 Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng?

       A. Các aminoaxit đều ở trạng thái lỏng.          

       B. Các aminoaxit đều có tính lưỡng tính.

       C. Các aminoaxit đều làm đổi màu quỳ tím.   

       D. Các α-aminoaxit được dùng để sản xuất tơ như nilon-6, nilon-7.

 Câu 10. Cho 8,277 gam anilin tác dụng hết với dung dịch HCl thu được m gam muối. Giá trị của m là

       A. 23,3430.                      B. 23,0510.                   C. 11,6715.                       D. 11,5255.   

 Câu 11. Một loại tơ nilon-6 có khối lượng phân tử bằng 13673u. Hệ số polime hóa của nilon-6 là

       A. 141.                              B. 121.                           C. 131.                               D. 111.

 Câu 12. Phát biểu nào sau đây không đúng?

       A. Khi nhỏ anilin vào nước có hiện tượng vẩn đục.

       B. Các amin đều độc.

       C. C6H5NH2 (Anilin) là chất lỏng, không màu, rất ít tan trong nước.

       D. CH3NH2 là chất lỏng, mùi khai, tan nhiều trong nước.

Câu 13 - câu 30:  Để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề số 1, các em có thể tải về hoặc xem Online (Kiểm tra 1 tiết Hoá học lớp 12).

Đáp án đề thi số 1:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

C

D

D

A

D

C

A

A

B

D

B

D

A

C

B

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

D

C

A

A

C

A

A

D

A

B

A

D

C

A


Đề kiểm tra 1 tiết số 2:

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN               KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 - NĂM HỌC 2016-2017

HỌ VÀ TÊN: ………………………………             MÔN HOÁ 12 – Dành cho lớp 12A1, 12A2

LỚP 12….                                                                                              MÃ ĐỀ: 169

 

Biết NTK của các nguyên tố sau: H=1; C=12; O=16; N = 14; Cl = 35,5; Na=23; K=39; Ca = 40; Ba=137

 Câu 1. Giải pháp thực tế nào dưới đây là hợp lí?

       A. Dùng nước lạnh để rửa ống nghiệm đựng anilin.

       B. Dùng muối ăn để khử mùi tanh của cá (biết mùi tanh của cá do các amin gây ra).

       C. Dùng nước lạnh để làm sạch nhớt của lươn, cá (biết rằng các chất nhớt đó là các protein).

       D. Không nên hút thuốc lá vì trong thuốc là có chứa nicotin (một loại amin) rất độc hại.

 Câu 2. Cho m gam alanin tác dụng với dung dịch KOH dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,35 gam muối. Giá trị của m là 

       A. 4,45.                             B. 3,56.                          C. 5,34.                           D. 8,90.

 Câu 3. Phát biểu nào sau đây không đúng?

       A. C6H5NH2 (Anilin) là chất lỏng, không màu, rất ít tan trong nước.

       B. CH3NH2 là chất lỏng, mùi khai, tan nhiều trong nước.

       C. Các amin đều độc.

       D. Khi nhỏ anilin vào nước có hiện tượng vẩn đục.

 Câu 4. Chất nào sau đây không phản ứng với Cu(OH)2/OH-?

       A. Gly-Ala-Gly.                B. Gly-Ala.                    C. Glucozơ.                    D. Protein.

 Câu 5. Cho 8,277 gam anilin tác dụng hết với dung dịch HCl thu được m gam muối. Giá trị của m là

       A. 23,3430.                      B. 11,5255.                   C. 23,0510.                    D. 11,6715.      

 Câu 6. Thuốc thử duy nhất dùng để phân biệt 3 dung dịch: metylamin, glyxin, axit glutamic là

       A. phenolphtalein.         B. dung dịch HCl.        C. dung dịch NaOH.     D. quỳ tím.   

Câu 7 - câu 30:  Để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề số 2, các em có thể tải về hoặc xem Online (Kiểm tra 1 tiết Hoá học lớp 12).

Đáp án đề thi số 2:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

D

A

B

B

B

D

A

D

D

D

D

B

C

B

B

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

C

B

A

A

A

D

A

C

D

A

A

D

D

B

A


Đề kiểm tra 1 tiết số 3:

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN                    KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 - NĂM HỌC 2016-2017

HỌ VÀ TÊN: ………………………………             MÔN HOÁ 12 – Dành cho lớp 12A1, 12A2

LỚP 12….                                                                                              MÃ ĐỀ: 203

 

Biết NTK của các nguyên tố sau: H=1; C=12; O=16; N = 14; Cl = 35,5; Na=23; K=39; Ca = 40; Ba=137

 Câu 1. Cho 10,22 gam amin no, đơn chức, mạch hở X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 15,33 gam muối (biết muối có dạng RNH3Cl). Số đồng phân cấu tạo của X là

       A. 4.                                   B. 8.                               C. 1.                                D. 2.

 Câu 2. Giải pháp thực tế nào dưới đây là hợp lí?

       A. Dùng nước lạnh để rửa ống nghiệm đựng anilin.

       B. Không nên hút thuốc lá vì trong thuốc là có chứa nicotin (một loại amin) rất độc hại.

       C. Dùng nước lạnh để làm sạch nhớt của lươn, cá (biết rằng các chất nhớt đó là các protein).

       D. Dùng muối ăn để khử mùi tanh của cá (biết mùi tanh của cá do các amin gây ra).

 Câu 3. Cho các nhận định sau:

       1/ Anilin phản ứng với nước brom cho kết tủa trắng.

       2/ Anilin làm xanh quỳ tím ẩm.

       3/ Các dung dịch glyxin, alanin, valin không làm đổi màu quỳ tím.

       4/ Các peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên đều có phản ứng màu biure.

       5/ Khi đun nóng dung dịch lòng trắng trứng xảy ra hiện tượng đông tụ.

Số nhận định đúng là 

          A. 3.                                 B. 4.                               C. 2.                                    D. 5.

 Câu 4. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ

       A. đơn chức.                    B. đa chức.                    C. tạp chức.                        D. thuần chức.

 Câu 5. Thuốc thử duy nhất dùng để phân biệt 3 dung dịch: metylamin, glyxin, axit glutamic là

       A. dung dịch HCl.           B. dung dịch NaOH.          C. quỳ tím.                        D. phenolphtalein.  

 Câu 6. Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ giổng nhau hoặc tương tự nhau (monome) thành phân tử lớn (polime) được gọi là phản ứng

        A. xà phòng hóa.     B. trùng hợp.       C. trùng ngưng.                       D. thủy phân.

 Câu 7. Cho sơ đồ phản ứng: \(X + NaOH \rightarrow Y+Z+T; Y\xrightarrow[]{140^0C,H^+} T_1+H_2O\)

       Biết X có công thức phân tử là C8H15O4N; Z là muối đinatri của α-amino axit có mạch cacbon không phân nhánh; T1 là đồng phân của T. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là

       A. 3.                                   B. 5.                               C. 2.                                D. 4.

 Câu 8. Một loại tơ nilon-6 có khối lượng phân tử bằng 13673u. Hệ số polime hóa của nilon-6 là

       A. 121.                              B. 131.                             C. 111.                            D. 141.          

 Câu 9. Amin nào dưới đây thuộc loại amin bậc 2?

       A. (CH3)3CNH2.               B. (CH3)3N.                     C. C6H5NHCH3.                  D. (CH3)2CHNH2.    

 Câu 10. X là một α-aminoaxit. Cho 9,167 gam X tác dụng với dung dịch KOH dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 12,549 gam muối. Công thức cấu tạo của X là

       A. CH3CH2CH(NH2)COOH.                                  B. CH3CH(NH2)COOH.              

       C. CH3CH(NH2)CH2COOH.                                   D. H2NCH2CH2COOH.

Câu 11 - câu 30:  Để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề số 3, các em có thể tải về hoặc xem Online (Kiểm tra 1 tiết Hoá học lớp 12).

Đáp án đề thi số 3:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

B

B

C

C

B

C

A

C

A

C

A

B

A

B

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

B

B

A

D

A

C

C

A

A

C

A

C

B

D

 

Trên đây chỉ trích một phần đề số 1, đề số 2 và đề số 3 của bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12. Để xem toàn bộ nội dung các đề từ 1 đến 4 các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để tải về máy tính. Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt hơn cho kỳ thi kiểm tra 1 tiết môn Hoá học. Chúc các em ôn tập và thi thật tốt.

-- MOD Hoá học HỌC247 (tổng hợp)

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1