ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 7 Bài 5 Hàm số

Bài tập trắc nghiệm Toán 7 Bài 5 về Hàm số online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu):

  • A. b = -1
  • B. b = 9
  • C. b = 1
  • D. b = 2
  • A. 2
  • B. 4
  • C. 6
  • D. 8
   
   
  • A. Đại lượng y là hàm số của đại lượng x
  • B. Đại lượng y không là hàm số của đại lượng x
  • C. Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x
  • D. Đại lượng y tỉ lệ nghịch với Đại lượng x
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
  • A. \(x \ne 4\)
  • B. x = 4
  • C. x = 2
  • D. \(x \ne 2\)
 • Câu 6:

  Bảng giá trị nào sau đây là đúng với hàm số \(y = f\left( x \right) = \frac{{15}}{{2{\rm{x}} - 3}}\)

  • A.
   x -6 -3 -2 1
   y=f(x) -1 -5/3 -3 -15
    
  • B.
   x -6 -3 -2 1
   y=f(x) -1 -5/3 3 -15
  • C.
   x -6 -3 -2 1
   y=f(x) -1 -5 -3 -15
  • D.
   x -6 -3 -2 1
   y=f(x) -1 -5/3 -3 15
 • Câu 7:

  Một hàm số được cho bằng công thức y = f(x)=-x2+2. Tính \(f\left( { - \frac{1}{2}} \right),f\left( 0 \right)\)

  • A. \(f\left( { - \frac{1}{2}} \right) = 0,f\left( 0 \right) = \frac{7}{4}\)
  • B. \(f\left( { - \frac{1}{2}} \right) = \frac{7}{4},f\left( 0 \right) = 2\)
  • C. \(f\left( { - \frac{1}{2}} \right) = \frac{-7}{4},f\left( 0 \right) = 2\)
  • D. \(f\left( { - \frac{1}{2}} \right) = \frac{7}{4},f\left( 0 \right) = -2\)
 • Câu 8:

  Một hàm số được cho bằng công thức y = f(x)=x2. Tính f(-5) + f(5)

  • A. 0
  • B. 25
  • C. 50
  • D. 10
 • Câu 9:

  Cho hàm số y=f(x)=[x]  (Kí hiệu [x] là số nguyên lớn nhất không vượt quá x gọi là phần nguyên của x) 
  Giá trị của f(3,25) bằng: 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
 • Câu 10:

  Cho hàm số \y = f\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l}
  x\,\,\left( {x \ge 0} \right)\\
   - x\,\,\left( {x < 0} \right)
  \end{array} \right.\)

  Viết biểu thức xác định f(x)

  • A. f(x) = x
  • B. f(x) = -x
  • C. f(x) = x2
  • D. f(x) = |x|
 • Câu 11:

  Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = \frac{1}{{{x^2} - 4}}\). Với giá trị nào của x thì y xác định?

  • A. x > 2
  • B. x < -2
  • C. \(x \ne  \pm 2\)
  • D. \(x \ne 2\)
 • Câu 12:

  Cho hàm số y = 3x2 + 1. So sánh f(x) và f(-x)

  • A. f(-x) > f(x)
  • B. f(-x) < f(x)
  • C. f(x) = f(-x)
  • D. \(f\left( { - x} \right) \ne f\left( x \right)\)
 • Câu 13:

  Cho hàm số giá trị tuyêt đối \(y = f\left( x \right) = |3{\rm{x}} - 1|\). Tính \(f\left( { - \frac{1}{4}} \right) - f\left( {\frac{1}{4}} \right)\)

  • A. 0
  • B. 3/2
  • C. 2
  • D. 3/4
 

 

 

YOMEDIA
1=>1