ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1 Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Bài tập trắc nghiệm Hình học 7 Chương 3 Bài 1 về Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. \(\widehat A > \widehat B > \widehat C\)
  • B. \(\widehat C > \widehat A > \widehat B\)
  • C. \(\widehat C < \widehat A < \widehat B\)
  • D. \(\widehat <> \widehat B < \widehat C\)
  • A. BC < AB < AC
  • B. AC < AB < BC
  • C. AC < BC < AB
  • D. AB < BC < AC
   
   
  • A. đối diện với cạnh có độ dài 6cm
  • B. đối diện với cạnh có độ dài 7cm
  • C. đối diện với cạnh có độ dài 8cm
  • D. ba cạnh có độ dài bằng nhau 
  • A. \(\widehat C < \widehat B\)
  • B. \(\widehat C > \widehat B\)
  • C. \(\widehat C = \widehat B\)
  • D. \(\widehat C = 2. \widehat B\)
  • A. AC < AB < BC
  • B. AB < AC < BC
  • C. BC < AC < AB
  • D. AC < BC < AB
 • Câu 6:

  Cho tam giác ABC có \(\widehat C > \widehat B\) (góc B, góc C đều là góc nhọn). Vẽ phân giác AD. So sánh BD và CD

  • A. Chưa đủ điều kiện để so sánh
  • B. BD = CD
  • C. BD < CD
  • D. BD > CD
 • Câu 7:

  Cho tam giác ABC có góc A tù. Trên cạnh AB lấy điểm E, trên cạnh AC lấy điểm F. Chọn câu đúng.

  • A. BF > EF
  • B. EF < BC
  • C. BF < BC
  • D. Cả A, B, C đều đúng 
 • Câu 8:

  Cho tam giác ABC có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC. Trên toa đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD. So sánh góc CDA và góc CAD?

  • A. \(\widehat {CA{\rm{D}}} > \widehat {CDA}\)
  • B. \(\widehat {CA{\rm{D}}} = \widehat {CDA}\)
  • C. \(\widehat {CA{\rm{D}}} < \widehat {CDA}\)
  • D. \(\widehat {CA{\rm{D}}} = 2. \widehat {CDA}\)
 • Câu 9:

  Cho tam giác ABC có AB > AC. Kẻ BN là tia phân giác của góc B (N thuộc cạnh AC). Kẻ CM là tia phân giác của góc C (M thuộc cạnh AB), CM và BN cắt nhau tại I. So sánh IC và IB

  • A. IB < IC
  • B. IC = IB
  • C. IC = 2IB
  • D. IB > IC
 • Câu 10:

  Cho tam giác ABC cân tại A. Trên BC lấy 2 điểm D và E sao cho BD = DE = EC. Chọn câu đúng.

  • A. \(\widehat {BA{\rm{D}}} = \widehat {EAC}\)
  • B. \(\widehat {EA{\rm{C}}} = \widehat {DAE}\)
  • C. \(\widehat {BA{\rm{D}}} < \widehat {DAE}\)
  • D. Cả A, B, C đều đúng 
 • Câu 11:

  Cho tam giác ABC cân ở A có chu vi bằng 16cm, cạnh đáy BC = 4cm. So sánh các góc của tam giác ABC

  • A. \(\widehat C = \widehat B > \widehat A\)
  • B. \(\widehat A = \widehat B > \widehat C\)
  • C. \(\widehat C > \widehat B > \widehat A\)
  • D. \(\widehat C < \widehat B < \widehat A\)
 • Câu 12:

  Cho  tam giác ABC, biết \(\widehat A:\widehat B:\widehat C = 3:5:7\). So sánh các cạnh của tam giác 

  • A. AC < AB < BC
  • B. BC > AC > AB
  • C. BC < AC< AB
  • D. BC = AC < AB
 

 

 

YOMEDIA
1=>1