ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 7 Bài 5 Tiên đề Ơ - clit về hai đường thẳng song song

Bài tập trắc nghiệm Hình học 7 Chương 1 Bài 5 về Tiên đề Ơ - clit về hai đường thẳng song song online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. 60o
  • B. 80o
  • C. 120o
  • D. 140o
  • A. \(\widehat {AOB} = \widehat {HOK}\)
  • B. \(\widehat {OAB} = \widehat {OKH}\)
  • C. \(\widehat {OBA} = \widehat {OKH}\)
  • D. \(\widehat {OAB} = \widehat {OHK}\)
   
   
  • A. 50o
  • B. 70o
  • C. 90o
  • D. 120o
 • Câu 4:

  Cho hình vẽ:

  • A. \(\widehat {{\rm{AEF}}} = {125^o}\)
  • B. AB // CD
  • C. Cả A, B đều đúng 
  • D. Cả A, B đều sai
 • Câu 5:

  Cho hình vẽ sau, biết x // y và \(\widehat {{M_1}} = {55^o}\). Tính số đo \(\widehat {{N_1}}\)

  • A. 55o
  • B. 35o
  • C. 60o
  • D. 125o
 • Câu 6:

  Tìm câu trả lơi sai. Nếu a // b thì: 

  • A. \(\widehat {{A_2}} = \widehat {{B_2}}\)
  • B. \(\widehat {{A_2}} = \widehat {{B_1}}\)
  • C. \(\widehat {{A_1}} + \widehat {{B_3}} = {180^o}\)
  • D. \(\widehat {{A_4}} + \widehat {{B_4}} = {180^o}\)
 • Câu 7:

  Cho hình vẽ, biết AB // CD 

  Tính số đo \(\widehat A,\widehat B\)

  • A. \(\widehat A = {105^o},\,\,\widehat B = {130^o}\)
  • B. \(\widehat A = {115^o},\,\,\widehat B = {130^o}\)
  • C. \(\widehat A = {115^o},\,\,\widehat B = {150^o}\)
  • D. \(\widehat A = {135^o},\,\,\widehat B = {115^o}\)
 • Câu 8:

  Cho hình vẽ sau:

  Biết a // b, \(\widehat {{A_1}} - \,\,\widehat {{C_1}} = {40^o}\). Tính \(\widehat {{A_2}},\widehat {{C_2}}\)

  • A. \(\widehat {{A_2}} = {80^o},\widehat {{C_2}} = {110^o}\)
  • B. \(\widehat {{A_2}} = {110^o},\widehat {{C_2}} = {70^o}\)
  • C. \(\widehat {{A_2}} = {70^o},\widehat {{C_2}} = {110^o}\)
  • D. \(\widehat {{A_2}} = {70^o},\widehat {{C_2}} = {70^o}\)
 • Câu 9:

  Cho hình vẽ sau, biết a //b, \(\widehat {{A_1}} = {100^o}\). Tính \(\widehat {{B_1}},\widehat {{B_2}}\)

  • A. \(\widehat {{B_1}} = \widehat {{B_2}} = {100^o}\)
  • B. \(\widehat {{B_1}} = {100^o},\widehat {{B_2}} = {80^o}\)
  • C. \(\widehat {{B_1}} = {80^o},\widehat {{B_2}} = {100^o}\)
  • D. \(\widehat {{B_1}} = {100^o},\widehat {{B_2}} = {90^o}\)
 • Câu 10:

  Cho hình vẽ sau:

  Chọn câu đúng:

   

  • A. AD // BE
  • B. BE // CG
  • C. Cả A, B đều sai
  • D. Cả A, B đều đúng
 

 

YOMEDIA
1=>1