Bài tập 2 trang 18 SGK Đại số 10

Giải bài 2 tr 18 sách GK Toán ĐS lớp 10

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) \((-12; 3] \cap [-1; 4];\)

b) \((4, 7) \cap (-7; -4)\);

c) \((2; 3) \cap [3; 5)\);

d) \((-\infty ; 2] \cap [-2; +\infty )\).

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a:

(-12; 3] ∩ [-1; 4] = [-1; 3]

Câu b:

 (4, 7) ∩ (-7; -4) = Ø

Câu c:

 (2; 3) ∩ [3; 5) = Ø

Câu d:

 (-∞; 2] ∩ [-2; +∞)= [-2; 2].

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 18 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
 • thu trang
  Bài 32 (SBT trang 16)

  Cho a, b, c, d là những số thực và \(a< b< c< d\)

  Xác định các tập hợp số sau :

  a) \(\left(a;b\right)\cap\left(c;d\right)\)

  b) ( \(a;c\)\(\cap\) [ \(b;d\))

  c) \(\left(a;d\right)\)\(\left(b;c\right)\) 

  d) \(\left(b;d\right)\)\(\left(a;c\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho
  Bài 31 (SBT trang 16)

  Xác định tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau :

  a) \(\left[-3;0\right]\cap\left(0;5\right)=\left\{0\right\}\)

  b) \(\left(-\infty;2\right)\cup\left(2;+\infty\right)=\left(-\infty;+\infty\right)\)

  c) \(\left(-1;3\right)\cap\left(2;5\right)=\left(2;3\right)\)

  d) \(\left(1;2\right)\cup\left(2;5\right)=\left(1;5\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời