Bài tập 1 trang 18 SGK Đại số 10

Giải bài 1 tr 18 sách GK Toán ĐS lớp 10

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) \([-3;1) \cup (0;4]\);

b) \((0; 2] \cup [-1;1)\);

c) \((-2; 15) \cup (3; +\infty )\);

d) \((-1; \frac{4}{3}) \cup [-1; 2)\)

e) \((-\infty ; 1) \cup (-2; +\infty )\)

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a:

[-3;1) ∪ (0;4] = [-3; 4]

Câu b:

 (0; 2] ∪ [-1;1) = [-1; 2]

Câu c:

 (-2; 15) ∪ (3; +∞) = (-2; +∞)

Câu d:

\(\left ( -1;\frac{4}{3} \right )\cup [-1;2)=(-1;2)\)

Câu e:

\((-\infty ; 1) \cup (-2; +\infty )=(-\infty ;+\infty )\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 18 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
  • Ly Ly
    Cho hai tập hợp A=(a;a 2] và B=(5;6). Tìm tất cả các giá trị a để: a) A con B b) B con A c) A giao B= rỗng
    Theo dõi (1) 1 Trả lời
  • Nguyễn Tâm

    Liệt kê số phần tử của tập A={x|x là số nguyên tố và 4x+1=n3 với n\in\mathbb{N}*}

    Theo dõi (0) 5 Trả lời