Hỏi đáp về Các tập hợp số

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK

FAQ

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Toán 10 Chương 1 Bài 4 Các tập hợp số, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Quảng cáo

Danh sách hỏi đáp (7 câu):

 • Nguyễn Tâm

  Liệt kê số phần tử của tập A={x|x là số nguyên tố và 4x+1=n3 với n\in\mathbb{N}*}

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang

   Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

  a) [-3;1) ∪ (0;4];

  b) (0; 2] ∪ [-1;1);

  c) (-2; 15) ∪ (3; +∞);

  d) (-1; 4/3) ∪ [-1; 2)

  e) (-∞; 1) ∪ (-2; +∞).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

  a) (-12; 3] ∩ [-1; 4];

  b) (4, 7) ∩ (-7; -4);

  c) (2; 3) ∩ [3; 5);

  d) (-∞; 2] ∩ [-2; +∞).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Trang
  Bài 29 (SBT trang 16)

  Cho \(a,b\in R,a< b\). Hãy xét quan hệ bao hàm \(\subset\) của các tập hợp sau :

  a) \(A=\left[a;b\right]\)

  b) \(B=\) ( \(a;b\)]

  c) \(C=\) [ a; b)

  d) \(D=\left(a;b\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Nguyễn
  Bài 30 (SBT trang 16)

  Xác định tập hợp \(A\cap B\) với :

  a) \(A=\left[1;5\right];B=\left(-3;2\right)\cup\left(3;7\right)\)

  b) \(\left(-5;0\right)\cup\left(3;5\right);B=\left(-1;2\right)\cup\left(4;6\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Tho
  Bài 31 (SBT trang 16)

  Xác định tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau :

  a) \(\left[-3;0\right]\cap\left(0;5\right)=\left\{0\right\}\)

  b) \(\left(-\infty;2\right)\cup\left(2;+\infty\right)=\left(-\infty;+\infty\right)\)

  c) \(\left(-1;3\right)\cap\left(2;5\right)=\left(2;3\right)\)

  d) \(\left(1;2\right)\cup\left(2;5\right)=\left(1;5\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu trang
  Bài 32 (SBT trang 16)

  Cho a, b, c, d là những số thực và \(a< b< c< d\)

  Xác định các tập hợp số sau :

  a) \(\left(a;b\right)\cap\left(c;d\right)\)

  b) ( \(a;c\)\(\cap\) [ \(b;d\))

  c) \(\left(a;d\right)\)\(\left(b;c\right)\) 

  d) \(\left(b;d\right)\)\(\left(a;c\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Nghĩa

  Cho X= { x là số tự nhiên / x < 10 }

  A,B là con của X sao cho :

  A\cap B=\left \{ 4;6;9 \right \}

  A U { 3;4;5 }= { 1;3;4;;6;8;9 }

  B U {4;8} ={ 2;3;4;5;6;7;8;9 }

  Tìm A và B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng Thu Trang

  Cho số thực a<0. Điều kiện cần và đủ để hai tập A=(−∞;9a) và B=(4a;+∞) có giao khác rỗng là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
Quảng cáo

 

Được đề xuất cho bạn