YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 79 SGK Tin học 11

Giải bài 5 tr 79 sách GK Tin học lớp 11

Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N \(\leq\) 100) và dãy A gồm N số nguyên A1, A2,..., AN, có giá trị tuyệt đối không lớn hơn 1000. Hãy cho biết dãy A có phải là một cấp số cộng hay không và thông báo kết quả ra màn hình. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Cài đặt chương trình:

uses crt;

var a: array[1..100] of integer;

     n,i , d: integer;

    csc:boolean;

begin

clrscr;

write('Nhap n: '); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

repeat

write('Nhap phan tu thu ',i,': ');

readln(a[i]);

if abs(a[i])>1000 then writeln('Nhap so nho hon 1000');

until abs(a[i])<=1000;

end;

csc:=false;

d:=a[2]-a[1];

for i:=2 to n do

if a[i+1]-a[i]=d then csc:=true;

if csc then writeln('Day la cap so cong')

else

write('Day khong la cap so cong');

readln

end.

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 79 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON