YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 79 SGK Tin học 11

Giải bài 8 tr 79 sách GK Tin học lớp 11

Chương trình sau đây thực hiện những gì?

program BT8;

const NMax = 50;

type Mass = array[1..NMax,0..NMax-1] of real;

var A: Mass;

    i, j, N: byte; C: real;

begin

   write('Nhap N = ? '); readln(N);

   for i:= 1 to N do

     for j:= 0 to N-1 do

           begin

                 write('A[',i,',',j,']= '); readln(A[i,j])

           end;

    for i:= 1 to N do

      for j:= 0 to N-1 do

           begin

  C:= A[i,j];

  A[i,j]:= A[N-i+1,j];

  A[N-i+1,j]:= C

  end;

    for i:= 1 to N do

      begin

           for j:= 0 to N-1 do

           write(A[i,j]:5:2,' ');

           writeln

      end;

end.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Chương trình thực hiện việc hoán đổi vị trí dòng thứ i với dòng thứ N-i+1, nghĩa là hoán đổi vị trí dòng đầu tiên với dòng cuối cùng của mảng hai chiều, dòng thứ hai từ trên xuống với dòng thứ hai từ dưới lên,… Việc hoán đổi vị trí dòng thứ i với dòng đối xứng với nó được thực hiện khi i nhận giá trị từ 1 đến N, làm cho mỗi dòng được hoán đổi vị trí 2 lần. Vì vậy mảng A sau khi hoán đổi không thay đổi so với ban đầu.

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 79 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF