YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 79 SGK Tin học 11

Giải bài 6 tr 79 sách GK Tin học lớp 11

Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N \(\leq\) 100) và dãy A gồm N số nguyên A1, A2,..., AN, có trị tuyệt đối không lớn hơn 1000. Hãy đưa ra những thông tin sau:

a) Số lượng số chẵn và số lẻ trong dãy;

b) Số lượng số nguyên tố trong dãy.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Cài đặt chương trình;

program bai6;

uses crt;

var A:array[1..100] of integer;

    i, n, dem, u, d: integer;

begin

clrscr;

write('Nhap so luong phan tu: ');readln(n);

for i:=1 to n do

begin

repeat

write('Nhap phan tu thu ',i,': ');

readln(a[i]);

if abs(A[i])>1000 then write('Nhap so <1000 OK');

until abs(A[i])<1000;

end;

dem:=0;

for i:=1 to n do

begin

if a[i] mod 2= 0 then dem:=dem+1;

end;

writeln('So luong so le: ',n-dem);

writeln('So luong so chan: ',dem);

for i:=1 to n do

if a[i]>1 then

begin

u:=2;

while (u<=sqrt(A[i])) and (A[i] mod u <> 0) do

u:=u+1;

if u>sqrt(A[i]) then d:=d+1;

end;

write('So luong so nguyen to: ',d);

readln

end.

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 79 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON