YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 11 trang 80 SGK Tin học 11

Giải bài 11 tr 80 sách GK Tin học lớp 11

Hãy bổ sung thêm chương trình Xep_loai (ở §13) những lệnh cần thiết để chương trình đưa ra danh sách học sinh xếp loại A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Cài đặt chương trình:

program bai11;

uses crt;

const max=60;

type Hocsinh = record

hoten:string[30];

ngaysinh:string[10];

diachi:string[50];

toan, van:real;

xeploai:char;

end;

var lop:array[1..max] of hocsinh;

     N, i:byte;

begin

clrscr;

write('Nhap so luong hoc sinh: ');readln(n);

for i:=1 to n do

with lop[i] do {Chú ý câu lệnh này}

begin

writeln('Nhap so lieu hoc sinh thu ',i,':');

write('Ho va ten: ');readln(hoten);

write('Ngay sinh: ');readln(ngaysinh);

write('Dia chi : ');readln(diachi);

write('Diem toan: ');readln(toan);

write('Diem van : ');readln(van);

if toan+van>=18 then xeploai:='A';

if (toan+van>=14) and (toan+van<18) then xeploai:='B';

if (toan+van>=10) and (toan+van<14) then xeploai:='C';

if (toan+van<10) then xeploai:='D';

end;

clrscr;

writeln('Danh sach hoc sinh:');

for i:=1 to n do

with lop[i] do

writeln(hoten:30,'- xep loai: ',xeploai);

writeln('Danh sach hoc sinh loai A:');

for i:=1 to n do

with lop[i] do

if xeploai='A' then

writeln(hoten:30);

readln

end.

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 80 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON