YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 79 SGK Tin học 11

Giải bài 7 tr 79 sách GK Tin học lớp 11

Dãy F là dãy Fi-bô-na-xi nếu:

F0 = 1; F1 = 1; F2 = 2; FN = FN-1 + FN-2 với N > 2.

Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và đưa ra màn hình số hạng thứ N của dãy Fi-bô-na-xi. Chương trình của em thực hiện được với giá trị lớn nhất của N là bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Cài đặt chương trình:

program bai7;

uses crt;

var n, i:word; f, f1,f2:word;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap N: ');readln(n);

if n<2 then writeln('Nhap N>2 OK!');

until n>=2;

f1:=1;

f2:=2;

for i:=3 to n do

begin

f:=f1+f2;

f1:=f2;

f2:=f;

end;

write('So fibonaxi thu ',n,' la ' ,f);

readln

end.

Chương trình thực hiện đến Nmax=10001.

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 79 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON