YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 10 trang 80 SGK Tin học 11

Giải bài 10 tr 80 sách GK Tin học lớp 11

Viết chương trình nhập từ bàn phím xâu kí tự S có độ dài không quá 100. Hãy cho biết có bao nhiêu chữ số thập phân xuất hiện trong xâu S. Thông báo kết quả ra màn hình.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Cài đặt chương trình:

program bai10;

uses crt;

var S:string;

      i,dem,n:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap xau: ');readln(S);

n:=length(S);

dem:=0;

for i:=1 to n do

if (s[i]>='0') and (s[i]<='9') then dem:=dem+1;

write('Co ',dem,' chu so trong xau vua nhap');

readln

end.

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 80 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON