YOMEDIA
ZUNIA12

Tiếng Anh 9 mới Unit 5 Communication - Giao tiếp


Bài học Unit 5 tiếng Anh lớp 9 mới phần Communication giúp các em có kiến thức về những kỳ quan của Việt Nam.

ANYMIND360
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 5 Lớp 9 Communication task 1

 Listen to the radio programme from 4Teen. Then decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Nghe chương trình 4Teen. Xem những câu sau câu nào đúng (T), câu nào sai (F) )

1. The MC will read out five sentences that describe one of the wonders of Viet Nam.
2. The MC won’t mention the proper names of any place in her description.
3. The players have to work out where the wonder is and whoever gives the correct answer first wins.
4. If any player can give the correct answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is the winner and gets a special gift.
5. If any player gives the incorrect answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is still allowed to continue the game.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1.F  
2.T  
3.F  
4.T  
5.F 

Bài dịch:

1. MC sẽ đọc 5 câu mô tả một trong những cảnh quan của Việt Nam.
2. MC sẽ không đề cập đến tên chính xác của bất kỳ địa điểm nào trong mô tả của cô ấy.
3. Người chơi phải tìm ra địa điểm của kì quan đó và ai là người đưa ra câu trả lời chính xác đầu tiên sẽ thắng.
4. Nếu bất kỳ người chơi nào có thể đưa ra câu trả lời chính xác trước khi MC hoàn thành việc đọc tất cả các câu hỏi, anh / cô ấy sẽ là người chiến thắng và nhận được một món
quà đặc biệt.
5. Nếu bất kỳ người chơi nào trả lời sai trước khi MC hoàn thành việc đọc tất cả các câu, anh ta vẫn được phép tiếp tục trò chơi.

Audio script 

Ann: Welcome to our game show called ‘What's What?’. Please welcome our three guests Mary, Linda, and Duong who will be taking part in the game today.
Mary, Linda, and Duong: Good evening, everyone!
Ann: Now, the rules of the game are simple. I will read out six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam, either natural or man-made. This description won't include the proper names of any places. My three contestants have to work out what the wonder is. Whoever gives the correct answer first is the winner.
Duong: Sounds easy.
Ann: Well, let's see... you are the winner and get a special gift if you can give the correct answer before I finish reading out all six sentences. But if you give the incorrect answer, you're out of that round of the game.
Mary: Exciting!
Ann: Now, do all of you understand how to play the game?
Mary, Linda, and Duong: Yes.
Ann: OK, then let's play ‘ What's What? ’!

Bài dịch:

Ann: Chào mừng bạn đến với chương trình trò chơi mang tên 'Cái gì là gì?'. Xin chào mừng ba vị khách mời Mary, Linda và Dương, những người sẽ tham gia vào trò chơi ngày hôm nay.
Mary, Linda, và Duong: Chào buổi tối, mọi người!
Ann: Bây giờ, các quy tắc của trò chơi rất đơn giản. Tôi sẽ đọc sáu câu mô tả một trong những kỳ quan của Việt Nam, tự nhiên hoặc nhân tạo. Mô tả này sẽ không bao gồm tên chính xác của bất kỳ địa điểm nào. Ba thí sinh phải tìm ra điều kỳ diệu là gì. Ai trả lời chính xác trước tiên là người chiến thắng.
Dương: Nghe có vẻ dễ.
Ann: Vâng, chúng ta hãy xem ... bạn là người chiến thắng và nhận được một món quà đặc biệt nếu bạn có thể đưa ra câu trả lời chính xác trước khi tôi đọc hết cả 6 câu. Nhưng nếu bạn đưa ra câu trả lời không chính xác, bạn sẽ bị loại khỏi vòng chơi đó.
Mary: Thật thú vị!
Ann: Bây giờ, làm tất cả các bạn hiểu luật chơi?
Mary, Linda, và Dương: Vâng.
Ann: OK, vậy chúng ta hãy bắt đầu 'Cài gì là gì? '

2. Unit 5 Lớp 9 Communication task 2.

Listen to the next part of the radio programme. Then fill in the gaps with the words/numbers you hear. (Nghe phần tiếp theo. Sau đó điền vào chỗ trống những từ/số mà bạn nghe được.)

Ann: First sentence: it's a natural wonder in the (1)_____ part of our country. Duong, do you want to risk the answer?
Duong: Yes, it's easy. That's Phong Nha Cave.
Ann: No, sorry that's incorrect. So you're out of this round, Duong!
Duong: Oh dear!
Ann: Second sentence: it's a spectacular located (2)        __ metres above sea near the west branch of a highway, either of you have the answer, Mary Linda?
Mary: No, not yet.
Linda: Not me.
Ann: OK, so I will continue with the sentence. It's situated in a national (3)_______
Linda: Is it Stone Cave in Kien Giang?
Ann: No, Kien Giang isn't in the centre of the country, Linda. So we have only one person Mary, still in the game now.
Mary: So nervous!
Ann: And the fourth sentence: the cave (4)________ by a local man in 2005.
Mary: I know. It must beThien Duong or (5)_________. Cave in Quang Binh.
Ann: Correct, Mary! Congratulations! You gave the correct answer before I read out sixth sentence, so you win this round of game and get a special gift.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. central
2. 200 (two hundred)
3. park
4. discovered
5. Paradise

Audio script:

Ann: First sentence: it's a natural wonder in the central part of our country. Duong, do you want to risk the answer?
Duong: Yes, it's easy. That's Phong Nha Cave.
Ann: No, sorry that's incorrect. So you're out of this round, Duong!
Duong: Oh dear!
Ann: Second sentence: it's a spectacular cave located 200 metres above sea level near the west branch of a highway. Do either of you have the answer, Mary and Linda?
Mary: No, not yet.
Linda: Not me.
Ann: OK, so I will continue with the third sentence. It's situated in a national park.
Linda: Is it Stone Cave in Kien Giang?
Ann: No, Kien Giang isn't in the centre of the country, Linda. So we have only one person, Mary, still in the game now.
Mary: So nervous!
Ann: And the fourth sentence: the cave was discovered by a local man in 2005.
Mary: I know. It must be Thien Duong or Paradise Cave in Quang Binh.
Ann: Correct, Mary! Congratulations! You gave the correct answer before I read out the sixth sentence, so you win this round of the game and get a special gift.

Bài dịch:

Ann: Câu đầu tiên: đó là một kỳ quan tự nhiên ở trung tâm của đất nước chúng ta. Dương, bạn có muốn mạo hiểm trả lời?
Dương: Vâng, thật dễ dàng. Đó là Động Phong Nha.
Ann: Không, xin lỗi đó là không chính xác. Vì vậy, bạn bị loại khỏi vòng này, Dương!
Dương: Ôi trời!
Ann: Câu thứ hai: đó là một hang động ngoạn mục nằm ở độ cao 200 mét so với mực nước biển gần nhánh tây của đường cao tốc. Các bạn có câu trả lời không, Mary và Linda?
Mary: Không, tôi vẫn chưa.
Linda: Tôi không
Ann: OK, vì vậy tôi sẽ tiếp tục câu thứ ba. Nó nằm trong một công viên quốc gia.
Linda: Có phải đó là Hang đá ở Kiên Giang?
Ann: Không, Kiên Giang không phải là trung tâm của đất nước, Linda. Vì vậy, chúng ta chỉ còn một người, Mary, bây giờ vẫn tiếp tục trò chơi.
Mary: Rất lo lắng!
Ann: Và câu thứ tư: hang động đã được một người đàn ông địa phương phát hiện vào năm 2005.
Mary: Tôi biết. Phải là Thiên đường hay Động Thiên đường ở Quảng Bình.
Ann: Chính xác, Mary! Xin chúc mừng! Bạn đã đưa ra câu trả lời chính xác trước khi tôi đọc câu thứ sáu, vì vậy bạn đã giành chiến thắng trong trò chơi này và nhận được một món quà đặc biệt.

3. Unit 5 Lớp 9 Communication Task 3.

Write six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam you know. (Viết 6 câu miêu tả các kì quan ở Việt Nam mà bạn biết )

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Đoạn văn 1:

Ha Long Bay is a UNESCO World Heritage Site and popular travel destination in Quảng Ninh Province. French tourists visited it in the late 19th century, and named the cave Grotte des Merveilles. There are two bigger islands, Tuan Chau and Cat Ba. The protected area is from the Cai Dam petrol store to Quang Hanh commune, Cam Pha town and the surrounding zone. It has two seasons: hot and moist summer, and dry and cold winter. It is home to 14 endemic floral species and 60 endemic faunal species.

Đoạn văn 2:
It is a UNESCO World Heritage Site and popular travel destination in Quảng Ninh Province. French tourists visited in the late 19th century, and named the cave Grotte des Merveilles. There are two bigger islands, Tuan Chau and Cat Ba. The protected area is from the Cai Dam petrol store to Quang Hanh commune, Cam Pha town and the surrounding zone. It has two seasons: hot and moist summer, and dry and cold winter. It is home to 14 endemic floral species and 60 endemic faunal species.

Bài dịch:

Văn bản 1:
Vịnh Hạ Long là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận và là điểm đến du lịch nổi tiếng ở tỉnh Quảng Ninh. Khách du lịch Pháp đã đến thăm nó vào cuối thế kỷ 19, và đặt tên cho hang động Grotte des Merveilles. Có hai hòn đảo lớn hơn là Tuần Châu và Cát Bà. Khu vực được bảo vệ là từ cửa hàng xăng dầu Cái Đầm đến xã Quảng Hạnh, thị trấn Cẩm Pha và khu vực lân cận. Nó có hai mùa: mùa hè nóng và ẩm, mùa đông khô và lạnh. Đây là nơi sinh sống của 14 loài hoa đặc hữu và 60 loài động vật đặc hữu. 
Văn bản 2:
Đây là một di sản thế giới của UNESCO và là điểm đến du lịch nổi tiếng ở tỉnh Quảng Ninh. Khách du lịch Pháp đã đến thăm vào cuối thế kỷ 19, và đặt tên cho hang động Grotte des Merveilles. Có hai hòn đảo lớn hơn là Tuần Châu và Cát Bà. Khu vực được bảo vệ là từ cửa hàng xăng dầu Cái Đầm đến xã Quảng Hạnh, thị trấn Cẩm Pha và khu vực lân cận. Nó có hai mùa: mùa hè nóng và ẩm, mùa đông khô và lạnh. Đây là nơi sinh sống của 14 loài hoa đặc hữu và 60 loài động vật đặc hữu.

4. Unit 5 Lớp 9 Communication task 4.

Work in groups. Play the game " What's What ?"  (Làm việc theo nhóm. Chơi trò "What's what" )

5. Bài tập trắc nghiệm Communication Unit 5 Lớp 9

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 wonders in Vietnam - communication chương trình Tiếng Anh lớp 9. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 9 mới Communication.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Communication Unit 5 Lớp 9

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON