Unit 1 Tiếng Anh lớp 9 Bài dịch Read - A visit from pen pal

Lý thuyếtTrắc nghiệm FAQ

Bài học Read Unit 1 Lớp 9 hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu thông tin liên quan đến đất nước Malaysia. Qua bài học giúp các em nâng cao kỹ năng đọc hiểu và mở rộng thông tin về địa lý xã hội của đất nước bạn Malaysia - một trong những quốc gia trong khối ASEAN.

Tóm tắt bài

1. Unit 1 Lớp 9 Read Task a

Fill in the table with the right information about Malaysia. (Điền thông tin đúng vào bảng nói về nước Malaysia.)

MALAYSIA

1. Area: .......

2. Population: .......

3. Climate: .......

4. Unit of currency: .......

5. Capital city:.....

6. Official religion:....

7. National language:.....

8. Compulsory second language:....

 

Guide to answer

1. Area: 329,758 km2

2. Population: over 22 million

3. Climate: tropical climate

4. Unit of currency: ringgit

5. Capital city: Kuala Lumpur

6. Official religion: Islam

7. National language: Bahasa Malaysia

8. Compulsory second language: English

 

2. Unit 1 Lớp 9 Read Task b

True or false? Check (v) the boxes. Then correct the false statements. (Đúng hay sai. Điền dấu (v) vào ô trống. Sau đó sửa các câu sai cho đúng.)

1. Malaysia is a member country of ASEAN. (Malaysia là một quốc gia thành viên của Hiệp hội Đông Nam Á.)

2. There are two religions in Malaysia. (Có 2 tôn giáo ở Malaysia.)

3. People speak only Malay in Malaysia. (Mọi người chỉ nói tiếng Malay ở Malaysia)

4. Primary school children learn three languages at school. (Học sinh tiểu học học 3 ngôn ngữ ở trường.)

5. All secondary school children learn in English. (Tất cả học sinh trường trung học đều học bằng tiếng Anh)

Guide to answer

1. T

2. F

=> There are Islam, Buddhism and Hinduism.

3. F

=> People speak Bahasa Malaysia, English, Chinese and Tamil.

4. F

=> Primary school children learn one of the three languages such as: Malay, Chinese or Tamil at school.

5. F

=> English is a compulsory second language (not primary language of instruction)

Bài tập minh họa

Read the passage carefully. Then decide whether each of the statements below is TRUE (T), or FALSE (F).

Indonesia is an island nation in Southeast Asia. Its official name is the Republic of Indonesia. It is a member country of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). The country's total area is 1,904,443 sq km. Like Vietnam and other countries in Southeast Asia, Indonesia enjoys tropical climate. The rupiah is the official monetary unit of Indonesia, consisting of 100 sens.

The capital of Indonesia is Jakarta and it is also the largest city in the country. Other big cities are Bandung, Surabaya, Medan, Palembang... The population in 2004 was about 238,500,000. Indonesia is the world's fourth most populous country after China, India, and the United States. Islam, which is over eighty per cent of the population practice, is the country's official religion. In addition, there are other religions such as Protestantism, Catholicism, Buddhism, Hinduism...

The national language is Bahasa Indonesia, which is a modified form of Malay. Besides, about 300 other languages and dialects are spoken. English is increasingly used as the language of business.

 

1. Indonesia is located in Southeast Asia.

2. All the countries in Southeast Asia enjoy tropical climate.

3. Islam is the only official religion in Indonesia.

4. There are more people in Indonesia than in the USA.

5. Indonesia is one of the countries of ASEAN.

6. The Indonesian unit of currency is sen.

7. Islam is the most common religion in Indonesia.

8. Bahasa Indonesia is the only language spoken in Indonesia.

Key

1 2 3 4 5 6 7 8
T T F F T F T F

Lời kết

Như vậy các em vừa được học phần Read Unit 1 tiếng Anh lớp 9, trong quá trình học bài, có vấn đề thắc mắc gì các em có thể đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

Được đề xuất cho bạn