Unit 1 Tiếng Anh lớp 9 Bài nghe Listen - A visit from pen pal

Lý thuyết FAQ

Bài học Listen Unit 1 Lớp 9 - A visit from pen pal hướng dẫn các em nghe và chọn đáp án đúng theo hình đã gợi ý.

Tóm tắt bài

Listen Unit 1 Lớp 9

Tim Jones's Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen to their conversation and check (V) the numbers of the correct pictures (Carlo, một bạn tâm thư người Mĩ của Tim Jones, đang thăm Hoa Kì. Nghe cuộc đối thoại của họ và đánh dấu vào các số của hình đúng.)

Guide to answer

a-1, b-2, c-2

Tapescript Listen Unit 1 Lớp 9

Tim: Are you hungry Carlo?

Carlo: Yes.

Tim: Okay. Let’s go to a restaurant downtown. If we go through the park, we can catch a bus on Ocean Drive.

Carlo: That s fine. I really like walking in the park. You’re lucky to have a place like this close to your home. It’s so beautiful with all the trees and flowers and a pond in the middle.

Tim: Carol! Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more- You’ll kill the new grass!

Carlo: Oh, sorry. I didn’t see the sign.

Tim: Come on. It’s time we caught the bus.

Carlo: Is that our bus, Tim?

Tim: No. That ‘s a 103 bus. We want the number 140.

Carlo: Where are you going to eat?

Tim: It’s up to you. There’s a new Mexican restaurant in town.

Carlo: Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I’d rather eat hamburgers.

Tim: Okay. I know exactly where we need to go!

Lời kết

Như vậy các em vừa được học phần Listen Unit 1 tiếng Anh lớp 9, trong quá trình học bài, có vấn đề thắc mắc gì các em có thể đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

Được đề xuất cho bạn