ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 1 lớp 9 Language Focus - Ngữ pháp A visit from pen pal


Bài học Language Focus Unit 1 Lớp 9 - A visit from pen pal giúp các em ôn tập cấu trúc ngữ pháp thì quá khứ đơn và quá khứ đơn với câu ước "wish".

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Unit 1 Lớp 9 Language Focus Grammar

1.1 The past simple (Thì quá khứ đơn)

 • Form (Công thức): S + V-ed/(II)

​Ex: She went swimming yesterday morning.

He watched TV yesterday evening.

 • Đối với những động từ hợp quy tắc, ta thêm -ed vào tận cùng của động từ đó để sử dụng ở thì quá khứ đơn

Ex: work --> worked

play --> played

start --> started

 • Một số động từ bất quy tắc khi chia ở thì quá khứ đơn thì không thêm -ed, mà chia theo cột thứ 2 trong bảng động từ bất quy tắc.

Ex: go --> went

begin --> began

break --> broken

 • Trong câu hỏi và câu nghi vấn ở thì quá khứ đơn, ta sử dụng trợ động từ did cho tất cả các ngôi. 

1.2 The past simple with wish (Thì quá khứ đơn với wish)

 • Form: S + wish (es) + S + V-ed/II
 • Trong câu "wish" người ta sử dụng tobe "were" cho tất cả các ngôi
 • Ví dụ
  • I wish I knew her email address. (I don't know her email address.)
  • I wish my mother were here. (My mother is not here.)

2. Unit 1 Lớp 9 Languague Focus Exercise

2.1 Language Focus Exercise 1 Unit 1 Lớp 9

Work with a partner. Ask and answer questions about what each person did on the weekend. (Hãy thực hành với một bạn cùng lớp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về những việc mà mỗi người đã làm trong ngày cuối tuần.)

Name Activities Day/Time

Ba

Nga

Lan

Nam

Hoa

Movie - Ghosts and Monsters

Concert - Ha Noi singers

Camp - Y&Y 

Soccer match - Dong Thap vs The Cong

Play - Much Ado About Nothing

Saturday /2pm

Saturday / 8pm

All weekend

Sunday / 4pm

Sunday/7pm

 

Guide to answer

 • Ba

- What did Ba do on the weekend?

=> He went to see the movie called "Ghosts and Monsters".

- When did he see it?

=> He saw it on Saturday afternoon at two o'clock.

Nga

- What did Nga do on the weekend?

=> She went to a concert and listen to Ha Noi singers.

- When did she go there?

=> She went there at 8 o'clock on Saturday evening.

Lan

- What did Lan do on the weekend?

=> She went camping with the Y & Y.

- How long did she go camping?

=> She went camping all the weekend.

Nam

- What did Nam do on the weekend?

=> He went to see a football match Dong Thap versus The Cong.

- When did he go there?

=> He went there at 4 o'clock on Sunday afternoon.

Hoa

- What did Hoa do on the weekend?

=> She went to see a play called "Much A do about Nothing".

- When did she see it?

=> She saw it at 7 o'clock on Sunday evening.

2.2 Language Focus Exercise 2 Unit 1 Lớp 9

Lan and her friends are holding a farewell party for Maryam. Write the things they did to prepare for the party. Use the pictures and the words in the box. (Lan và các bạn của cô dự định tổ chức một bữa tiệc chia tay cho Maryam. Hãy viết những gì mà họ làm để chuẩn bị cho bữa tiệc. Sử dụng tranh và những từ trong khung.)

buy

make

hang

go

paint

a cake

flowers

a picture of Ha Noi

colorful lamps

shopping

 

Guide to answer

 • They bought a lot of flowers.
 • They made a big cake.
 • They hung colorful lamps on the walls of the party room.
 • They painted a picture of Ha Noi.
 • They went shopping to buy all things necessary for the party and a gift for Maryam.

2.3 Language Focus Exercise 3 Unit 1 Lớp 9

Work with a partner. Write wishes you want to make in these situations. (Thực hành với một bạn cùng học. Viết những lời ước mà bạn muốn trong những tình huống này.)

a. You are not very tall.

b. It's so hot. You want to be in the swimming pool.

c. You don't have a computer.

d. You live very far from school.

e. You don't have a sister.

f. You draw very badly.

g. You don't have your friend's phone number.

h. You don't know many friends.

i. There aren't any rivers and lakes in your hometown.

Guide to answer

b. I wish I were in the swimming pool.

c. I wish I had a computer.

d. I wish I lived near my school.

e. I wish I had a sister.

f. I wish I could draw well.

g. I wish I had my friend's phone number.

h. I wish I knew many friends.

i. I wish my hometown had some rivers and lakes.

Bài tập minh họa

 
 

Write sentences beginning I wish…

1. I don’t know many people in the town.

2. It’s a shame that I can’t stop smoking.

3. Ann isn’t here and I need to see her.

4. I don’t like being so short.

5. I’m sorry I can’t go to the party.

6. It’s a pity the weather isn’t better today.

Key

1. I wish I knew many people in the town.

2. I wish I could stop smoking.

3. I wish Ann were here and I could see her.

4. I wish I liked being so short.

5. I wish I could go to the party.

6. I wish the weather were better today.

Bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 1 Lớp 9

Trên đây là bài học phần Language Focus Unit 1 tiếng Anh lớp 9

Xem câu 4 - câu 10 trong phần trắc nghiệm để thi online.

Hỏi đáp Language Focus Unit 1 Lớp 9

Trong quá trình học bài, có vấn đề thắc mắc gì các em có thể đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • 1. His parents are pleased. He won the best prize.
  2. I'm sorry. I came late.
  3. I am important. She should accept the offer.
  4. It is important. She should accept the offer.
  5. The boss was angry. I misplaced all the documents.
  6. We are glad. You come.
  7. I'm sure. They will never give him a refund.
  8. We are afraid. The goods won't be delivered on time

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1