ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tiếng Anh 12 mới Unit 7 Writing - Bài viết


Để giúp các em luyện viết về ưu và nhược điểm của các thiết bị thông minh, mời các em tham khảo bài học Unit 7 "Artificial Intelligent" Tiếng Anh lớp 12 mới phần Writing.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

Advantages and disadvantages of intelligent machines (Ưu và nhược điểm của máy thông minh)

1.1. Task 1 Unit 7 lớp 12 Writing

Put the following phrases about intelligent robots in the appropriate columns.  (Đặt các cụm từ sau đây về robot thông minh trong các cột thích hợp.)

Guide to answer

Advantages: 2, 3,6;

Disadvantages: 1,4,5

Tạm dịch

1. tốn kém để đào tạo nhân viên điều hành và nâng cấp các chương trình máy tính

2. hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn và chính xác hơn con người

3. có ít lỗi và lỗ hổng

4. trục trặc do sự cố hệ thống máy tính

5. tin tặc kiểm soát máy tính và gây thiệt hại

6. cắt giảm lực lượng lao động và chi phí sản xuất

1.2. Task 2 Unit 7 lớp 12 Writing

Read and combine the sentence halves. (Đọc và kết hợp 2 nửa của câu) 

Guide to answer

1-d. 

(Robot A.I. được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực - bao gồm cả ngành công nghiệp ô tô và thực phẩm, dược phẩm.)

2-f. 

(Rõ ràng robot mang lại lợi ích cho nhiều lĩnh vực - tuy nhiên, cũng có bất lợi khi sử dụng chúng.)

3-b. 

(Việc sử dụng robot có thể thay thế lực lượng lao động của con người - và giảm chi phí sản xuất.)

4-a. 

(Chúng có thể không chỉ hoàn  thành nhiệm vụ nhanh hơn con người - mà còn cũng có thể gây ra ít lỗi hơn con người.)

5-c. 

(Ở bệnh viện, robot sẽ làm việc như các bác sĩ y khoa thực hiện các hoạt động trên bệnh nhân - và giúp các bác sĩ xác định cơ quan bị tổn thương của người bệnh.)

6-e.

 (Khi bị tấn công bởi phần mềm độc hại hoặc vi rút, hoặc bị vô hiệu hóa do mất điện - robot A.I. có thể dẫn đến việc lợi dụng và phá hủy thế giới.)

1.3. Task 3 Unit 7 lớp 12 Writing

Complete the outline. Then write an essay of 220-260 words to discuss the advantages and disadvantages of using intelligent robots, using the ideas in 2 and 3. (Hoàn thành đề cương. Sau đó viết một bài luận trong 220-260 từ để thảo luận về những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng robot thông minh, sử dụng những ý tưởng trong 2 và 3.)

Helpful ideas (Các ý tưởng hữu ích)

Introduction (Phần mở đầu)

- robots are widely used in the food industry and medicine (robot được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thực phẩm và y tế)

- they have advantages and disadvantages (chúng có những điểm mạnh và điểm yếu)

Body (Phần thân bài)

- advantages (Điểm mạnh):............................................................

- disadvantages (Điểm yếu):..........................................................

Conclusion (Phần kết bài)

- replace humans in stressful and dangerous work (thay thế con người trong các công việc nguy hiểm và căng thẳng)

- the advantages outweigh the disadvantages (những điểm mạnh nổi trội hơn điểm yếu)

Guide to answer

advantages: reduce workforce in industries, help doctors to do surgery and do research

disadvantages: become useless by power failure, attached and taken control of by hackers leading to the misuse of robotic devices.

Tạm dịch:

- lợi ích: giảm lực lượng lao động trong các ngành công nghiệp, giúp bác sĩ làm phẫu thuật và nghiên cứu

- những bất lợi: trở nên vô ích do mất điện, bị dính và bị kiểm soát bởi tin tặc dẫn đến việc sử dụng sai các thiết bị robot

The essay

Intelligent Robots play a vital role in modern days. Besides benefits, we must consider disadvantages when using them.

First, look at the most positive points. Thanks to robots and A.I technology, the number of workforce can be reduced but the production even increases more, especially in the manufacturing industry. The robots can perform the tasks faster than the humans and much more consistently and accurately. They can work at places 24/7 without any salary and food. Additionally, they don’t get bored. In medicine, they helps doctors to diagnose diseases, do the surgeries, especially tiny surgeries with highest accuracy. In some hospitals, the robotic pets can help the patients with depression and they keep them active.

On the contrary, robots bring about some troubles. First and for most, training is needed to operate the system, so we need to pay for scientists and trainees, maintenance and reparation expenditure, which raise the cost overall. Another point I’d like to mention is the machine malfunction, which creates lots of troubles and confusions, and even sometimes lead to unexpected accidents. It’s reported that a robot in a car manufacturing factory killed a worker. This results in a worrisome of people using A.I for medical purposes. Furthermore, the robots are not able to act any different from what they are programmed to do. With the heavy application of robots, the humans may become overly dependent on the machines, losing their mental capacities. If the control of robots goes in the wrong hands, the robots may cause the destruction.

In conclusion, I suppose that we need to take advantages of A.I to make our life better, but remember its dangers and risks to take precaution timely.

Tạm dịch:

Robot thông minh đóng một vai trò quan trọng trong thời hiện đại ngày nay. Ngoài lợi ích, chúng ta phải xem xét những bất lợi khi sử dụng chúng.

Trước tiên, hãy nhìn vào những điểm tích cực nhất. Nhờ robot và công nghệ A.I, số lượng lao động có thể giảm xuống nhưng năng suất thậm chí còn tăng nhiều hơn, đặc biệt là trong ngành chế tạo. Các robot có thể thực hiện các nhiệm vụ nhanh hơn con người và hơn nữa một cách nhất quán và chính xác. Chúng có thể làm việc tại các địa điểm 24/7 mà không cần có lương hay thực ăn. Ngoài ra, chúng không cảm thấy buồn chán. Trong y học, chúng giúp các bác sĩ chẩn đoán bệnh tật, phẫu thuật, đặc biệt là các tiểu phẫu với độ chính xác cao nhất. Ở một số bệnh viện, thú nuôi robot có thể giúp bệnh nhân trầm cảm và giữ họ hoạt động.

Ngược lại, robot tạo ra một số rắc rối. Đầu tiên nhất, đào tạo là cần thiết để vận hành hệ thống, do đó chúng ta cần phải trả cho các nhà khoa học và học viên, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa, làm tăng chi phí tổng thể. Một điểm tôi muốn đề cập đến là sự cố máy móc, tạo ra nhiều rắc rối, và thậm chí đôi khi dẫn đến những tai nạn không ngờ đến. Đã được ghi nhận rằng một robot trong một nhà máy sản xuất xe hơi giết chết một công nhân. Điều này dẫn đến một sự đáng lo ngại của người sử dụng A.I cho mục đích y tế. Hơn nữa, các robot không thể hành động khác với những gì chúng được lập trình để làm. Với việc ứng dụng nhiều robot, con người có thể trở nên quá phụ thuộc vào máy móc, mất khả năng tinh thần của họ. Nếu sự kiểm soát của robot đi sai hướng, các robot có thể gây ra sự phá hủy.

Tóm lại, tôi cho rằng chúng ta cần tận dụng lợi thế của A.I để làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn, nhưng hãy nhớ đến những nguy cơ và rủi ro của nó để kịp thời phòng ngừa.

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 7 lớp 12 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 7 Artificial Intelligent - Writing chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 12 mới Writing.

Lời kết

Kết thúc bài học Unit 7 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Writing, các em cần làm bài tập đầy đủ, luyện tập kĩ năng viết và nắm được cách viết dàn ý một bài viết và viết về thuận lợi và khó khăn của việc dùng robot thông minh.

MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)