ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tiếng Anh 12 mới Unit 4 Language - Ngôn ngữ


Để giúp các em tìm hiểu về cách phát âm của các động từ thêm -ed và các giới từ theo sau động từ cũng như luyện tập nhiều dạng bài tập khác nhau, mời các em tham khảo bài học Unit 4 "The Mass Media" Tiếng Anh lớp 12 mới phần Language.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 4 lớp 12 Vocabulary

Match the words/phrases in the box with the definitions. (Nối các từ / cụm từ trong khung với các định nghĩa.)

Guide to answer

1. c   2. a    3. e    4. b   5. f   6. d

Tạm dịch:

1. phương tiện thông tin đại chúng - các phương tiện truyền thông chủ yếu đến với mọi người trên quy mô lớn, chẳng hạn như truyền hình, đài phát thanh, phim ảnh, báo chí ...

2. nghiện - không thể ngừng làm điều gì đó vì bạn thích nó rất nhiều.

3. hiệu quả - làm tốt một cái gì đó mà không lãng phí thời gian, tiền bạc, hoặc năng lượng.

4. mạng xã hội - việc sử dụng trang web và ứng dụng để kết nối với những người có cùng sở thich.

5. bắt nạt qua mạng  - việc sử dụng truyền thông điện tử để gây tổn thương, đe dọa hoặc gây rắc rối cho ai đó.

6. nhắn tin ngay lập tức - một loại chat trực tuyến mọi lúc.

1.2. Task 2 Unit 4 lớp 12 Vocabulary

Complete the sentences with the words/phrases in 1. (Hoàn thành câu với các từ / cụm từ ở bài 1.)

Guide to answer

1. the mass media    

2. addicted

3. social networking      

4. efficient

 5. instant messaging     

6. cyberbullying

Tạm dịch:

1. Hầu hết mọi người phụ thuộc nhiều vào các phương tiện thông tin đại chúng thể nguồn thông tin chủ yếu của họ.

2. Hàng triệu thanh thiếu niên trên khắp thế giới bị nghiện máy tính và trò chơi điện tử.

3. Thanh thiếu niên có thể trở nên nghiện mạng xã hội nếu họ không thể kiểm soát thời gian họ dành cho trực tuyến.

4. Quảng cáo trực tuyến hiệu quả hơn quảng cáo truyền hình vì số lượng lớn người dùng Internet.

5. Những người trẻ tuổi thích tin nhắn nhanh vì tốc độ, sự tiện lợi và sự riêng tư của họ.

6. Nhiều người dùng Internet xóa tài khoản xã hội của họ vì đe doạ qua mạng.

1.3. Task 1 Unit 4 lớp 12 Pronunciation

Listen and repeat. Pay attention to the ending -ed of the verbs. (Lắng nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến kết thúc -ed của động từ.)

Click to listen

 

1.4. Task 2 Unit 4 lớp 12 Pronunciation

Listen and repeat the sentences. Notice the verbs ending -ed. (Nghe và lặp lại các câu. Chú ý các động từ kết thúc bằng -ed)

Click to listen

Guide to answer

1. The library reduced the number of print newspapers and magazines that they used to subscribe to. (Thư viện đã giảm số lượng sách báo và tạp chí in mà trước kia họ thường đặt mua dài hạn.)

2. The graph compares the amount of information received over a ten-year period. (Biểu đồ so sánh số lượng thông tin thu nhận được trong giai đoạn 10 năm.)

3. Have you downloaded the files related to our social media project, which I emailed you yesterday? (Bạn đã tải các tài liệu liên quan đến dự án phương tiện truyền thông xã hội của chúng ta chưa, cái mà mình đã gửi thư điện tử cho bạn hôm qua ý?)

4. Paper was invented before the printing machine. (Giấy được phát minh trước máy in.)

5. New electronic devices have been developed to cater to users' ever-changing needs. (Các thiết bị điện tử mới đã được phát triển để đáp ứng nhu cầu liên tục thay đổi của người dùng.)

6. Social networking has influenced young people's way of life. (Mạng xã hội đã ảnh hưởng đến lối sống của giới trẻ.)

1.5. Task 1 Unit 4 lớp 12 Grammar

Match each verb with an appropriate prepoposition (Nối mỗi động từ với một giới từ thích hợp)

Guide to answer 

1-d. search for: tìm kiếm

2-e. listen to: nghe

3-b. think of: nghĩ về

4-a. carry out: thực hiện

5-c. rely on: phụ thuộc

1.6. Task 2 Unit 4 lớp 12 Grammar

Make sentences with the verbs in 3.1. (Đặt câu với động từ trong mục 3.1.)

Guide to answer 

I listen to music. (Tôi nghe nhạc)

I search for information. (Tôi tìm kiếm thông tin)

The scientists are carrying out the experiments. (Những nhà khoa học đang thực hiện những thí nghiệm.)

She is happy whenever she thinks of her daughter. (Cô ấy vui mỗi khi cô ấy nghĩ về con gái của cô ấy.)

Her parents are the best ones that she can rely on. (Bố mẹ cô ấy là những người tốt nhất cô ấy có thể dựa vào.)

The past perfect vs. the past simple (Thì quá khứ hoàn thành và thì quá khứ đơn)

1.7. Task 3 Unit 4 lớp 12 Grammar

Put the verbs in brackets in the correct tenses. Make changes if necessary. (Đặt động từ trong ngoặc ở các thì đúng. Thực hiện thay đổi nếu cần thiết.)

Guide to answer 

1. Alexander Graham Bell had invented (invent) the telephone when Thomas Edison completed (complete) his second model of the phonograph in 1887. (Alexander Graham Bell đã phát minh ra điện thoại khi Thomas Edison hoàn thành mô hình thứ hai của máy quay đĩa vào năm 1887.)

2. National Geographic, one of the most influential magazines, appeared (appear) in 1899, which helped (help) to increase readers’ cuttural awareness and understanding through high-quality photo essays. (Địa lý quốc gia, một trong những tạp chí có ảnh hưởng nhất, đã xuất hiện năm 1899, điều này đã giúp nâng cao nhận thức và hiểu biết của người đọc thông qua các bài luận hình ảnh có chất lượng cao.)

3. The lung cancer mortality rate had risen (rise) six-fold in males when mass media started (start) covering the health risks of smoking. (Tỉ lệ tử vong vì ung thư phổi đã tăng gấp 6 lần ở nam giới khi các phương tiện thông tin đại chúng bắt đầu bao phủ những nguy hại về sức khoẻ khi hút thuốc lá.)

4. Linda only understood (understand) the film after she had read (read) the book. (Linda chỉ hiểu bộ phim sau khi cô ấy đọc hoàn thành cuốn sách.)

5.  A: Had (ever) you appeared (appear) on TV before you took part (take part) in this reality snow?

B: Yes, I had (have) .

(A. Bạn đã bao giờ xuất hiện trên TV trước khi bạn tham gia chương trình thực tế này chưa?

B. Có, tôi đã từng.)

6. I can't believe I got (get) the position of a TV announcer. I submitted (submit) my application two months ago, but I did not think I had a chance getting it. When I showed (show) up at the interview, there were at least fifteen people who had arrived (arrive) before me. (Tôi không thể tin rằng tôi đã nhận được vị trí của một người phát thanh truyền hình. Tôi đã nộp đơn của tôi vào 2 tháng trước, nhưng tôi không nghĩ tôi có cơ hội nhận được nó. Khi tôi tham gia buổi phỏng vấn, có ít nhất 15 người đã đến trước tôi.)

7. All job applicants had already finished (finish, already) their interviews and left (leave) when I arrived (arrive). (Tất cả những người phỏng vấn xin việc đã hoàn toàn kết thúc cuộc phỏng vấn của họ và đã rời đi khi tôi đến.)

1.8. Task 4 Unit 4 lớp 12 Grammar

Complete the following sentences, using either the past simple or past perfect, and your own ideas.  (Hoàn thành các câu sau đây, sử dụng thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành, và những ý tưởng của riêng bạn.)

Guide to answer 

1. Minh's granda got a laptop after he had used the library's computer to get access to the Internet (Ông của Minh có một chiếc máy tính xách tay sau khi ông ấy đã sử dụng máy tính của thư viện để truy cập mạng Internet)

2. Nam had already downloaded the information for his essay when his classmate Lucy rang his doorbell (Nam đã tải thông tin cho bài luận khi Lucy bạn cùng lớp của anh ấy bấm chuông cửa)

3. When I logged into my social media account, my friends started sending me their greetings/ had already posted their greetings for my birthday (Khi tôi đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội, các bạn của tôi bắt đầu gửi tôi lời chào của họ/ đã đăng lời chúc của họ trong ngày sinh nhật của tôi)

4. After the students had carried out a survey on the use of the Internet and analysed the related data, they began drawing their charts (Sau khi các học sinh đã tiến hành một cuộc khảo sát về việc sử dụng mạng Internet và phân tích các dữ liệu liên quan, họ bắt đầu vẽ các biểu đồ)

5. Lan had spent three days doing research on social media when the teacher changed the topic (Lan đã dành ra 3 ngày làm nghiên cứu trên phương tiện truyền thông xã hội khi giáo viên thay đổi chủ đề)

6. After Ninh had drawn the graph to compare the two social networking sites, he wrote a brief description of the data (Sau khi Ninh đã vẽ biểu đồ để so sánh hai trang mạng xã hội, anh ấy viết một bản mô tả ngắn gọn dữ liệu)

Bài tập trắc nghiệm Language Unit 4 lớp 12 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 4 The Mass Media - Language​ chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 12 mới Language.

 • Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underline word(s) in each of the following questions: 

  Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underline word(s) in each of the following questions: She's a down-to-earth woman with no pretensions.

  • A. ambitious
  • B. creative
  • C. idealistic
  • D. practical
 • Câu 2:

  Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underline word(s) in each of the following questions: It is crucial that urban people not look down on rural areas.

  • A. evil
  • B. optional  
  • C. unnecessary
  • D. vital
 • Câu 3:

  Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underline word(s) in each of the following questions: These projects have proved to be very effective in dealing with global climate change, which was considered an insoluble problem in the first 30 years of this century.

  • A. hard
  • B. challenging
  • C. unsolvable
  • D. unbearable

Lời kết

Kết thúc bài học các em cần ghi nhớ:

- Từ vựng: mass media, addicted, cyberbullying, rely, experiment, description, greeting

- Sự phát âm của động từ kết thúc bằng -ed

- Ngữ pháp:

+ Prepositions after certain verbs (Giới từ sau động từ) được dùng để diễn đạt ý trong tiếng Anh. Các động từ kèm với giới từ nhất định và chỉ có nghĩa khi đi kèm với giới từ đó.

Cấu trúc: V + prep

Ex: suffer from: chịu đựng

They suffered from noise pollution 2 months ago.(Họ đã chịu đựng ô nhiễm tiếng ồn hai tháng trước)

+ Past perfect (Thì quá khứ hoàn thành) dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác và cả hai hành động này đều đã xảy ra trong quá khứ. 

Cấu trúc: S + had + V3/V-ed

Ex: He had gone out when I came into the house. (Anh ấy đã đi ra ngoài khi tôi vào nhà.)

+ Past simple (Thì quá khứ đơn) dùng để diễn tả hành động sự vật xác định trong quá khứ hoặc vừa mới kết thúc.

Cấu trúc: S + V2/V-ed/was/were

Ex: I was at my friend’s house yesterday morning. (Tôi đã ở nhà bạn tôi sáng hôm qua.)

MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)