Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 30 Truyền tin qua xináp

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Axêtincôlin được tái chế phân bố tự do trong chùy xináp
  • B. Axêtincôlin bị axêtincôlinesteraza phân giải thành axêtat và côlin
  • C. Axêtat và côlin trở lại màng trước, đi vào chùy xináp và được tái tổng hợp thành axêtincôlin
  • D. Axêtincôlin tái chế được chứa trong các bóng xináp
  • A. Khe xináp → màng trước xináp → chùy xináp → màng sau xináp
  • B. Chùy xináp → màng trước xináp → khe xináp → màng sau xináp
  • C. Màng sau xináp → khe xináp → chùy xináp → màng trước xináp
  • D. Màng trước xináp → chùy xináp → khe xináp → màng sau xináp
  • A. Khe xináp
  • B.

   Cúc xináp

  • C.

   Các ion Ca2+

  • D. Màng sau xináp
  • A. Các tế bào ở cạnh nhau
  • B.

   Tế bào thần kinh với tế bào tuyến

  • C. Tế bào thần kinh với tế bào cơ
  • D. Các tế bào thần kinh với nhau hay giữa tế bào thần kinh với tế bào khác loại (tế bào cơ, tế bào tuyến,…)
  • A.

   Axêtincôlin và đôpamin

  • B. Axêtin cô lin và serôtônin
  • C.

   Serôtônin và norađrênalin

  • D. Axêtincôlin và norađrênalin