ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 49 trang 105 SBT Sinh học 10

Giải bài 49 tr 105 sách BT Sinh lớp 10

Nếu pha tối của quang hợp bị ức chế thì pha sáng cũng bị ảnh hưởng vì pha sáng cần phải lấy từ pha tối chất nào sau đây?

A. O2.

B. ADP và NADP+.

C. ADN và NAD+.

D. Glucôzơ. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 49

 
 
  • Vì pha sáng cần phải lấy từ pha tối ADP và NADP+.

⇒ Đáp án: B 

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 105 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1