Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 31 Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ quan trọng cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?

  • A. Khắc phục hậu quá chiến tranh và phát triển kinh tế.
  • B. Ổn định tình hình chính trị - xã hội ở 2 miền Nam - Bắc.
  • C. Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.
  • D. Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước.
 • Câu 2:

  Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?

  • A. Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được.
  • B. Có miền Bắc XHCN, miền Nam hoàn toàn giải phóng.
  • C. Đất nước đã được độc lập, thống nhất
  • D. Các nước XHCN tiếp tục ủng hộ ta.
 • Câu 3:

  Khó khăn cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?

  • A. Số người mù chữ số người thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao
  • B. Bọn phản động trong nước vẫn còn
  • C. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu
  • D. Hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại rất nặng nề
 • Câu 4:

  Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngày sau 1975 là gì?

  • A. Hàn gắn vết thương chiến tranh
  • B. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa.
  • C. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước.
  • D. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam-pu-chia.
 • Câu 5:

  Nhiệm vụ trọng tâm của miền Nam giai đoạn đầu sau 1975?

  • A. Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng ở những vùng mới giải phóng.
  • B. ổn định tình hình và khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa.
  • C. Tịch thu ruộng đất của bọn phản động, xóa bỏ bóc lột phong kiến.
  • D. Quốc hữu hóa ngân hàng.
 • Câu 6:

  Tháng 9/1975, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 đã đề ra nhiệm vụ gì?

  • A. Cải tạo XHCN.
  • B. Bầu cử Quốc hội thống nhất.
  • C. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
  • D. Bầu Ban Dự thảo Hiến pháp.
 • Câu 7:

  Sự kiện nào là quan trọng nhất trong quá trình thống nhất đất nước về mặt Nhà nước sau 1975?

  • A. Hội nghị Hiệp thương của đại biểu 2 miền Bắc Nam tại Sài Gòn (11/1975).
  • B. Tổng tuyến cử bầu Quốc hội chung trong cả nước (25/4/1976).
  • C. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất kỳ họp đầu tiên (24/6-2/7/1976).
  • D. Đại hội thống nhất Mặt trận tổ quốc Việt Nam.
 • Câu 8:

  Từ ngày 15- 21/11/1975 diễn ra phù hợp với sự kiện nào sau đây?.

  • A. Cuộc Tổng tuyển cử của cả nước lần thứ nhất.
  • B. Cuộc Tổng tuyển cử của cả nước lần thứ hai.
  • C. Hội nghị Hiệp thương thống nhất đất nước.
  • D. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp phiên đầu tiên.
 • Câu 9:

  Từ ngày 15 đến ngày 21/11/1975, Hội nghị Hiệp thương Chính trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn, đã nhất trí hoàn toàn các vấn đề gì?

  • A. Lấy tên nước là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • B. Chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.
  • C. Quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca.
  • D. Đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định là TP. Hồ Chí Minh.
 • Câu 10:

  Từ ngày 24/6 đến 3/7/1976 Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất với số lượng bao nhiêu đại biểu?

  • A. 462 đại biểu
  • B. 472 đại biểu
  • C. 482 đại biểu
  • D. 492 đại biểu

Được đề xuất cho bạn