김 에리's Profile

김 에리

김 에리

24/10/2006

TH,THCS và THPT Quốc tế á Châu

Số câu hỏi -1
Số câu trả lời 30
Điểm 138
Kết bạn

Bạn bè (6)

Hoạt động gần đây (48)

Điểm thưởng gần đây (39)

  • 김 에리: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • 김 에리: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • 김 에리: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • 김 에리: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • 김 에리: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • 김 에리: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • 김 에리: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • 김 에리: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • 김 에리: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • 김 에리: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng