YOMEDIA

Nguyễn Đức's Profile

Nguyễn Đức

Nguyễn Đức

06/06/2002

Số câu hỏi -1
Số câu trả lời 155
Điểm 521
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (198)

 • Nguyễn Đức đã trả lời trong câu hỏi: Tính 1/1.3+1/1.5+1/5.7+...+1/49.51 Cách đây 5 năm

  Đặt A=11.3+13.5+15.7+....+149.51

  2A=2.(11.3+13.5+15.7+....+149.51)

  2A=21.3+23.5+25.7+....+249.51

  2A=1113+1315+1517+....+149151

  (do 

  Nguyễn Đức đã trả lời trong câu hỏi: Thực hiện phép tính (-1/2)^4+|-2/3|-2007^0 Cách đây 5 năm

  a) (12)4 + | - 23 | - 20070

  = (12)4 + 23 - 1

  18 + 23 - 1

  324 + 1624 - 1

  1924 - 1

  1924 - 2424

  524

  b) 4(12)3 + | 12 | : 5

  = 4. 18 + 12 : 5

  12 + 12 . 15

  12 + 

  Nguyễn Đức đã trả lời trong câu hỏi: Tìm n sao cho: Cách đây 5 năm
 • Nguyễn Đức đã trả lời trong câu hỏi: Tìm n sao cho: Cách đây 5 năm

  ĐKXĐ khác 1

  Ta có 3n + 2 : n -1 = 3 + 5/n-1 

  Để phân thức có gt nguyên thì 

  (n-1)thuộc ư(5)={ -5;-1;1;5}

  Nếu n-1= -5 suy ra n= -4

  Nếu n-1 = -1 suy ra n= 0

  Nếu n-1 = 1 suy ra n= 2

  Nếu n-1 = 5 suy ra n=6 

  Thỏa mãn các điều kiện của n 

  Vậy n = -4;0;2;6 thì phân thức có gt nguyên

 • Nguyễn Đức đã trả lời trong câu hỏi: So sánh 3^21 và 2^31 Cách đây 5 năm

  b, A = 1 + 5 + 5 2 + . . . + 5 8 + 5 9 1 + 5 + 5 2 + . . . + 5 8 = 1 + 5 + 5 2 + . . . + 5 8 1 + 5 + 5 2 + . . . + 5 8 + 5 9 1 + 5 + 5 2 + . . . + 5 8 = 1 + 5 9 1 + 5 + 5 2 + . . . + 5 8 B = 1 + 3 + 3 2 + . . . + 3 9 1 + 3 + 3 2 + . . . + 3 8 = 1 + 3 + 3 2 + . . . + 3 8 1 + 3 + 3 2 + . . . + 3 8 + 3 9 1 + 3 + 3 2 + . . . + 3 8 Đặt C = 5 9 1 + 5 + 5 2 + . . . + 5 9 ; D = 3 9 1 + 3 + 3 2 + . . . + 3 9 Ta lại có: 1 C = 1 + 5 + 5 2 + . . . + 5 9 5 9 = 1 5 9 + 5 5 9 + 5 2 5 9 + . . . + 5 9 5 9 = 1 5 9 + 1 5 8 + 1 5 7 + . . . + 1 5 1 D = 1 + 3 + 3 2 + . . . + 3 9 3 9 = 1 3 9 + 3 3 9 + 3 2 3 9 + . . . + 3 9 3 9 = 1 3 9 + 1 3 8 + 1 3 7 + . . . + 1 3 Vì 1 5 9 > 1 3 9 ; 1 5 8 > 1 3 8 ; . . . . ; 1 5 > 1 3 ⇒ 1 5 9 + 1 5 8 + . . . . + 1 5 > 1 3 9 + 1 3 8 + . . . + 1 3 ⇒ 1 C < 1 D ⇒ C > D ⇒ 1 + C > 1 + D Mà 1 + C = A ; 1 + D = B ⇒ A > B Vậy A>B

 • Nguyễn Đức đã trả lời trong câu hỏi: Tính B = 3+ 3/1+2 + 3/1+2+3 + 3/1+2+3+4+.....+ 3/1+2+3+4+..+100 Cách đây 5 năm

  ⇔ 3 1.2 2 + 3 2.3 2 + . . . . . + 3 100.101 2 ⇔ 6 1.2 + 6 2.3 + . . . . . + 6 100.101 ⇔ 6 ( 1 1.2 + 1 2.3 + . . . . . + 1 100.101 ) ⇔ 6. ( 1 1 − 1 101 ) ⇔ 6. 100 101 = 600 101 Vậy B= 600 101

 • Nguyễn Đức đã trả lời trong câu hỏi: Thực hiện phép tính 6/5 . 3/4 - 1/2 : 4/3 - 3/4 Cách đây 5 năm

  6/5.3/4-1/2:4/3-3/4 =6/5.3/4-1/2.3/4-3/4 =3/4(6/5-1/2-1) =3/4(12/10-5/10-10/10) =3/4.(-3/10) =-9/40 b)4/5(1/3-1/4-5/6) =4/5(4/12-3/12-10/12) =4/5.-3/4 =-3/5

 • Nguyễn Đức đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh n^2+2016 là hợp số Cách đây 5 năm

  Vì n là số nguyên tố lớn hơn 3 ⇒ n ⋮ / 3 ⇒ n = 3k+1 hoặc n = 3k+2 ( k ∈ N ) +)n=3k+1 ⇒ n2 + 2016=(3k+1)2+2006=9k2 + 6k + 2007 ⋮ 3 và 9k2 + 6k + 2007 > 3 ⇒ n2+2006 là hợp số +)n=3k+2 ⇒ n2 + 2016=(3k+)2+2006=9k2 + 12k + 2010 ⋮ 3 và 9k2 + 12k + 2010 > 3 ⇒ n2+2006 là hợp số Vậy n2+2006 là hợp số

 • Nguyễn Đức đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh S = 5 + 5^2 + 5^3 + ....+ 5^200 chia hết cho 126 Cách đây 5 năm

  a) S = 5 + 5 2 + 5 3 + . . . + 5 2006 5 S = 5 2 + 5 3 + 5 4 + . . . + 5 2007 5 S − S = ( 5 2 + 5 3 + 5 4 + . . . + 5 2007 ) − ( 5 + 5 2 + 5 3 + . . . + 5 2006 ) 4 S = 5 2007 − 5 → S = 5 2007 − 5 4 b) S = 5 + 5 2 + 5 3 + . . . + 5 2006 = ( 5 + 5 4 ) + ( 5 2 + 5 5 ) + . . . + ( 5 2003 + 5 2006 ) = 5 ( 1 + 5 3 ) + 5 2 ( 1 + 5 3 ) + . . . + 5 2003 ( 1 + 5 3 ) = 5 ⋅ 126 + 5 2 ⋅ 126 + . . . + 5 2003 ⋅ 126 = ( 5 + 5 2 + . . . + 5 2003 ) ⋅ 126 chia hết cho 126 Vậy S chia hết cho 126

 • Nguyễn Đức đã trả lời trong câu hỏi: Tìm số nguyên x biết |x + 9 | . 2 = 10 Cách đây 5 năm

  | x + 9 | .2 = 10 ⇒ | x + 9 | = 10 : 2 ⇒ | x + 9 | = 5 ⇒ [ x + 9 = 5 x + 9 = − 5 ⇒ [ x = 5 − 9 x = ( − 5 ) − 9 ⇒ [ x = − 4 x = − 14 Vậy [ x = − 4 x = − 14

Điểm thưởng gần đây (2)

 • Nguyễn Đức: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Đức: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF