ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước trong ấm ?

Một ấm nhôm có khối lượng 350g chứa 0.8 lít nước. cho nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là 880jhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.kg.K,4200Jhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.Kg.K. Nhiệt độ ban đầu của nước là 24*C. a,Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước trong ấm. b,không đun sôi mà đổ thêm m3 kg nước ở 0*C. Sau khi cân bằng nhiệt độ của nước trong ấm là 10*C.Tính m3. c, Không đun sôi mà đổ tiếp 0,2 kg nước ở t3*C.Khi có cân bằng nhiệt, t nước trong ấm là 30*C.Tính t3?

Giúp với T_T Quan trọng nhất là phần b,c nhé T_T

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (35)

 
 
 
 • Tóm tắt:

  m1= 350g= 0,35kg

  m2= 0,8kg

  t1= 24ºC

  t2= 100ºC

  Nhiệt lượng cần thiết để ấm nhôm nóng lên:

  Q1= m1*C1*\(\Delta t\)= 0,35*880*(100-24)=23408(J)

  Nhiệt lượng cần thiết để nước nóng lên:

  Q2= m2*C2*\(\Delta t\)= 0,8*4200*(100-24)= 255360(J)

  Nhiệt lượng làm sôi ấm nước:

  Q= Q1+Q2= 23408+255360= 278768(J)

    bởi Lại Minh Hải 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tính nhiệt dung riêng của một kim loại biết rằng phải cung cấp cho 5kg im loại này ở 20*C một nhiệt lượng 59kj để nó nóng lên đến 50*C

    bởi Mai Vàng 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nhiệt dung riêng của một kim loại là: c = Q/mt= 59000/5(50-20) = 393J/kg.K.

    bởi Trần Bảo Nam 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tính nhiệt lượng cần thiết trong các trường hợp

  a) đúng nóng 5 kg sắt từ 30°C - 150°C

  b) đúng nóng 2 l nước từ 35°C đến sôi

    bởi thanh hằng 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)Csắt=460 J/kg.K

  Nhiệt lượng sắt thu vào:

  Qthu=m.C.(t2-t1)=5.460.(150-30)=276000 (J)

  b)Cnước=4200J/kg.K

  Vnước=2l => mnước=2kg

  Nhiệt lượng nước thu vào:

  Qthu=m.C.(t2-t1)=2.4200.(100-35)=546000 (J)

    bởi Phạm Thịnh 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đun sôi 3 lít nước ở 25°C đựng trong một ấm nhôm nặng 250g, biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là 880 J/(kg.K) và 4200 J/(kg.K)

  a) Tính nhiệt lượng nước thu vào ?

  b) Tính nhiệt lượng ấm nhôm thu vào ?

  c) Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước ?

    bởi Nguyễn Bảo Trâm 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  t1=25°C

  vì nước sôi nên: t2=100°C

  V1=3l => m1=3kg

  m2=250g=0,25kg

  C1=4200 J/kg.K; C2=880 J/kg.K

  a) Nhiệt lượng nước thu vào:

  Q1=m1.C1.(t2-t1)=3.4200.(100-25)=945000 (J)

  b) Nhiệt lương ấm nhôm thu vào:

  Q2=m2.C2.(t2-t1)=0,25.880.(100-25)=16500 (J)

  c) Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước:

  Qthu=Q1+Q2=945000+16500=961500 (J)

    bởi Ngọc Thơ 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • người ta thả một miếng đồng có khối lượng 300g ở 100 độ C vào 1 bình đựng 2 lít nước. Nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là 40 độ C.

  a) vật nào thu nhiệt, vật nào tỏa nhiệt, vì sao?

  b)Tính nhiệt độ ban đầu của nước

  c)Nếu đổ thêm 0.5 kg nước ở 100 độ C vào hệ trên thì nhiệt độ của hệ khi cân bằng nhiệt trở lại lần hai là bao nhiêu ?

  Bỏ qua nhiệt dung riêng của bình và sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh. Cho nhiệt dung riêng của đồng là c1=380J/kg.K, của nước là c2=4200J/kg.K

    bởi thu phương 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt

  m1 = 300g = 0,3kg

  t1 = 100oC ; c1 = 380J/kg.K

  V2 = 2l \(\Rightarrow\) m2 = 2kg

  c2 = 4200J/kg.K

  t = 40oC

  Nhiệt học lớp 8

  b) t2 = ?

  c) m3 = 0,5kg ; t3 = 100oC

  t' = ?

  Giải

  a) Vật tỏa nhiệt là miếng đồng vì nhiệt độ ban đầu của miếng đồng cao hơn so với nhiệt độ cân bằng chứng tỏ miếng đồng đã tỏa ra một nhiệt lượng làm nó lạnh đi.

  Vật thu nhiệt là nước vì nhiệt độ ban đầu của nước thấp hơn nhiệt độ khi cân bằng chứng tỏ nước đã thu vào một nhiệt lượng làm nó nóng lên.

  b) Nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra khi hạ nhiệt độ từ t1 = 100oC xuống t = 40oC là:

  \(Q_{tỏa}=m_1.c_1\left(t_1-t\right)\left(J\right)\)

  Nhiệt lượng nước thu vào khi tăng nhiệt độ từ nhiệt độ ban đầu t2 lên t = 40oC là:

  \(Q_{thu}=m_2.c_2\left(t-t_2\right)\)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt:

  \(Q_{tỏa}=Q_{thu}\\ \Rightarrow m_1.c_1\left(t_1-t\right)=m_2.c_2\left(t-t_2\right)\\ \Rightarrow t_2=t-\dfrac{m_1.c_1\left(t_1-t\right)}{m_2.c_2}\\ =40-\dfrac{0,3.380\left(100-40\right)}{2.4200}\approx39,186\left(^oC\right)\)

  c) Nhiệt lượng miếng đồng và nước thu vào khi tăng nhiệt độ từ t = 40oC lên nhiệt độ cân bằng t' là:

  \(Q_{thu}'=\left(m_1.c_1+m_2.c_2\right)\left(t'-t\right)\)

  Nhiệt lượng nước ở nhiệt độ t3 = 100oC tỏa ra khi hạ nhiệt xuống t = 40oC là:

  \(Q_{tỏa}'=m_3.c_2\left(t_3-t'\right)\)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt:

  \(Q_{tỏa}'=Q_{thu}'\\ \Rightarrow m_3.c_2\left(t_3-t'\right)=\left(m_1.c_1+m_2.c_2\right)\left(t'-t\right)\\ \Rightarrow0,5.4200\left(100-t'\right)=\left(0,3.380+2.4200\right)\left(t'-40\right)\\ \Rightarrow t'\approx51,87\left(^oC\right)\)

  Vậy nhiệt độ cân bằng thứ hai của hỗn hợp là 51,87oC

    bởi Phạm Tấn Anh Quy 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 6. a. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun 2 lít nước đựng trong một ấm nhôm từ 200C đến 1000C. Cho biết khối lượng của ấm là 0,5kg, nhiệt dung riêng của nước là 4200K/kg.K, của nhôm là 880J/kg.K.

  b. Tính lượng dầu cần thiết để đun nước biết năng suất toả nhiệt của dầu là 4,5.107J/kg và có 50% năng lượng bị hao phí ra môi trường xung quanh.

    bởi Nguyễn Hạ Lan 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) ta có: Nhiệt lượng riêng cần để đun sôi nồi nước:

  \(Q=Q_1+Q_2\)

  \(=\left(m_1.C_1+m_2.C_2\right).\Delta t\)

  \(=\left(0,5.880+2.4200\right).80^0C=707200\left(J\right)\)

  mình giải câu a nhé ,còn câu kia mình cũng chưa định hướng được

    bởi Nguyen Bach Duong 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 2. a. Tính nhiệt lượng cần thiết để nung nóng một chi tiết máy bằng thếp có khối lượng 0,2tấn từ 200C đén 3700C biết nhiệt dung dung của thép là 460J/kg.K

  b. Tính khối lượng nhiên liệu cần thiết để cung cấp nhiệt lượng trên, biết năng suất toả nhiệt của nhiên liệu là 46000J/kg và chỉ 40% nhiẹt lượng dùng để nung nóng vật.

    bởi Nguyen Ngoc 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đổi 0,2 tấn =200kg

  ta có nhiệt lượng để đun nóng vật là :

  <=>200.460.(370-20)=32200000J=32200kJ

  ta có hiệu suất toả nhiệt là H=Q/Qd.100%=40%

  <=>Qd=Q/40%

  <=>md.4.6.10^4=32200000/40%

  <=>md=1750kg bằng luôn nhé bạn không có phẩy nữa

    bởi Nguyễn Tri 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 1. Trong một bình có chứa m1=2kg nước ở t1=250C. Người ta thả vào bình m2kg nước đá ở t2=-200C. Hãy tính nhiệt độ chung khối lượng nước và khối lượng đá có trong bình khi có cân bằng nhiệt trong mỗi trường hợp sau đây: a. m2=1kg, b. m2=0,2kg, c. m2=6kg

  Giá trị nhiệt dung riêng của nước,của nước đá và nhiệt nóng chảy của nước đá lần lượt là: c1=4200J/kg.K; c2=2100J/kg.K; l=304.105J/kg.

    bởi Phan Thiện Hải 04/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Chỗ m2 kia là bao nhiêu kg vậy bạn.

    bởi Nguyễn Thị Mai Linh 04/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • vẽ hệ thống pha lăng gồm 1 ròng rọc cố định và 2 ròng rọc động có tác dụng làm giảm lực nâng vật 4 lần

    bởi Trịnh Lan Trinh 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •   bởi Phạm Văn Hưng 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Công thức tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng

    bởi Duy Quang 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • \(H=\dfrac{A_1}{A}.100\%=\dfrac{Ph}{Fl}.100\%\)

  trong đó:

  P là trọng lượng của vật

  h là độ cao

  F là lực kéo vật theo phương mặt phẳng nghiêng

  l là chiều dài mặt phẳng nghiêng

    bởi Nguyễn Đình Toản 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một ấm nhôm có khối lượng 500g, chứa 1,5 kg nước ở nhiệt độ 20oC. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun nóng nước sôi. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K

  Nhiệt dung riêng của nước là 4199J/kg.K

    bởi Mai Trang 18/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  m1= 500g= 0,5kg

  m2= 1,5kg

  t1= 20ºC

  t2= 100ºC

  Nhiệt lượng cần thiết để giúp ấm nhôm nóng lên:

  Q1= m1*C1*\(\Delta t\)1= 0,5*880*(100-20)= 35200(J)

  Nhiệt lượng cần thiết giúp nước nóng lên là:

  Q2= m2*C2*\(\Delta t\)2= 1,5*4200*(100-20)= 504000(J)

  Nhiệt ượng cần thiết để giúp ấm nước sôi là:

  Q= Q1+Q2= 35200+504000= 539200(J)= 539,2(kJ)

    bởi Lyvanmanh Manh 18/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 1

  Dùng bếp dầu để đun sôi 1l nước ở 20 độ c , đựng trong 1 ấm nhôm 0,5kg . Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200j/kg.k, nhôm là 800j/kg.k

  a) Tính nhiệt lượng cần để đun sôi nước ?

  b) Tính nhiệt lượng cần để làm nóng ấm nhôm ?

  c) Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước và làm nóng ấm nhôm?

  Bài 2

  Thả 300g thép ở nhiệt độ 100 độ c vào một cốc nước ở 57,5 độ c làm cho nước nóng lên thêm 60 độ c . Tính khối lượng của nước . Lấy nhiệt dung riêng của thép là 460j/kg.k, nhiệt dung riêng của nước là 4200j/kg.k

    bởi Trần Hoàng Mai 23/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 1:

  a, Ta có : m1 = D.V = 1.1 = 1(kg)

  Nhiệt lượng để đun sôi nước là:

  Q1 = m1.c1.\(\Delta\)t = 1.4200.(100-20) = 336000(J) Hay 336 (KJ)

  b, Nhiệt lượng làm nóng ấm nhôm là:

  Q2 = m2.c2.\(\Delta\)t = 0,5.880.(100-20) = 35200(J)

  c, Nhiệt lượng tối thiểu đun sôi nước và làm nóng ấm là:

  Q= Q1+Q2 = 336000+35200 = 371200(J) hay 371,2(kJ)

  Bài 2:

  Đổi 300g=0,3kg

  Ta có công thức : Q toả=Q thu

  <=> m1.c1.(t1-t) = m2.c2.(t-t2)

  <=> m2= m1.c1.(t1-t) : c2.(t-t2)

  <=> m2 = 0,3.460.(100-60) : [4200.(60-57,5)]

  = 5520 : 10500 = 0,526(kg)

  Vậy khối lượng nước cần tìm là 526g

    bởi Thảo Thu 23/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Có 1 bình nhiệt lượng kế chứa nước ở \(t^o_oC\) và 2 viên bi bằng đồng giống hệt nhau và giữ ở nhiệt độ \(t=90^oC\) . Thả viên bi thứ nhất  vào bình thì sau khi cân bằng có nhiệt độ là \(t_1=20^oC\) , thả tiếp viên bi thứ 2 thì khi cân bằng có nhiệt độ là \(t_2=25^oC\) . tính nhiệt độ ban đầu \(t^o_oC\) của nước

    bởi Lê Nhật Minh 01/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ta có:

  gọi q là nhiệt dung của nước

  c là nhiệt dung của viên bi bằng đồng

  (nhiệt dung là mC)

  khi thả viên bi thứ nhất:

  Qtỏa=Qthu

  \(\Leftrightarrow c\left(t_1-t\right)=q\left(t-t^0\right)\)

  \(\Leftrightarrow c\left(90-20\right)=q\left(20-t^0\right)\)

  \(\Leftrightarrow70c=q\left(20-t^0\right)\)

  \(\Rightarrow q=\frac{70c}{20-t^0}\)

  khi bỏ viên bi thứ hai vào:

  Qtỏa=Qthu

  \(\Leftrightarrow c\left(t_1-t'\right)=q\left(t'-t\right)+c\left(t'-t\right)\)

  \(\Leftrightarrow c\left(90-25\right)=q\left(25-20\right)+c\left(25-20\right)\)

  \(\Leftrightarrow65c=5q+5c\)

  \(\Leftrightarrow65c=\frac{5.70c}{20-t^0}+5c\)

  \(\Leftrightarrow60c=\frac{350c}{20-t^0}\)

  \(\Leftrightarrow60=\frac{350}{20-t^0}\Rightarrow t^0=\frac{85}{6}\approx14,2\)

    bởi Nhật Nguyễn 01/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • muốn có 100 l nước ở nhiệt độ 35 độ c thì phải đổ bn lít nước đang sôi vào bn lít nước ở nhiệt độ 15 độ c. Lấy NDR của nước là 4190 J/kg.K, KLR của nước là 1000kg/m3?

    bởi Lê Nhật Minh 08/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • gọi m1 là nhiệt độ nước đang sôi và m2 là nhiệt dộ nước ở 15 độ

  ta có m1+m2=100kg

  m1.C1(t1-t)=m2C2(t-t2)

  m1.4190.(100-35)=m2.4190.(35-15) (trường hợp này ta loại bỏ C cũng được nha bạn)

  65m1=20m2

  mà m1+m2=100kg=>m2=100-m1

  =>65m1=20(100-m1)

  =>65m1-2000+20m1=0

  =>m1~23,53kg

  =>m2~76,47kg

  vậy cần đổ 23,53kg nước đang sôi vào 76,47kg nước ở 15 độ để có 100kg nước ở 35 độ

    bởi Khánh's Ly's 08/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • người ta thả 1 thỏi đồng nặng 0.4 kg ở nhiệt độ 80độ c vào 0.25kg nước ở t0=18độ c.Hãy xác định nhiệt độ cân bằng. Cho c1=400j/kgk c2=4200j/kgk

    bởi Thùy Trang 15/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ta có phương trình cân bằng nhiệt:

  Q1=Q2

  \(\Leftrightarrow m_1C_1\left(t_1-t\right)=m_2C_2\left(t-t_2\right)\)

  \(\Leftrightarrow160\left(80-t\right)=1050\left(t-18\right)\)

  \(\Rightarrow t\approx26,2\) độ C

    bởi Ngu-ễn Thảo Trang 15/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thả 1,6 kg nước đá ở -10 độ c vào 1 nhiệt lượng kế đựng 1,6kg nước ở 80 độ c : bình nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng 200g và có nhiệt dung riêng c= 380 j/kgk

  a) Nước đá có tan hết hay không 

  b)Tính nhiệt độ cuối cùng của nhiệt lượng kế. Cho biết nhiệt dung riêng của nước đá là cd =2100 j/kgk và nhiệt nóng chảy của nước đá là λ=336.10j/kgk

  bucminh

    bởi Nguyễn Thủy 22/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)ta có:

  nhiệt lượng nước đá cần để tan hết là:

  \(Q_1=m_1C_1\left(t-t_1\right)+m_1\lambda\)

  \(\Leftrightarrow Q_1=33600+537600=571200J\)

  nhiệt lượng nước tỏa ra là:

  \(Q_2=m_2C_2\left(t_2-t\right)=537600J\)

  nhiệt lượng bình tỏa ra là:

  \(Q_3=m_3C_3\left(t_3-t\right)=6080J\)

  do Q1>(Q2+Q3) nên nước đá chưa tan hết

  b)do nước đá chưa tan hết nên nhiệt độ cuối cùng của bình nhiệt lượng kế là 0 độ C

   

    bởi tran nguyen dung 22/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trả lời câu hỏi

  Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 2 lít nước ở 25OC. Muốn đun sôi ấm nước cần truyền nhiệt lượng bao nhiều biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K

    bởi Vũ Hải Yến 30/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 2 lít = 2kg (nước)

  gọi Q1 và Q2 lần lượt là nhiệt cần cung cấp để đun sôi nước và làm nóng ấm đến 1000C

  Ta có 

  Q=Q1+Q2= m1.c1.Δt + m2.c2.Δt 

  = 2.4200.(100-25) + 0.5x880x(100-25)=663000(J)

  vậy nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi ấm nước là: 663000(J)

    bởi Hoàng Quang 30/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5 kg chứa 2 lít nước ở 250C. Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu ?

   

    bởi Anh Trần 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khi đỏ nước vào ấm thì xảy ra sự cân bằng nhiệt nên cả ấm và nước đều có nhiệt độ là 25 độ C 
  Dể nước sôi thì cả ấm và nước đều đạt tới 100 độ C (vì khi chỉ có nước nóng tới 100 độ C còn ấm không tới thì cân bằng nhiệt sẽ xảy ra làm nước không đạt tới 100 độ C) 
  Nhiệt lượng để ấm nóng tới 100 độ C là: 0,5*880*(100-25)=33000 (J) 
  Đổi 2l nước <=> 2kg nước (vì nước có khối lượng riêng là 1000kg/m3) 
  Nhiệt lượng để nước nóng tới 100 độ C là: 2*4200*(100-25)=630000 (J) 
  Nhiệt lượng để đun sôi ấm nước là: 33000+360000=663000 (J)

    bởi nguyễn thịnh 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1